Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Uzman Erbaş'lar arasından 4 bin İKM(Gardiyan) alınacak.

Başvurular 12 Aralık 2016 günü başlayıp, 23 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
7 Aralık 2016 - 20:50

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İlanı

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 114'üncü maddesi, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Geçici 10. maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumlan sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl çalışmış, sözleşmesini 20/10/2016 tarihine kadar kendi isteği ile feshetmiş ve sınavın son başvuru günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan merkezi sınav şartı olmaksızın sözleşmeli olarak 4.000 infaz ve koruma memuru alımı yapılacaktır. Bu pozisyonlara başvuracak adaylarda merkezi sınav şartı uygulanmayacaktır.

2. Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Pozisyonuna Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 23 Aralık 2016 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

g) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak en az iki yıl çalışmış olmak. (Diğer personel Kanunlarına tabi olarak çalışmış olanlar başvuru yapamayacaktır.)

h) Sözleşmesini 20/10/2016 tarihinden önce kendi isteği ile feshetmiş olmak. (Sözleşmesi sağlık şartları, disiplinsiz davranış vb. sebeplerle idarece feshedilmiş veya sözleşmesi yenilenmemiş adaylar sınava başvuramayacaktır. )

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

j) 170 cm.'den kısa boylu olmamak,

k) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla,17'den az olmamak,

3. Başvuru tarihi :

Başvurular 12 Aralık 2016 günü başlayıp, 23 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

4. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği, uzman erbaş olarak çalıştıklarını gösterir hizmet belgesi ve son görev yerinden alacakları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmış olduklarını ve kendi istekleri ile sözleşmelerini feshettiklerini gösterir belge ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir.

Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır

5. Sınav yeri:

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

6. Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı:

Boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 30 Aralık 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Boy-kilo ölçümüne katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

7. Boy kilo ölçümü:

Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo ölçümü 04 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. Başvuru sayısı sebebiyle boy kilo ölçümünün bir günde bitirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda müteakip günlerde de boy kilo ölçümüne devam edilecek ve hangi günlerde boy kilo ölçümü yapılacağı komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet), vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9. Sözlü sınav tarihi:

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 16 Ocak 2017 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.

10. Sınav şekli:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

11. Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

12. Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların sözlü sınavda aldıkları puanlara göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

14. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. maddesinde belirtilen süre içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve 30/06/2017 tarihine kadar yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Aynı komisyon içerisinde yedek olarak yerleşebilecek adayın bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılacaktır.

15. Kura usulüyle yerleştirme yapılması durumunda kura işlemine daha önce asil veya yedek olarak yerleştirmesi yapılan ancak süresi içinde görevine başlamayan ya da kendi isteği ile sözleşmesini feshetmiş olanlar başvuramayacaktır. Kura işlemine ilişkin esaslar, başvuruların alınması ve kura ile yerleştirme yapılacak komisyonlar daha sonra Genel Müdürlük internet sitesi www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kura usulüne ilişkin herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

16. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

17. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

DUYURULUR

EK-1 : Başvuru formu,

EK-2 : Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar. EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

 

 

 

12. TEBLİGAT ADRESİ :......................................................

13. SEMT/İLÇE :........................................

14. İLİ :.......................................... İL KODU

15. SABİT TEL. NO :................................. GSM NO:..........

16. E-POSTA ADRESİ :.........................................................

17. 3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNA TABİ OLARAK HİZMET SÜRESİ

DUYURULUR
EK-1 : Başvuru formu,
EK-2 : Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar.
EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

18. UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREV YAPTIĞI YERLER:..............................

 

 

 

 

 

26. EŞİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ :.

27. SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ KOMİSYON:

Bu Ek-1 başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.

ADAYIN İMZASI :

AÇIKLAMALAR:

1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

2. Adaylar ilanda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.

3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.

4. Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

5. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir.

UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

 

 

CEZA İNFAZ

 

SÖZLEŞMELİ

İ.K.M.

TOPLAM

SINAVI YAPACAK KOMİSYON

KURUMUNUN BAĞLI

CEZA İNFAZ KURUMU

OLDUĞU KOMİSYON

 
       

4.000

   

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

40

70

ADANA

ADANA

Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİS

AR

Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

25

25

AĞRI

AĞRI

Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

80

80

AKHİSAR

AKHİSAR

Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

40

40

AKSARAY

AKSARAY

Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

50

50

AKŞEHİR

AKŞEHİR

Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

ALANYA

ALANYA

Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

40

40

AMASYA

AMASYA

Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

ANTALYA

ANTALYA

Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

60

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

ARDAHAN

ARDAHAN

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

40

40

ARTVİN

ARTVİN

Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

AYDIN

AYDIN

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

BAFRA

BAFRA

Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

   

Silivri 1 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

145

Silivri 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

Silivri 3 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY

Silivri 5 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

   

Silivri 6 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

Silivri 7 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

Silivri 8 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

25

BALIKESİR

BALIKESİR

Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

30

   

Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

50

BANDIRMA

BANDIRMA

Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

   

Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

BARTIN

BARTIN

Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

5

5

BATMAN

BATMAN

Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

15

BAYBURT

BAYBURT

Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

BİLECİK

BİLECİK

Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

BİNGÖL

BİNGÖL

Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

40

40

BİTLİS

BİTLİS

Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

40

Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu

10

BOLU

BOLU

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

45

   

Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

25

BURDUR

BURDUR

Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

BURHANİYE

BURHANİYE

Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

BURSA

BURSA

Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

25

50

Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

25

CEYHAN

CEYHAN

Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

ÇANKIRI

ÇANKIRI

Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

ÇORUM

ÇORUM

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

25

25

DENİZLİ

DENİZLİ

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

25

50

Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

25

DİNAR

DİNAR

Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

120

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

60

   

Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

80

120

MALATYA

DİYARBAKIR

Diyarbakır Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

   

Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu

20

DOĞUBAYAZIT

DOĞUBAYAZIT

Doğubayazıt T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

80

80

DÜZCE

DÜZCE

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

50

50

EDİRNE

EDİRNE

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

40

40

   

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

100

ELAZIĞ

ELAZIĞ

Elazığ Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

35

   

Elazığ Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

35

ELBİSTAN

ELBİSTAN

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

EREĞLİ (KONYA)

EREĞLİ (KONYA)

Ereğli(Konya) T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

ERMENEK

ERMENEK

Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

15

ERZİNCAN

ERZİNCAN

Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

30

   

Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

40

ERZURUM

ERZURUM

Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

25

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

25

25

FETHİYE

FETHİYE

Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

   

Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

100

GAZİANTEP

GAZİANTEP

Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

   

Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

40

GİRESUN

GİRESUN

Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

HAKKARİ

HAKKARİ

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

30

HATAY

HATAY

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

30

IĞDIR

IĞDIR

Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

İSPARTA

İSPARTA

Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

İNEBOLU

İNEBOLU

İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

İSKENDERUN

İSKENDERUN

İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

   

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

110

İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

20

İZMİR

İZMİR

İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

20

İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

   

İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

 

İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

İSTANBUL ANADOLU

 

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

70

Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

İSTANBUL

ANADOLU

Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

   

Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMA

RAŞ

Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

15

KARABÜK

KARABÜK

Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

KARAMAN

KARAMAN

Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

KARS

KARS

Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

50

50

KASTAMONU

KASTAMONU

Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

KAYSERİ

KAYSERİ

Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

60

Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

KIRIKKALE

KIRIKKALE

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

35

   

Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

KİLİS

KİLİS

Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

60

60

KOCAELİ

KOCAELİ

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

20

65

Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

15

   

Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

KONYA

KONYA

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

KOZAN

KOZAN

Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

KÜTAHYA

KÜTAHYA

Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

MANİSA

MANİSA

Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

30

Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

MARDİN

MARDİN

Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

30

MERSİN

MERSİN

Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

MİDYAT

MİDYAT

Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

35

35

MUĞLA

MUĞLA

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20

20

MUŞ

MUŞ

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

45

45

NAZİLLİ

NAZİLLİ

Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

30

NİĞDE

NİĞDE

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15

15

OLTU

OLTU

Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

30

ORDU

ORDU

Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10

10

OSMANİYE

OSMANİYE

Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

70

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

40

ÖDEMİŞ

ÖDEMİŞ

Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

15


İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 7.12.2016 - İlan Bitiş: 23.12.2016

Bu ilan 801 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer 4/B İlanları

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvuruların son teslim tarihi 13.01.2017 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir.
Görüntülenme: 833 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:19
Yargıtay zabıt katibi uygulamalı sınav sonuçları açıklandı
 
Sonuçlar için Tıklayın.
Görüntülenme: 831 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 21:47
Adalet Bakanlığı 810 İcra Katibi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 884 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 19:38
SGK Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 909 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:47
SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 812 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:45
Ceza ve Tevkifevleri 978 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvurular 02 Ocak 2017 günü başlayıp, 13 Ocak 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Görüntülenme: 825 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:35
Enerji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 854 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:28
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
 
Başvuru tarihleri 19/12/2016 - 06/01/2017
Görüntülenme: 989 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:29
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 avukat alacak
 
Posta ile yapılan başvurularda, “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine (30/12/2016) kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Görüntülenme: 869 Yorum: 0 Tarih: 17 Aralık 2016 - 18:08
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim