Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi 4

Soru 1
MS. VII. Yüzyıl'ın I. Yarısı İlk Çeyreğinde İslamiyet'i tüm Dünya'ya ilan eden Hz. Muhammed, İstanbul için ‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.’ sözlerini sarf etmiştir.
Hz. Muhammed'in sözlerini gerçekleştiren Osmanlı Sultanı II.Mehmed’in bu faaliyetinin zaman birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
Osmanlıların Kuruluş Döneminde, yönetimle ilgili kararlar alınırken eski Türk töresi ve boy usulleri uygulanırdı. Orhan Bey’den itibaren devletle ilgili önemli meseleler, hükümdarın başkanlık ettiği ve bir kısım devlet adamının oluşturduğu “Divanıhümayun”da görüşülürdü.
Aşağıdaki Sultanların hangisi döneminde Divanıhümayun’a Sadrazamlar başkanlık etmeye başlamıştır?
Soru 3
Ben bir Osmanlı şehzadesiyim.
(I) Ben ve diğer Osmanlı şehzadeleri, Selçuklularda olduğu gibi 12 yaşımıza geldiğimizde yönetim ve askerî alanda tecrübe kazanmak için “Çelebi Sultan” unvanıyla sancaklara vali olarak gönderilirdik.
(II) Buralarda “lala” adı verilen hocalarımızın nezaretinde başkenttekine benzer saray ve yönetim oluşturulurdu.
(III) Ancak bize Selçuklu melikleri kadar geniş haklar verilmezdi.
(IV) Biz buralarda babalarımız sultanın emirlerinden bağımsız hareket eder ve yakından denetlenirdik. (V) Bölgede sadece bize ayrılan gelirleri alabilirdik.
Osmanlı’da Şehzade Eğitimi hakkında verilen parçada, numaralı cümlelerin hangisinde bir hata söz konusudur?
Soru 4
* İç işlerinde serbest, özel statülü birimlerdi.
* İdareciler, devlet tarafından seçilirdi.
* Vergi verirler ve gerektiğinde seferlere asker gönderirlerdi.
Yukarıda bilgileri verilen Taşra idaresi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Osmanlı'nın yükselme döneminde Kara ordusu kadar Deniz Ordusu gücü de hat saffadadır. XVI. yy’ın önemli Osmanlı denizcileri arasında;
I. Salih Reis
II. Pîrî Reis
III. Evrenos Reis
IV. Gazi Fazıl Reis
gibi isimlerden hangisi gösterilebilir?
Soru 6
Osmanlı Devleti’nin en parlak zamanını oluşturan Kanuni Devri, aynı zamanda Osmanlı devlet düzeninde bozulmaların da başladığı dönem olmuştu. Bu dönemde mevcut kanunlara riayet edilmemesi daha sonraları devlet düzenini bozacak suiistimallere yol açtı. Bu dönemde;
I. Tımarların rüşvetle alınıp satılmaya başlanması
II. Sadarete ve serdarlığa usulsüz atamaların yapılması
III. Saray kadınlarının yönetim üzerinde etkili olması gibi gelişmelerden hangisi taşrada huzursuzluklara yol açmıştır?
Soru 7
Toplum düzeni ve barışının temeli olarak kabul edilen "Hakkaniyet Çemberi"nin asıl unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
Devlet dairelerinde çalışan her seviyedeki idari memurların oluşturduğu üst seviye bürokrat zümre, kalemiye sınıfını oluşturmaktaydı. Kalemiye sınıfı üyeleri arasında;
I. Kazasker
II. Defterdar
III. Nişancı
IV. Beylerbeyi
gibi isimlerden hangisi gösterilemez?
Soru 9
Osmanlı'da Köylülerin büyük bir bölümü ise “çifthane sistemi” ile devletin kendilerine tahsis ettiği raiyyet çiftliklerini işleten ailelerden oluşmaktaydı. Köylerde çiftlik sisteminin korunması ve sürekli denetimin yapılması maksadıyla köylerde oturan yerel yöneticiler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Soru 10
* Osmanlı mahkemelerinde kadıların tuttuğu “kadı sicilleri” içinde bulunur.
* Osmanlı aile yapısının özellikleri tespit edilebilmektedir.
* Ailenin çocuk sayısı (kız-erkek), mirasçıların durumu ve birden fazla evliliğin hangi amaçlarla yapıldığı yazılıdır.
Yukarıda bilgileri verilen defter aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
Devletin idare organları, protokol esasları, padişahlara ait merasimler ile devlet memurlarının idari suçları ve unvanlarına ait hükümleri içeren hukuki belgeler aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Osmanlı Devleti’nin hukuki yapısı, gezginlerin ilgisini çekmiştir. XVI. yüzyılda Anadolu’yu gezmiş olan G. Postel, Osmanlı'da Avrupa’da olduğu gibi davaların sonuçlanmasının uzun zaman almadığını ve hükmün hemen verildiğini belirtmiştir. Kadıların herkesin hakkını koruduğunu; davacı ve davalının dini, uyruğu, sosyal sınıfı ne olursa olsun aynı dikkatle dinlendiğini ifade etmiştir.
G. Postel'ın verdiği bu bilgiden yola çıkarak
I. Osmanlı'nın Batı hukukundan yararlandığı
II. Osmanlı hukuk sisteminde temyiz'in varlığı
III. Gayrimüslimlere karşı hukuk alanında eşit mesafede olunduğu
yargılarından hangisine ulaşılacaktır?
Soru 13
Bir zaman makinesi icat eden İbrahim, Osmanlı Devleti’nin Yükselme döneminde hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmıştır. İbrahim bu yolculuğunda, dönemin en önemli minyatür sanatçılarından biri olan Matrakçı Nasuh efendinin, uzun süre medreselerde ders kitabı olarak okutulacak olan “Aritmetiğin İlkesi” adlı ilk eserini Padişaha takdim etmesine şahit olmuştur.
İbrahim’in şahit olduğu olayda, Eserin kendisine takdim edildiği Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
Bozoklu Celal İsyanı, Anadolu’da patlak vermiş, bu isyan Dulkadiroğullarından Osmanlı’ya sığınmış ve Osmanlıda görevlendirilmiş olan Şehsüvaroğlu Ali Bey tarafından bastırılmıştır. Anadoludaki “Celali İsyanları”nın başlangıcı olarak gösterilen bu isyan hangi Osmanlı Sultanı döneminde yaşanmıştır?
Soru 15
I.Süleyman döneminde Hint deniz ticaret yolunu ele geçirmek için görevlendirilen ve “Miratül Memalik” adlı eseri yazan ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
Pargalı Damat İbrahim Paşa’nın Mohaç Meydan Savaşı sonrasında Budin’den İstanbul’a getirdiği ve At Meydanında bulunan sarayına diktirdiği Mitolojik heykellerin ismi nedir?
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Sokollu Mehmet Paşa’nın Osmanlı idaresinde görev aldığı rütbelerden biri değildir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

sinan akdoğan 18 Mayıs 2015 tarihinde saat 03:11'de demiş ki;

12. sorunun cevabı yanlış verilmiş, düzeltebilir misiniz?

14-26

Benzer Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim