Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Muhasebet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

5 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
4 Mart 2016 - 19:26

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

e) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1- Yazılım Uzmanı (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2

Katı)

a) Veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,

b) UML - Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) JSTL - Java Standart Tag Library, JSF - Java Server Face JSP - Java Server Page, Java Servlet, Java Script konularında deneyimli olmak,

ç) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibemate) konusunda deneyimli olmak,

d) SVN - SubVersioN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

e) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) SOA - Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

g) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

ğ) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

h) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

ı) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

i) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

j) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,

k) Oracle veritabam ve PL/SQL konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Bootstrap ve emberjs konularında bilgi sahibi olmak,

m) Postgresql, mongodb veritabam konularında bilgi sahibi olmak,

n) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,

o) XML kullanmış olmak,

ö) ö) Bilişim Teknolojileri projeleri için fizibilite oluşturma, çözüm geliştirme ve iş modelleme konusunda tecrübeli olmak,

p) Mevcut Durum Analizi çalışması ve Yol Haritası Çalışmasında görev almış, süreç analizi konusunda deneyimli olmak,

r) Kurumların kurumsal e-Dönüşüm modelini analiz etme konusunda deneyimli olmak.

2- Sistem Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2

Katı)

a) Linux sunucu ailesi (Debian, Redhat) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

b) Windows ve Linux sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (ethemet kartı, disk, raid yapılandırması vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanallaştırma teknolojilerinde (VMvvare, HyperV, Öpen Source Linux sanallaştırma yazılımları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Linux işletim sistemleri (Pardus, Ubuntu, SuSE) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Açık kaynak kodlu e-posta sunucu altyapıları (Zimbra, Open-Xchange veya SOGo) konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Yedekleme, depolama sistemleri ve SAN ağı yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Sunucu sistemleri ve bunlara ait bileşenleri izleme ve bu işlevi gerçekleştiren yazılımlar (VMWare vROPS veya açık kaynak kodlu izleme programları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Aktif Dizin, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, yapılandırma ve sorun çözme tecrübelerine sahip olmak,

h) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN) gibi ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

i) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

j) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

k) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

l) Takım çalışmasına yatkın olmak,

Tercihen;

m) Linux Server Administration sertifikasına (LPIC - Linux Professional Institute Certifıed veya LFCS - Linux Foundation Certifıed Professional) sahip olmak,

n) Versiyon yönetim araçları (Svn, Git, Mercurial) konusunda tecrübeli olmak,

o) Konfigürasyon yönetimi araçları (Jenkins) bilgi sahibi olmak,

ö) Apache Tomcat uygulama sunucu kurulumu, yapılandırılması ve işletimi konularında tecrübeli olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

Başvurular, 01/03/2016 - 18/03/2016 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 18/03/2016 tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alman puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alman ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 50 aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.muhasebat.gov.tr sitesinde 11/04/2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Yazılı ve uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

Yazılı sınav, 18 Nisan 2016 tarihinde ANKARA'da yapılacaktır.

Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alman notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katıdır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Başarı sırasına göre beş (5) aday asıl, beş (5) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 31/08/2016 tarihine kadar çağırılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

IX. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA

Telefon: 0 312 415 27 79

e-posta: merkezpersonel@muhasebat.gov.tr


İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 1.3.2016 - İlan Bitiş: 18.3.2016

Bu ilan 726 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer 4/B İlanları

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvuruların son teslim tarihi 13.01.2017 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir.
Görüntülenme: 793 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:19
Yargıtay zabıt katibi uygulamalı sınav sonuçları açıklandı
 
Sonuçlar için Tıklayın.
Görüntülenme: 783 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 21:47
Adalet Bakanlığı 810 İcra Katibi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 848 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 19:38
SGK Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 868 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:47
SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 766 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:45
Ceza ve Tevkifevleri 978 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvurular 02 Ocak 2017 günü başlayıp, 13 Ocak 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Görüntülenme: 792 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:35
Enerji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 808 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:28
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
 
Başvuru tarihleri 19/12/2016 - 06/01/2017
Görüntülenme: 946 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:29
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 avukat alacak
 
Posta ile yapılan başvurularda, “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine (30/12/2016) kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Görüntülenme: 834 Yorum: 0 Tarih: 17 Aralık 2016 - 18:08
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim