Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 2

I. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.
II. Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.
III. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar; bu durumu en geç 7 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
IV. Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “yasaklar” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 5
I. Kurum ve kuruluşlar bu Kanun’a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.
II. Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Özürlüler İdaresi Başkanlığı sorumludur.
III. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Eylül ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.
IV. Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezî olarak yapılır veya yaptırılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 6
I. Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
II. Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3’üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması
III. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun derece yükselmesi yapabilmesi için yukarıdakilerden hangilerinin birarada bulunması şarttır?
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevle ilgili resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı korumada kayıtsızlık göstermenin yaptırımı aşağıdaki cezalardan hangisidir?
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alır?
Soru 10

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde en çok kaç ay hastalık izni verilir?

Soru 12
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sözleşmeli Personel şeklinde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda, fesih tarihinden itibaren ne kadar süre geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler?
Soru 13

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçede görev yapan bir okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ilçe belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Bakan yardımcıları için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil (zorunlu hâller hariç) en geç kaç gün içinde verir?
Soru 17
I. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler.
II. Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların, ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.
III. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Yükseköğretim Kurulunca tespit olunur.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 21

I.  Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
II.  Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri yürütmek
III. Kamulaştırma işlemlerini yürütmek 
IV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre hangisinin göre  yukarıdakilerden hangileri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

Soru 22
Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kaç yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir?
Soru 23
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre, bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında ne kadarının asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur?
Soru 24
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri ne zamandan itibaren geçerlidir?
Soru 25
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Soru 27
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, her öğrenci velisi, özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?
Soru 28
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az yüzde (%) kaçı oranında konulacak ödenekler, köy okullarına gelir olarak sağlanır?
Soru 29
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, kaç dekardan fazla olamaz?
Soru 30
I. Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından kınama cezası için 10 puan indirilir.
II. Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20 puan indirilir.
III. Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından okul değiştirme cezası için 40 puan indirilir.
IV. Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “ceza alan öğrencilerin davranış puanlarının indirilmesi” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 31
‘İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az .... olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az .... veya beceri sınav puanının .... olması gerekir.Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
Soru 33
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, nakil şartlarını taşıyan öğrencilerin nakilleri hangi ayın ilk iş gününde başlar?
Soru 36
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre eğitim kurumlarında, sosyal etkinlikler kapsamında oluşturulan her bir kulüp için en fazla kaç kontenjan kullanılır?
Soru 37
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre, sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen belirli gün ve haftaların kulüplerine dağılımı aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
Soru 39
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre “üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını geliştirmek amacıyla hizmet sunan personel” aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 40
I. Bilimsellik
II. Bireysel farklılıklara saygı
III. Gelişimsel bir anlayışla önleyici ve koruyucu yaklaşım
IV. Mesleki ve etik değerlere uyulmasıMillî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri
Yönetmeliği’ne göre rehberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde yukarıdaki ilkelerden hangileri esas alınır?
Soru 44
Aday öğretmen yetiştirme programı kapsamında danışman öğretmenler haftada en az kaç saat aday öğretmenin sınıfında ders uygulamasını izleyecektir?
Soru 45
Aday öğretmen yetiştirme programı kapsamında aday öğretmenler toplam kaç saat okul dışı faaliyetlerde bulunacaktır?
Soru 48
Bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 49
Ortaokul 6. sınıfta okutulacak tüm dersler ve bu derslerin içeriklerinin sıralanışı hangi programla ifade edilir?
Soru 50
Lisede görev yapan öğretmenlerden sene başındaki kurulda okul müdürü, eğitim öğretimin başladığı on beş gün içinde ünitelendirilmiş yıllık planı hazırlamalarını ister. Bunun üzerine öğretmenler önce zümre yapıp tutanakları ve MEB tarafından gönderilen kendi dersleri ile ilgili programı dikkate alarak plan hazırlar.Buna göre öğretmenlerin plan yaparken dikkate aldıkları program aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 51
Bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbiriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını, bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konuyu tüm etkinlikleriyle ortaya koyan, ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plan ders planıdır.Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi günlük ders planında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Soru 52
Edgar Dale’ye göre, öğrenme ortamına giren duyu organı sayısı arttıkça öğrenmeler de o oranda kalıcı olmaktadır. Buna göre fen ve teknoloji dersi “Dünya’nın katmanlarını kavrar.” kazanımı için aşağıda verilen uygulamalardan hangisi, öğrencilerde diğerlerin göre daha kalıcı öğrenmeler sağlar?
Soru 53
Sinan Öğretmen öğrencilerinin kendi hızlarına göre ilerleyerek konuyu öğrenebileceği programlardan yararlanarak bilgisayar destekli öğretimi uygulamak ister. Aşağıdaki programlardan hangisi Sinan Öğretmen’in amacına en iyi hizmet eder?
Soru 54
Emel Öğretmen “Canlılar Dünyasına Yolculuk” ünitesinde geçen “Gözlemleri sonucunda farklı yaşam alanlarında bulunan canlılara örnekler verir.” kazanımına yönelik öğrencilerini dev akvaryuma götürerek somut yaşantılar kazandırır. Çalışma sırasında öğrencilerin bazılarının planda olmayan farklı öğrenmeler gerçekleştirdiği görülür. Emel Öğretmen’in yaptığı bu çalışmada öğrencilerin planda olmayan öğrenmeler edinmeleri Posner’a göre aşağıda verilen hangi program kapsamında gerçekleşmiştir?
Soru 57
“Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikler bizi nasıl etkiler? Bugün işte bunu öğrenceğiz.” diyen bilişim teknolojisi öğretmeninin öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?
Soru 59
Ders sırasında arka sırada oturan bir öğrencinin elindeki kalemliği ön sırada oturan arkadaşına fırlattığını gören bir öğretmenin, istenmeyen bu davranışa göstereceği en uygun tepki aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Soru 60
Sınıfta olan biten her şey ve özellikle de öğretmen göz önündedir. Bu yüzden öğretmenin davranışlarına dikkat etmesi ve istendik rol model davranışlar sergilemesi gerekir. Bu durum sınıfın yapısal özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?
Soru 61
Esra Öğretmen, sınıf yönetimi ile ilgili bir konuşmada “Benim de sınıfımda olumsuz davranışlar sergileyen öğrenciler var. Ancak ben kesinlikle bu hatasını sınıf ortamında öğrencinin yüzüne vurmuyorum. Bunun yerine istenen davranışı göstererek dalgalı etki yaratmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullanmıştır.Buna göre Esra Öğretmen’in hangi disiplin modelinin ilkelerini savunduğu söylenebilir?
Soru 62
Mehmet Öğretmen sınıf içi etkinlikleri düzenlerken öğrencisi Hamza’nın, arkadaşlarını sürekli rahatsız ettiğini gözlemlemiş, öğrencinin bu davranışını sürdürmesi üzerine de onu en öndeki sıraya oturtmuştur. Öğretmen bu örnekte aşağıda verilen hangi sınıf yönetimi modelini uygulamıştır?
Soru 63
Kurallar öğrencilerin okul ve sınıf içindeki davranışlarını düzenler, benzer ve istendik davranışlarda bulunmalarını sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarını oluştururken uyulması gereken özelliklerin arasında yer almaz?
Soru 64
Sınıfındaki öğrenciler arasında bir problem yaşandığını gözlemleyen ve problemi çözmesi gerektiğini düşünen bir öğretmenin ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 65
Bir sınıfta çoğu zaman aynı anda bir çok olay meydana gelmekte, öğretmenin her bir olayla ayrı ayrı ilgilenmesi gerekebilmektedir. Bu durum sınıf yönetiminin aşağıda verilen hangi özelliği ile açıklanır?
Soru 66
Aylin Öğretmen fen bilgisi dersinde etkili bir laboratuvar çalışmasıyla aktif öğrenmeyi sağlayacak deney yaptırmak istemektedir. Bu etkinlik için öğrencilerin önce bireysel sonra da grupla çalışmasını planlamaktadır. Aylin Öğretmen’in amacına ulaşmasında etkili olacak sınıf yerleşim düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 67
İlkokul 3. sınıf öğretmeni Gülhan, Hayat Bilgisi dersinde “Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir.” kazanımını sınıf içi uygulamayla gerçekleştirmek isterse aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini kullanması daha doğru olur?
Soru 68
Tarih dersinde Kemal Öğretmen, 8 öğrencisi bulunan bir sınıfta “Kavimler Göçü olmasaydı neler değişirdi?” sorusunu sorar ve konuya yorum getirmelerini sağlar. Sınıfı daha küçük gruplara ayırma gereği duymayan öğretmen, süreci kendisi yönetir. Kemal Öğretmen’in kullandığı tartışma uygulaması aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
Soru 69
Sınıf yönetimi dersinde öğretim görevlisi olan Burak;öğretmen adaylarına, hiçbir donanıma sahip olmayan, kız çocuklarının okula gönderilmediği bir köye atanan bir sınıf öğretmeninin yılmadan gösterdiği mücadeleyi anlatan anıyı okumuştur. Öğretim sürecinde öğretmen adaylarının bu öğretmenle empati kurmalarını istemiş ve konuyla ilgili farklı düşünceleri sınıfta tartışmıştır. Buna göre, öğretim görevlisi Burak’ın kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 72
Bir sürücü kursu kaza esnasında karın bölgesinde derin yaralanma durumlarına ilişkin olarak iki farklı öğretim süreci planlamıştır. Öğrencilerin hastaya nasıl müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin bilgi ve beceri kazanmalarını istemektedir. Bu sürücü kursunun öğrencilerini gerçek yaşam durumlarına hazırlamak için bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının hangisinden yararlanmaları daha uygundur?
Soru 73
Karın bölgesinde oluşan derin yaralanma yaşayan bir hastaya nasıl müdahale edilmesi gerektiğini gönüllü öğrencilerin canlandırma yapmaları istenirse öğrencilerin aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisini kullanması daha uygundur?
Soru 74
Medya eğitimi dersinde iki öğretmenin ders işleme süreci aşağıdaki gibi verilmiştir:
I. Mustafa Öğretmen “Televizyondaki çocuklara dönük çizgi filmleri çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimlerine uygun mudur?” sorusunu sorar. Öğrencilerden gruplar hâlinde çalışarak araştırma yapmalarını ister. Öğrenciler çözüm yolları geliştirirler. Ele aldıkları çizgi filmleri inceleyerek, çözüm yolları ile karşılaştırıp analizi yapar ve sonuca ulaşırlar.
II. Burak Öğretmen, 6 yaşındaki bir çocuğun izlediği çizgi film karakterinden etkilenerek balkondan atlamasıkonusunu ele alan gazete haberini sınıfa getirir.
Öğrencilerine “Siz olsaydınız çizgi filmleri nasıl hazırlardınız?” sorusunu sorar ve önerileri tek tek inceleyerek tartışmalarını sağlar. Buna göre bu iki öğretmenin sırasıyla hangi öğretim yaklaşım ve yöntemine uygun ders işlediği söylenebilir?
Soru 75
Ayşenur Öğretmen, hayat bilgisi dersinde “Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır.” kazanımına ilişkin getirdiği bir öyküdeki arkadaşlarından boy ve kilo açısından farklı olan bir çocuğun yaşadığı durumu okur. Öğrencilerinden duygu ve düşünce arasındaki farkı empati yaparak görmelerini isteyen Ayşenur Öğretmen süreç içinde zorlama yapmayarak görüş bildirmek istemeyenlere “pas” deme hakkı verir. Ayşenur Öğretmen’in bu uygulaması aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisidir?
Soru 76
Kemal soyut içerikli dersleri dinlerken bilgilerin materyal kullanılarak desteklenmesine ihtiyaç duymaktadır. Sadece dinlemeye dönük uygulamaların Kemal için yetersiz olduğu düşünüldüğünde Kolb’a göre Kemal’in öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 77
Dersinde “ısının maddelere etkileri” başlığı altında “genleşme ve büzüşme” konusunu işleyen öğretmen, dersin başında öğrencilere “Tren rayları yapılırken aralarında bir miktar boşluk bırakılır. Eğer boşluk bırakılmazsa neler olabilir?” diye sorar ve hem öğrencilerin dikkatlerini çekip hem de ön bilgilerini harekete geçirmeyi amaçlar. Bu etkinlik, yapılandırmacı öğrenmenin 5E modelinin hangi aşamasını en iyi ifade eder?
Soru 78
Dersini iş birlikli öğrenme süreçlerine dayalı olarak işleyen bir öğretmen altışar kişilik kümeler oluşturmuştur. Öğrencilerinden “sanatın insan yaşamına katkıları” konusunda bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğrenciler kompozisyonu yazmaya önce altı kişi başlamışlar, on dakika sonra çalışmaya ikişer kişi devam etmişler, on dakika da iki kişi çalışıp en son çalışmayı bireysel olarak tamamlamışlardır.
Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine daha fazla hizmet edicidir?
Soru 79
Fen bilimleri dersinde “karışımların yapısı ve iletkenliği” konusunu işleyen bir öğretmenin konu ile ilgili kavramları, öğrencilerin aşırı genellediklerini gözlemlemiştir. Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kullanan bu öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması sorunu çözmesine yardım eder?
Soru 80
Öğretmen “Temel besinlerimiz” başlığını tahtanın ortasına yazar. Öğrencilerden bu başlıkla ilişkili kavram bulmalarını ve sırayla söylemelerini ister. Öğrencilerin buldukları sözcükleri tahtaya yazar. Sonra bu sözcükleri anlam ve ilişkilerine göre öğrencilerle birlikte gruplar. Öğrencilerden sözcük gruplarından her birine bir ad bulmalarını ister. Grup adları da kullanıldıktan sonra çizelge oluşturur. Buna göre öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 81
Bir biyoloji öğretmeni “gen ve genetik alanındaki gelişmeler” konusunda dersin başında bir kısa film izlettirip bunlar üzerinde sorular sorduktan sonra öğrencilerini izledikleri film ile bu ders saatinde ele alınacak konu hakkında bilgilendirmiştir. Öğrencilerine konuyu öğrendiklerinde neler yapabileceklerini, nerede nasıl kullanabileceklerini açıklamıştır. Önceki derslerde bu konu ile ilgili öğrenilenler üzerinde durduktan sonra konu ile ilgili kavramları ve kritik özelliklerini tabloda vermiştir. Gagne öğretim etkinlikleri modeline göre öğretmenin yukarıda verilen durumdan sonra hangi öğretim etkinliğini gerçekleştirmesi gerekir?
Soru 82
Bir sosyal bilgiler öğretmeni ‘‘Türkiye’de su kaynaklarının verimli kullanımı için hidroelektrik santrallerinin kurulması doğru bir uygulamadır.” önermesi ile derse başlayarak konuyu, öğrencilerinin tartışmasını ister. Tartışmada öğrenciler, konu ile ilgili iki zıt uçta mı yoksa aradaki düşüncelerden birinde mi olduklarını ellerindeki bakış açılarına uygun panoların önünde durarak belirtip, fikir ve tutumlarını gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen bu yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiriye açık olma fikirlerini değiştirebilme özellikleri kazandırmayı hedefler. Öğretmenin bu uygulaması, aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur?
Soru 83
Bir öğretmen öğretim programında yer alan “Duyu organlarının çevreyi tanımadaki rolünü fark eder.” kazanımına dönük olarak; “Duyu organları konuşuyor” etkinliği için beş öğrenci görevlendirmiştir. Her öğrenci bir duyu organını temsil etmektedir. Hangi öğrencinin hangi duyu organını temsil ettiğini göstermek için öğrenciler ellerinde bu duyu organının resmini tutmaktadır. Etkinlik gerçekleşirken sınıfın önünde bu beş öğrenci sırayla önce ellerindeki resmi sınıfa göstermiş, sonra duyu organlarını ve işlevlerini tanıtmışlardır. İlk sırada Hasan canlandırma yapmış ve “Ben gözüm, kafatasının önündeki göz çukuru içinde bulunurum. Çevreyi görmeyi sağlarım.” demiş ve arkadaşları tarafından alkışlanmıştır. Bu etkinlikte aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinin hangisinden yararlanılmıştır?
Soru 84
Bulunduğu kasabada yabancı dil eğitimi veren bir kurum olmayan İlker, çalıştığı iş nedeniyle İngilizce anlama ve yazma becerisi kazanması zorunluluğunu hissetmektedir. Yoğun çalışma nedeniyle hafta sonları şehir değiştirme imkânı da olmadığından bulunduğu ortamda herhangi bir zaman diliminde eğitim alabileceği bir sistemin varlığına ihtiyaç duymaktadır. İlker’in bu ihtiyacını karşılayabilecek öğretim yaklaşım ve sistemi aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
Soru 85
Beden eğitimi öğretmeni Esra Hanım öğrencilerin dönem sonu puanlarını belirlemek amacıyla performanslarını gözlemlemiştir. Gözlem sonuçlarını davranışlara sahip olup olmama bir de sahip olunan davranışlara sahip olma derecesini belirlemeye yönelik iki form kullanarak gözlemleyen Esra Hanım gözlem sonuçlarını puanlara dönüştürmüştür. Buna göre Esra Hanım söz konusu performansları gözlemlerken sırasıyla hangi ölçme araçlarından yararlanmıştır?
Soru 86
Bir sosyal bilgiler öğretmeni “Birey ve Toplum” öğrenme alanında “Haklarımı Öğreniyorum” konusunu işlerken öğrencileri gruplara ayırıp sınıfta hazırlanan köşelere yerleştirmiştir. Bir köşede konu ile ilgili bir drama hazırlama, başka bir köşede kişi hakları ile ilgili gazetelerden kesilmiş haber ve resimleri kullanarak bir poster hazırlama, diğer bir köşede kişi hakları ile kendi yaşantılarını da yansıtabilecekleri bir öykü hazırlama, köşelerin birinde de bildikleri bir şarkıyı kişi haklarına uyarlama çalışmaları yapılmasını istemiştir. Öğrencilerin çalışma köşelerinde gruplar hâlinde sırayla çalışmalarını, her çalışmaya her grubun katılmasını sağlamıştır. Her köşede ortaya çıkan grup ürünleri, sınıfa sunulmuştur.
Bu öğretmenin kullandığı öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Yaklaşım/Model Yöntem/Teknik
Soru 87
Özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğretim üyesi olan Ahmet Bey yürüttüğü hukuk sosyolojisi dersinin dönem sonu sınavında öğrencilerine 8 soruluk bir sınav hazırlamış ve diledikleri 5 soruyu cevaplayabileceklerini belirtmiştir. Buna göre Ahmet Bey’in yaptığı uygulamayla ilgili;
I. Seçimlik sorular kullanmıştır.
II. Testin duyarlığı artmıştır.
III. Testin kullanışlığı artmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Soru 88
Bir lisede fizik dersine giren Ayşegül Öğretmen, dönem boyunca öğrencilerinin yapmış oldukları çalışmalardan en başarılı olanları onlarla birlikte seçip bir dosyada toplamış, sınıf arkadaşlarının çalışmalar hakkındaki eleştirilerini dikkate de alarak yapılan hataları düzeltmiştir. Yıl sonunda yapılan sınavda ortalamanın altında not alan öğrencilerini dersten bırakmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Ayşegül Öğretmen’in bu süreçte kullanmadığı bir değerlendirme yaklaşımıdır?
Soru 89
Giyim sektöründe faaliyet veren bir firma geliştirmiş olduğu bir ölçekle müşterilerinin hangi renkleri ve modelleri tercih ettikleri üzerine bir çalışma yapmıştır. Firma yapmış olduğu çalışmaları bir tablo şeklinde hazırlamış ve siyah rengin diğer renklere göre % 35 oranında daha fazla tercih edildiğini belirtmiştir. Yukarıdaki metne göre firmanın yapmış olduğu hata aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 90
Bir lisede matematik dersi vermekte olan Ahmet Öğretmen geliştirmiş olduğu iki paralel formu 3 hafta ara ile öğrencilerine uygulamıştır. İki uygulama süresinde öğrencilerini gözlemleyen Ahmet Öğretmen (I) öğrencilerin uygulama esnasında motivasyonlarının düşük olduğunu (II) sınav esnasında optik formda kaydırma yaptıklarını gözlemlemiş ve (III) tüm öğrencilerine bu sebepten 20 puan fazladan vermiştir. Buna göre yukarıda numaralandırılmış cümlelerde yapılan işlemlerden hangileri güvenirliği olumsuz yönde etkiler?
Soru 91
Bir lisede fizik dersine giren Bahar Öğretmen öğrencilerine bir sınav uygulamış ve sınav sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha başarılı olduklarını, derste başarı gösteren kız öğrencilerin dahi düşük puanlar aldıklarını gözlemlemiştir. Buna göre kullanılan ölçme aracının hangi özelliğinin düşük olduğu söylenebilir?
Soru 92
Öğrenci motivasyonunu olumlu yönde etkileyen,kapsam daralmasına yol açan ve bireyleri birbiriyle karşılaştırmaya imkân tanımayan sınav tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 93
Demet’in tarihten aldığı z puanı -1, kimyadan aldığı z puanı ise +1’dir.
I. Kimya dersinde gruba göre başarılıdır.
II. Tarih dersinde sınıfın %16’sından başarılı olmuştur.
III. Kimya dersinde sınıfın %16’sından başarısızdır.
IV. Tarih dersinde sınıfın % 84’ünden başarılıdır.
Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri doğru olur?
Soru 94
Bir firmada satış personeli olarak görev yapan Barış iş yerindeki memnuniyetsizliği sebebiyle aynı sektördeki başka bir firmaya iş başvurusunda bulunmuş ve başvuru formuna birim bazında aylık ( 3200 adet ) satışı olduğunu belirtmiştir. Yeni firmada çalışmaya başladıktan sonra performans değerlendirmede (100 üzerinden 92 ) alan Barış’ın bir önceki firmasına göre satış rakamının ( 3/4 oranında arttığı ) gözlemlenmiştir.
Yukarıda verilenlere göre altı çizili olanlar için sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru 95
Bir sınavda ilk %3’lük dilime girmek isteyen bir öğrenci, ortalaması 70 ve standart sapması 5 olan bu sınavdan kaç puan almalıdır?
Soru 96
İngiltere ile yaşanan Musul gerginliği esnasında İngiliz tezlerine karşılık Türkiye de kendi fikirlerini ortaya koymuş ve dünya kamuoyunun desteğini sağlamaya çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin savunduğu tezler arasında yer almaz?
Soru 97
Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türk ordusu adına zaferle sonuçlanmasına rağmen, Mustafa Kemal yaklaşık bir yıl boyunca Yunan ordusuna karşı herhangi bir taarruz harekâtına kalkışmamıştır. Mustafa Kemal’in bu tutumu;
I. Tekalif-i Millîye Emirleri’ni tam manasıyla uygulamak,
II. askerlere taarruz eğitimi verdirmek,
III. orduyu maddi ve manevi açıdan savaşa hazır hâle getirmek düşüncelerinden
hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?
Soru 98
Ankara’nın 13 Ekim 1923’te alınan kararla başkent yapılmasının nedenleri arasında;
I. etrafının dağ ve nehirlerle çevrili oluşu,
II. hilafet kurumunu yalnızlaştırma,
III. Millî Mücadele’nin bu kentten yürütülmüş olması
gelişmelerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
Soru 99
Atatürk Dönemi ekonomi politikalarından devletçilik ilkesinin benimsenmesinin nedenleri arasında;
I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun başarısızlığı,
II. Dünya Ekonomik Krizi’nin etkileri,
III. teknik eleman sıkıntısı ve teknik bilgi eksikliği
gelişmelerden hangileri yer alır?
Soru 100
Yeni Türk Devleti, 17 Şubat 1926’da gerçekleştirdiği yasal düzenleme ile Türk Medeni Kanunu’nu kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim