Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Türk idare sistemi Not-3

5 Aralık 2015

 ➠➠Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları
Hizmetsel kuruluşlar olarak da ifade edilebilen ve yönetsel, iktisadi,sosyal, bilimsel, teknik, kültürel vs çeşitli alanlarda görev yapan yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların başlıca özellikleri şunlardır;

➤     Yasa ile tanınmış tüzel kişilikleri vardır
➤    Vesayet denetimi altındadırlar.
➤     Özerklikleri vardır.
➤     Yasaya dayalı olarak veya yasaya dayanılarak verilen yönetsel kararla kurulurlar.
➤     Personeli, kamu personeli statüsündedir.
➤     Belli görev ve yetkilerle donatılmışlardır.
➤     Kendilerine özgü malvarlıkları ve bütçeleri vardır.
➤     Açık bir hüküm bulunmadıkça, idare hukuku ve kamu yasalarına bağlıdırlar.
➤     Mal topluluğu niteliğindedir.
➤     Uzman kuruluşlardır.
➤     Özerklik kişilere değil hizmete tanınmaktadır.
➤     Kamu idaresi değil kamu kurumlarıdır.

1. İdari Kamu Kurumları
Hizmetlerin verimli yürütülmesi için Merkezi yönetim ve hiyerarşisi dışında teşkilatlanmasıyla oluşmaktadır. Genel müdürlük şeklinde örgütlenmektedir.

2. İktisadi Kamu Kurumları

 a) Kamu İktisadi Kuruluşlar: Monopol yapıdaki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak için kurulan, ürettiği mal ve hizmet imtiyaz sayılan, sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleridir.

b) İktisadi Devlet Teşekkülleri: Sermayesinin tamamı devlete ait olup iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyette bulunan kitlerdir.

c) Müesseseler: Sermayesinin tamamı İDT veya KİK’ e ait işletme ya da işletmeler topluluğudur.

d) Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası bir İDT veya KİK’e ait işletme ve işletmeler topluluğu anonim ortaklıklardır.

e) İştirak: Bağlı ortaklık, İDT, KİK’lerin sermayelerinin en az % 15, en çok % 50’sine sahip bulundukları anonim ortaklıklardır.

3. Sosyal Kamu Kurumları 

    Sağlık, emeklilik, sosyal güvenlik gibi kollektif ihtiyaçları gidermek üzere kurulan özerk bütçeli kurumlardır. İŞKUR ve SGK gibi.

4. Bilim,

   Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları:Üniversiteler, TÜBİTAK, YÖK, TRT gibi kuruluşlardır. Mecburi üyelik
vardır.

5. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları:

   Amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Eğer amaçlarını aşarlarsa sorumlu organlarının görevine mahkeme kararıyla son verilir. Kanunla ve kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulan kamu tüzel kişilikleridir. Seçimlerde siyasi partiler aday gösteremezler. Meslek kuruluşları tazminat davası hariç diğer davaları üyeleri adına açabilir. Organlarını kendi üyeleri yargı gözetimi altında seçer. Türkiye Bankalar, Barolar,Tabipler, Noterler Birliği gibi.

6. Bağımsız İdari Otoriteler:

 Belli bir hizmetle sınırlıdır. Kanunla kurularak bütçe açısından bakanlıklarla ilişkilendirilen kurumlardır. Kararlarına karşı Danıştay 13. dairesinde dava açılabilir. Kamu tüzel kişilikleri olup bağımsızdırlar.Bunların denetleme, yaptırım uygulama, regülasyon yetkileri mevcut olup kararları yargıya açıktır. RTÜK hariç üyelerini bakanlar kurulu atar (RTÜK üyelerini meclis seçer). Başlıca Bağımsız İdari Otoriteler;

➤     RTÜK
➤     Rekabet Kurumu
➤     Kamu İhale Kurumu
➤     Sermaye Piyasası Kurulu
➤     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu
➤     Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu
➤     Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu
➤     EPDK

   Bakanlıkların Kurulması:
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, mevcut bakanlıkların bölünmesi veya birleştirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı bu Kanun esaslarına göre düzenlenir.

   Başbakan Yardımcıları:
Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere Hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda bakan, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Ayrıca
Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak ve sayısı 5(beş)i geçmemek üzere bakan görevlendirilebilir.

   Bakanlık Merkez Teşkilatı:

Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama, koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere aşağıdaki birimlerden meydana gelecek şekilde düzenlenir.

a) Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten anahizmet birimleri,

b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulunan danışma ve denetim birimleri,

c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak yürütülmesi gereken idari, mali, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yerine getirmekle görevli yardımcı birimler.

  Bakanlık Taşra Teşkilatı:

a) İl valisine bağlı il kuruluşları,
b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları,
c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları.

  Bakanlık Yurt Dışı Teşkilatı: Bakanlık yurt dışı teşkilatı; yurt dışında sürekli veya geçici görev yapan, hizmet gereklerine ve ihtiyaçlarına göre kurulan aşağıdaki kuruluşlardan meydana gelir.

a) Dış temsilcilik niteliğindeki diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar,

b) Dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisas birimleri,

c) Dış temsilcilik niteliğinde olmayan yurt dışı teşkilatı.


Bu not 2341 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim