Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Tapu ve Kadastro Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti Alımı Başvurular 28/03/2016 - 01/04/2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
14 Mart 2016 - 14:31

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına (Ankara ili) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere iki (2) Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonunda 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı aranmaksızın mülakat (sözlü sınav) sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesindeki; Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

c) Ülke genelinde çalıştırılmayı; Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

ç) Atanmak istediği unvanla ilgili ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak mülakat (sözlü sınav) sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

e) Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti (Bl)Pozisyonu İçin

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak,

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının "B1" kategorisi açık olmak,

c) Sınav tarihi itibari ile B1.1 kategorisinde herhangi bir uçak tipi işlenmiş (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak,

ç) Sınav tarihi itibari ile geçerli hava aracı bakım personeli SHGM SHY-66 lisansının sınırlamalar bölümünde, herhangi bir sınırlama bulunmuyor olmak,

d) Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden an az A2 seviyesinde olmak,

2- Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti (B2)Pozisyonu İçin

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak,

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının "B2" kategorisi açık olmak,

c) Sınav tarihi itibari ile herhangi bir uçak tipi işlenmiş (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak,

ç) Sınav tarihi itibari ile geçerli hava aracı bakım personeli SHGM SHY-66 lisansının sınırlamalar bölümünde, herhangi bir sınırlama bulunmuyor olmak,

d) Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden an az A2 seviyesinde olmak,

C) SAĞLIK ŞARTLARI:

Tam teşekküllü hastaneden Sağlık Kurul Raporu alınması, alınan sağlık kurulu raporunun süresinin mülakat (sözlü sınav) tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir.

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ:

Adaylar, mülakata (sözlü sınava) katılmak amacıyla; aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

ç) Özel şartlarda belirtilen belgeler,

d) Başvurular 28/03/2016 - 01/04/2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

D) MÜLAKATIN (SÖZLÜ SINAVIN) ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI:

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, mülakata (sözlü sınava) çağırılacaktır.

Mülakata (sözlü sınava) girmeye hak kazanan adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri (www.tkgm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat (sözlü sınav), adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüven, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA:

Adayların;

a) Mülakattan (sözlü sınavdan) 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) alan başarılı sayılacak ve sıralamaya girmeye hak kazanacaktır.

b) Mülakatta (sözlü sınavda) aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralamaları yapılacaktır.

c) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

ç) Sıralamaya göre başarılı olan adayların ataması yapılacaktır.

F) SONUÇLARA İTİRAZ:

Adaylar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle sonuçlara itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, sınavı yapan birim tarafından, en fazla on gün içinde, sadece maddi hata bakımından incelenecek ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

G) SINAVI KAZANAN ADAYLARIN ATANMASI:

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b) Pozisyonlar için belirlenen listeye göre asil aday dışındakilerden de mülakattan (sözlü sınavdan) aldıkları puanlara göre sıralama yapılarak yedek listeye alınacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,

Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

Yerine sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

c) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları yapılacaktır.

ç) Atama şartlarını taşımayan adaylar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

e) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

f) Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

H) TEBLİGAT:

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İ) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1. Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

2. Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından yeni tarihli)

3. Öğrenim Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)

6. Personel Beyan Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

7. Mal Bildirimi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

8. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

9. Personel Bilgi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

İ) İLETİŞİM :

Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA

Telefon : (0312) 4136528

Faks : (0312)4136525

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 14.3.2016 - İlan Bitiş: 1.4.2016

Bu ilan 699 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer 4/B İlanları

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvuruların son teslim tarihi 13.01.2017 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir.
Görüntülenme: 875 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:19
Yargıtay zabıt katibi uygulamalı sınav sonuçları açıklandı
 
Sonuçlar için Tıklayın.
Görüntülenme: 879 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 21:47
Adalet Bakanlığı 810 İcra Katibi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 927 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 19:38
SGK Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 959 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:47
SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 867 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:45
Ceza ve Tevkifevleri 978 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvurular 02 Ocak 2017 günü başlayıp, 13 Ocak 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Görüntülenme: 871 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:35
Enerji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 894 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:28
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
 
Başvuru tarihleri 19/12/2016 - 06/01/2017
Görüntülenme: 1033 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:29
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 avukat alacak
 
Posta ile yapılan başvurularda, “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine (30/12/2016) kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Görüntülenme: 913 Yorum: 0 Tarih: 17 Aralık 2016 - 18:08
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim