Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

MEB de şube müdürü olmak isteyen öğretmenlere duyurulur.

Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacaktır?
31 Ocak 2018 - 21:33

13 Ocak 2018 CUMARTESİ günü resmi gazatede yayımlanan 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)     ve (j) bentleri'ndeki değişiklikler dikkate alınarak Facebook Sayfamızdan ve özelden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız.

1-) Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacaktır  ?

➥    Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı , yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM ) tarafından 01 Nisan 2018 tarihinde saat 14.30’ da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır.

2-) Şube müdürü kadrolarına atanabilmek için aranacak şartlar nelerdir ?

 • En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 • Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,
 • Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten (!) görev yapmış olmak.

3-) "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak" ibaresi ile ne kast ediliyor ?

➥   (Değişik: 4/5/1984 –KHK-199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.(2)(Değişik ikinci paragraf: 13/2/2011-6111/101 md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel mec-lisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subay lıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

YORUM-1 : Şube müdürü kadroları genellikle 1 inci dereceli olduğu için en az 10 yıllık hizmet süresi aranmaktadır.  3 veya 4. dereceli şube müdürlüğü içinse en az 8 yıl hizmetin olması gerekmektedir.

YORUM-2 : 7 yıl hizmeti olan bir öğretmenin, kamuya girmeden önce bir dershanede 4 yıllık hizmeti (SGK dan belgelemek kaydıyla) var ise bu kişi 6 + 4*3/4= 10 yıllık hizmeti olan birisi olarak değerlendirilecektir. Aynı durumlar yukarıda sayılı maddeler içinde geçerlidir.

4-) Aday öğretmenlikte geçen süreler  başvuru da dikkate alınır mı ?

  Yukarıdaki yönetmelik metninde asaleten ifadesi kullanılmış olup, asil ifadesi kullanılmamıştır. Asalet ifadesi vekaleten yapılan görevlerle ayrım yapmak için kullanılan bir ifadedir. Bu durumda adaylıkta geçen süreler dikkate alınacaktır.

5-) 01 Nisan 2018 tarihinde saat 14.30 da yapılacak olan yazılı sınav konuları nelerdir?

➥  Yönetmeliğin 12’nci maddesinde görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav için  yazılı sınav soruları atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak aşağıdaki konular arasından hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır;
a) Türkçe dil bilgisi,
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim,
c) Yönetim, liderlik ve organizasyon,
ç) İnsan hakları ve demokrasi,
d) Yönetimde etik,
e) Türk idare sistemi,
f) Protokol kuralları,
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
ğ) Genel kültür,
h) T.C. Anayasası,

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 • 222 sayılıİlköğretim ve Eğitim Kanunu,
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • 5442 sayılıİl İdaresi Kanunu,
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat

6-)  Uygulanacak yazılı sınavda  soru sayısı kaçtır ?

➥  Adaylara toplam 60 adet (5) şıklı çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.


7-)  Yazılı sınavdan başarılı olma koşulunu sağlayan herkes sözlü sınava çağrılacak mı ?

MADDE 7 -
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "70" ibaresi "60" olarak,
MADDE 16 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

 Yukarıdaki maddeler  13 Ocak 2018 tarihinde değiştirilmiştir. 

YORUM-1 : Yazılı sınavda 60 puan ve üstü alan adaylardan  sadece 1539 (513*3) kişi çağrılacaktır.

8-) Yapılacak olan Sözlü sınav konuları nelerdir?

 • a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi %20,
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15,
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu %15,
 • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı %15,
 • d) Genel kültürü ve genel yeteneği %20,
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı %15,

9-) Şube müdürü olarak atanmak için başarı şartı nedir ?


Sözlü sınava giren adaylar, Ek-1 Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır ve başvuruda bulunduğu unvana atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.”

Devam Edecek ...


Bu haber 2542 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Mevzuat Değişiklikle Haberleri

Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı
 
01 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınavı´nda, 60 puan barajını aşarak başarılı olan adaylardan
Görüntülenme: 1290 Yorum: 0 Tarih: 18 Temmuz 2018 - 17:29
MEB Şube Müdürlüğü Sınavı Soru Cevapları Burada 2018
 
MEB, Görevde Yükselme Yazılı Sınavı (2018- MEB GYS) yapmış oldu. Sınav adaylar soru ve cevapların yayınlanmasını beklemektedirler. İşte sorularla ilgili sınavdan çıkan arkadaşlardan elde ettiğimiz bilgiler...
Görüntülenme: 6426 Yorum: 0 Tarih: 1 Nisan 2018 - 23:04
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kimlerden Oluşur?
 
2 yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde Hükümet ile yetkili memur sendikası arasında anlaşma sağlanamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girerek, zam ve diğer sosyal haklar konusunda son kararı vermektedir.
Görüntülenme: 1096 Yorum: 0 Tarih: 10 Mart 2018 - 09:26
Öğretmeni, okul müdürünün yanı sıra, zümre öğretmen ve öğrenci de değerlendirecek
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, Öğretmen yeterlikleri kapsamında 4 yılda bir yapılacak sınavın, bir seçme, eleme veya bir sıralama sınavı değil, öğretmenlerin mevcut durumunu tespit çalışması
Görüntülenme: 1330 Yorum: 0 Tarih: 19 Haziran 2017 - 12:14

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim