Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 2
I. Bu kanunda öngörülen yönetmelikler İçişleri Bakanlığı kararıyla yürürlüğe konur.
II. Bu kanunun temel ilkeleri Sınıflandırma, Kariyer ve Liyakattır.
III. Bu kanunda Sözleşmeli ve geçici personel hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
IV. Bu kanuna göre Kamu hizmetleri Memurlar, Sözleşmeli personel, geçici personel ve işciler eliyle gördürülür .
Yukarıda verilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Soru 4

"Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar."
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen ödev ve sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6
"Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin ..... her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre .... yılı geçemez"
Yukarıda verilen kanun maddesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelir?
Soru 7
I. Kurum ve kuruluşlar yurt dışı teşkilat dahil çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.
II. Engelliler için yapılan sınavlar diğer memurlarla yapılan sınavlarla aynı tarihte yapılmalıdır.
III. Kamu kurum ve kuruluşlara alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yıl kasım ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.
IV. Engellilerin memurluğa alınma süreçlerinde belli başlı bazı konularda Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınabilir.
Devlet Memurları Kanununa göre yukarıda verilen öncüllerden hangisi/hangileri doğrudur?
Soru 9
I. Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.
II. Görev sırasında amirine sözle saygısızlık yapmak .
III. Göreviyle ilgili çıkar sağlamak.
IV. Yetki almadan radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermek.
V. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.
Yukarıda verilen fiil ve hallere verilecek cezaların hangilerini disiplin amirleri tarafından verilir?
Soru 10
657 sayılı devlet memurları kanununa göre bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları ihtiyaç duyulan kadroları devlet personel başkanlığına bildirirler. Bu kanun hükmü uyarınca aşağıdaki teşkilatlardan hangisi personel ihtiyacını devlet personel başkanlığına bildirme zorunluluğu yoktur?
Soru 11
657 sayılı Devler Memurları Kanununa göre askerlik görevini yapmak üzere silah altına alınan memur askerlik süresi bitiminde kaç gün içinde görevine başlatılmak zorundadır?
Soru 12
657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre memurluk süresi boyunca bir devlet memuru en fazla kaç defa memurluktan çekilebilir?
Soru 13

I. Normal şartlarda çekilen 6 ay geçmeden,
II. Devir teslimi beklemeden çekilen 3 yıl geçmeden,
III. Olağanüstü durumlarda olur almadan çekilen 10 yıl geçmeden,


657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre memurluktan çekilmeyle ilgili yukarıda yazılı olan maddelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 14
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında kanuna göre hazırlık soruşturması sırasında Kaymakamlar için hakim kararı alınması gerektiren hususlarda hangi adli makama başvuru yapılır?
Soru 15
4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilir?
Soru 16
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre kaymakamlar için hazırlık soruşturmasında hakim kararı alınması gerekiyor ise nereye başvurulur?
Soru 17
I. Bilgi Edinme Kurulu en az ayda 2 defa toplanır.
II. Kurul üyelerinin görev süreleri 4 yıldır.
III.Görev süresi sona erenler tekrar seçilemezler.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre Bilgi Edinme Kuruluyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Soru 23
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi bakanlığın hizmet birimlerinden biri değildir ?
Soru 24
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre TBMM'ye gönderilen dilekçeler kaç gün içinde sonuçlandırılır ?
Soru 25
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye de ikamet eden yabancılar dilekçelerini hangi dil ve ya dillerde yazabilirler?
Soru 27
I. Anaokullarına öğrenci kaydı 36 aylıkken başlar.
II. Anaokullarında kayıtlar temmuz ayının ilk iş günü başlar.
III.Okul öncesi eğitim zorunlu değildir.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri doğrudur.
Soru 28
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yazılı zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde okul idarelerince en fazla kaç gün izin verilir?
Soru 29
I. Okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar 40 dekardan fazla olamaz.
II. Satın alma ve kamulaştırma, köy okulları için köy tüzel kişiliğine; şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir.
III. Okullar için satın alınan veya kamulaştırılan topraklar il belediyesi adına tapuya tescil edilir.
IV. Köylerdeki uygulama bahçesiyle ilgili kurulacak tesislerinin nelerden ibaret olacağı köy muhtarı karar verir.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur?
Soru 30
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nunda yer alan ibarede okulların sınıf mevcutları, okul öncesi eğitimde .... organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik anadolu liselerinde ...., diğer okullarda ise ....'ten fazla olamaz.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?
Soru 31
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir?
Soru 33
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikle devamsızlık süresi toplamda kaç gün olmuştur?
Soru 34
Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az kaç sınav yapılması gerekir?
Soru 40
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, ne zaman başlar?
Soru 41
Milli eğitim bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre gezilerde 40 öğrenciye kadar en fazla kaç öğretmen görevlendirilir?
Soru 43
Öğretim kademelerine göre sunulan rehberlik hizmetleri aşağıdakilerin hangisinde farklılık göstermez?
Soru 44
Milli eğitim bakanlığı rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre; aile ziyaretlerine rehberlik öğretmenin yanında en az kaç rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyesi katılır?
Soru 45
"Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının ..... az; .... fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının ..... fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur."
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 46
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Rehberlik ve araştırma merkezleri kaç bölümden oluşur ?
Soru 47
Erzurum Kongresi'nde;
I. Meclis çalışmaları,
II. Kutsal yerler,
III.Türk-Rum mübadelesi

konularından hangileriyle ilgili bir karar yer almıştır?
Soru 48
Mustafa Kemal 1905 yılında ilk görev yeri olan Şam’da kurmuş olduğu Vatan ve Hürriyet adlı derneğin adını esinlendiği yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 49
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında,
I. Meclis içinde hükümet denetimi sağlama ve böylece iktidarların key fipolitikalar ve uygulamalar yapmalarına mani olma
II. Cumhuriyetin ve çok partili demokrasinin gereğini yerine getirme, böylece ülkenin dışarıdaki görünümünü değiştirme
III. İnkılâpların halk tarafından benimsenme düzeyini ölçmek için muhalif bir ortam hazırlama amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
Soru 51
“Ölülerden medet ummak çağdaş bir toplumda kara lekedir.”
Atatürk'ün bu sözü aşağıdakilerden daha çok hangisinin varlığına veya buralarda yaşananlara bir tepkidir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)



Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları






Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim