Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

SGK Evde Çocuk Bakımı Projesi Personel Alım İlanı

Başvurular için son tarih 07 ARALIK 2016 mesai bitimi olarak belirlenmiştir.
3 Aralık 2016 - 20:51

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere Proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecektir.

Projenin amacı Mali Destek Programı yoluyla işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını teşvik etmek ve böylece çocuk bakım hizmeti sunan kadınların kayıtlı istihdamının da desteklenmesidir.

Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. Sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacaktır.

POZİSYON

KİŞİ

SAYISI

GÖREV YERİ

SÖZLEŞME BİTİM TARİHİ

Çocuk Gelişimi Uzmanı

1

İstanbul

Unkapanı SGM

31 Ekim 2017

Çocuk Gelişimi Uzmanı

1

İstanbul

Kadıköy SGM

31 Ekim 2017

Yerel Muhasebeci

1

İstanbul

Kadıköy SGM

31 Ekim 2017

I. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI[1]

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

. Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

. Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

Genel koşullara ek olarak, her pozisyon için iş tanımları ve adaylarda aranan nitelikler aşağıda listelenmiştir.

II. ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI

II.I. İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Çocuk Gelişim Uzmanı, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi ile Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezinde bulunan Yerel Destek Ekibinde tam-zamanlı olarak istihdam edilecektir. YDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

. Anneleri ve bakıcıları çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek,

. Anneler ve bakıcılar için gerektiğinde çocuk gelişimi ile ilgili broşür, sunum ve makale gibi materyaller hazırlamak,

. Gerektiğinde başvuru sürecinde proje başvurularını almak,

. Ev ziyaretleri gerçekleştirmek,

. Çocuk bakımı hizmet kalitesi bilgisi, usulsüzlük ya da çocuk istismarının belirlenmesini içeren standart ev ziyareti kontrol formları hazırlamak,

. Ev ziyareti sırasında çocuk bakıcısının gerçek istihdam durumunu kontrol etmek,

. Ev ziyaretleri sırasında standart anket formu ile bilgi toplamak,

. Ev ziyareti sırasında çocuk bakım hizmet kalitesini kontrol etmek,

  • Ev ziyareti sonuçlarını bilgisayar programı ile rapor etmek,

. Annelerin ve çocuk bakıcılarının çocuk gelişimi hakkındaki sorularını cevaplamak,

. Projeyle ilgili YDE Liderinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

II.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER

TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

. Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği ya da eşdeğeri bir alanda lisans ya da üstü mezun olmak,

. Seyahat Engeli Bulunmamak

. Bilgisayar okuryazarlığı (MS Office vb.)

. Sosyal çalışma, sosyal hizmetler ve benzeri alanlarda yürütülen projelerde tecrübe sahibi olmak (özellikle AB tarafından finanse edilen)

. Çocuk gelişimi alanında iş deneyimine sahip olmak

. Çocuk Gelişimi ve benzeri alanda lisansüstü eğitime sahip olmak

. Sürücü Belgesine Sahip Olmak (B Sınıfı)

III. YEREL MUHASEBECİ

III.I. İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Yerel Muhasebeci, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezinde bulunan Yerel Destek Ekibi Birimi'nde tam-zamanlı olarak istihdam edilecektir. Yerel Muhasebeci, proje ödemelerini ve proje kapsamında yapılması gereken diğer raporlama işlemlerini gerçekleştirecek, YDE Liderine yardımcı olacak ve YDE Lideri tarafından verilen diğer görevleri yapacaktır. Ayrıca, yararlanıcılara, proje, sosyal güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi verecek, proje kayıt işlemlerine yardım edecek, yerel konferans ve atölyelere katılarak bu aktivitelerin organizasyonunun düzgün bir biçimde yapılmasını sağlayacaktır. YDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

. Ödeme işlemlerine ilişkin konularda gerekli mali düzenlemeleri yapmak ve ilgili dokümanları saklamak,

. Ödeme işlemlerine ilişkin verilen diğer görevleri yerine getirmek,

. YDE Liderine ve YDE'nin diğer üyelerine planlama, koordinasyon, dokümantasyon konularında ofis desteği vermek; toplantı, atölye, seminer ve diğer proje faaliyetlerinde tüm ulaşım/lojistik konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,

. Başvuru süresince projeye başvuruları almak,

. Proje ve sosyal güvenlik/vergi düzenlemeleri hakkında Yerel Telefon Hattı aracılığıyla bilgi vermek,

. Yararlanıcı anne tarafından bildirime istinaden, kendisi, çocuğu ya da çocuk bakıcısının bilgilerinde gerekli değişiklileri Proje Bilgisayar Programı aracılığıyla yapmak,

. Faydalanıcıların ödeme durum değişikliklerini takip etmek, YDE liderine raporlamak,

. Gerektiğinde ev ziyaretlerini gerçekleştirmek,

. Ev ziyareti sırasında çocuk bakıcısının gerçek istihdam durumunu kontrol etmek,

. Ev ziyareti sırasında standart anket formu ile bilgi toplamak,

. Ev ziyareti sonuçlarını bilgisayar programı ile rapor etmek,

. Projeyle ilgili YDE Lideri tarafından verilen Proje ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

III.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER

TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

. Muhasebe, işletme, çalışma ekonomisi, sosyal güvenlik, finans ya da eş değeri alanlarda lisans derecesine sahip olmak

. Sosyal güvenlik ve vergi mevzuatı konusunda en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak

. Bilgisayar okuryazarlığı (MS Office vb.)

. Sosyal çalışma, sosyal hizmetler ve benzeri alanlarda yürütülen projelerde tecrübe sahibi olmak (özellikle AB tarafından finanse edilen)

. 1 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olmak

. Muhasebe, işletme ve benzeri alanda lisansüstü eğitime sahip olmak

. SMMM ruhsatına sahip olmak

. Sürücü Belgesine Sahip Olmak (B Sınıfı)

VI. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların istenilen belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Asgari koşulları sağlayan adaylar 50 (elli) puan almış olacaktır.

Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 50 (elli) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir üye tarafından verilen puanlar toplanarak aritmetik ortalaması alınacak ve elde edilen rakam, asgari koşulları sağlayan adayların asgari puanına eklenerek, adayın ön değerlendirme aşamasındaki sınav sonucu elde edilecektir.

Ön değerlendirmenin sonucunda, ilanda belirtilen proje ofisindeki her pozisyon için belirtilen boş kadro sayısının 5 katı aday, puan sıralaması ve pozisyon tercihi göz önünde bulundurularak mülakata çağrılacaktır. Sözlü sınav ANKARA' da yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavların yapılacağı yer ve tarihler www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınavda, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Her bir üye tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucu olacaktır. Sözlü sınav sonucu aynı zamanda adayın nihai değerlendirme sonucu olacaktır.

Değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan aday(lar) asıl ve sonraki aday(lar) ise yedek olarak belirlenip www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net internet adresinde ilan edilecektir.

V. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Evde Çocuk Bakımı projesi internet adresinden www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net temin edilecek başvuru formu ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

"Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Z-10 Numaralı Oda

Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara"

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Başvurduğu pozisyon (Örn: Çocuk Gelişim Uzmanı ve Yerel Muhasebeci);

- Görev yapmak istediği Sosyal Güvenlik Merkezi;

- "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Sözleşmeli

Personel Seçme Sınavı" ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılamaz.

Başvurular için son tarih 07 ARALIK 2016 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar evdecocuk@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmedir. Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden en az 3 gün öncesine kadarwww.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adresinde yayınlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

VI. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

. "Başvuru Formu" ve "Özgeçmiş" (her iki belgenin de İngilizce hazırlanması ve her bir sayfasının paraflanması gerekmektedir),

. Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi

. Mesleki deneyimi ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri

. Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)

. Kimlik belgesinin fotokopisi

. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

. Sürücü Belgesi fotokopisi

. Tercihi nedenlere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini sözlü sınavdan önce AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde "Seçme Sınavına

Katılma Genel Koşullarında belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan gerekli belgeler istenecektir.

VII. PERSONEL ALIMININ VE İLANIN İPTALİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın personel alım ilanını geri çekebilir, gerekli gördüğü hallerde ilanı ve personel alımını herhangi bir aşamada iptal edebilir. Bu durum başvuru sahipleri açısından hak ve sonuç doğurmaz.

ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANININ ÖN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU

ASGARİ NİTELİKLER

PUAN

. Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği ya da eşdeğeri bir alanda lisans ya da üstü mezunu olmak,

. Seyahat Engeli Bulunmamak

. Bilgisayar okuryazarlığı (MS Office...vb.)

50 puan

 

TERCİHİ NİTELİKLER

PUAN

 

Sosyal çalışma, sosyal hizmetler ve benzeri alanlarda yürütülen projelerde tecrübe sahibi olmak (özellikle AB tarafından finanse edilen)

AB Kaynaklı Projeler : 15 puan

Diğer Projeler : 8 Puan

 

Çocuk gelişimi alanında iş deneyimine sahip olmak

0 - 6 ay : 5 puan

6 ay - 1 yıl :10 puan

1 yıl - 5 yıl :15 puan

5 yıl ve üstü : 20 puan

 

Çocuk Gelişimi ve benzeri alanda lisansüstü eğitime sahip olmak

10 Puan

 

Sürücü Belgesine Sahip Olmak (B Sınıfı)

5 Puan

 

YEREL MUHASEBECİNİN ÖN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU

ASGARİ NİTELİKLER

PUAN

. Muhasebe, işletme, çalışma ekonomisi, sosyal güvenlik, finans ya da eş değeri alanlarda lisans derecesine sahip olmak

. Sosyal güvenlik ve vergi mevzuatı konusunda en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak

. Bilgisayar okuryazarlığı (MS Office vb.)

50 puan

TERCİHİ NİTELİKLER

PUAN

Sosyal çalışma, sosyal hizmetler ve benzeri alanlarda yürütülen projelerde tecrübe sahibi olmak (özellikle AB tarafından finanse edilen)

AB Kaynaklı Projeler : 15 puan

Diğer Projeler : 8 puan

1 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olmak

1-3 yıl : 5 puan

3-5 yıl :10 puan

5 yıl ve üstü: 15 puan

Muhasebe, işletme ve benzeri alanda lisansüstü eğitime sahip olmak

5 puan

SMMM ruhsatına sahip olmak

10 puan

Sürücü Belgesine Sahip Olmak (B Sınıfı)

5 Puan

[1] Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Genel katılma koşulları ve pozisyon için aranan koşulları karşılama ve ispat niteliğindeki belgeler, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre talep edilebilecektir.

Başvuru Formu için tıklayınız..

Özgeçmiş için tıklayınız

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 3.12.2016 - İlan Bitiş: 7.12.2016

Bu ilan 850 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer 4/B İlanları

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvuruların son teslim tarihi 13.01.2017 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir.
Görüntülenme: 877 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:19
Yargıtay zabıt katibi uygulamalı sınav sonuçları açıklandı
 
Sonuçlar için Tıklayın.
Görüntülenme: 883 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 21:47
Adalet Bakanlığı 810 İcra Katibi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 929 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 19:38
SGK Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 962 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:47
SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 871 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:45
Ceza ve Tevkifevleri 978 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvurular 02 Ocak 2017 günü başlayıp, 13 Ocak 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Görüntülenme: 874 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:35
Enerji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 897 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:28
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
 
Başvuru tarihleri 19/12/2016 - 06/01/2017
Görüntülenme: 1036 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:29
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 avukat alacak
 
Posta ile yapılan başvurularda, “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine (30/12/2016) kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Görüntülenme: 917 Yorum: 0 Tarih: 17 Aralık 2016 - 18:08
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim