Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Konu 07 ( Yargı )

24 Kasım 2019

YARGI

Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. (2017 Değişikliği)

Mahkemelerin Bağımsızlığı

 • Hiçbir makam,organ mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.Tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Hakimlik ve Savcılık Teminatı

 • Yargı bağımsızlığının gerçekleşmesi için hakimlere çeşitli güvenceler verilerek her türlü maddi ve manevi baskıdan uzak tam tarafsızlık içerisinde görev yapmalarının sağlanmasıdır.

NOT!!! Kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz.

 

DİKKAT!!! Hakim ve savcılar idari yönden Adalet Bakanlığına bağlıdır.

YÜKSEK MAHKEMELER

 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Uyuşmazlık Mahkemesi

DİKKAT!!! 2017 değişikliği ile Askeri yargı kolunu oluşturan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare mahkemesi kaldırılmış , 6 olan Yüksek Mahkeme sayısı 4 e düşmüştür.

ANAYASA MAHKEMESİ

 • 1961  Anayasası ile kurulmuştur.
 • 15 üyeden oluşur.(2017 Değişikliği)
 • Üyelerin 3 ünü TBMM , 12 sinin Cumhurbaşkanı seçer.(2017 Değişikliği)
 • Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için 45 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilir.(2010 Değişikliği)
 • Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilmez.(2010 Değişikliği)
 • Anayasa Mahkemesi başkanı, üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 4 yıl için seçilir.

UYARI!!!Anayasa Mahkemesi üyeleri Asli görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamaz.

Anayasa Mahkemesinin Kararlarının Özellikleri

 • Kararlar kesindir.
 • İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
 • İptal kararları geriye yürümez.

 DİKKAT!!! Jandarma Genel Komutanı Yüce Divan’da yargılanacaklar kapsamından çıkarılmıştır. (2017 Değişikliği)

 Anayasa Mahkemesinin Görevleri (2020 EKYS)

 • Kanunların ve TBMM iç tüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler.
 • Siyasi partilerin mali denetimini yapar.
 • Siyasi partilerin kapatma davalarına bakar. 
 • Bireysel başvuruları karara bağlar.(2010 Değişikliği)
 • Milletvekillerinin yasam dokunulmazlıklarının kaldırılması veya üyeliklerinin düşürülmesine dair TBMM kararlarına karşı açılan iptal davalarına bakar.
 • Cumhurbaşkanını
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanları (2017 Değişikliği)
 • Yüksek Mahkeme Başkanlarını üyeleri ve Başsavcılarını
 • Yargıtay Cumhuriyet başsavcı vekilini
 • HSK başkanı ve üyelerini
 • TBMM başkanını (2010 Değişikliği)
 • Kara- Deniz-Hava kuvvetleri komutanlarını (2010 Değişikliği)
 • Sayıştay Başkan ve üyelerini
 • Genelkurmay Başkanını ve TBMM Başkanını işlediği suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılar.

DİKKAT!!! Yüce Divan kararları kesindir.

İPUCU 🙂 Yüksek Seçim Kurulu , Sayıştay ve Hakimler ve Savcılar Kurulu yüksek Mahkeme değildir.

DİKKAT!!! Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararları için aynı kanun hükmüne dayanarak 10 yıl boyunca dava açılamaz.

   YARGITAY

 • Adli yargıda en üst mahkemedir.
 • Kanunla gösterilen belli davalara ilk ve son derece mahkeme olarak bakar.
 • Yargıtay üyelerinin tamamı birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile meslekten sayılanlar arasından HSK tarafından seçilir.
 • Yargıtay üyelerinin görev süresi 12 yıldır.
 • Bir kimse 2 kez Yargıtay üyesi seçilemez.

      DANIŞTAY

 • İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme noktasıdır.
 • Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içerisinde görüş bildirmek.
 • İdari uyuşmazlıkları çözmek
 • Danıştay üyelerinin ¾ ü birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hakim ve Savcılar Kurulunca; ¼ ü ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
 • Görev süreleri 12 yıldır.
 • Bir kimse 2 kez Danıştay üyesi seçilemez.

DİKKAT!!! Yüksek Mahkeme olmayıp kesin hüküm verebilen ve kararlarına karşı yargı yolu kapalı olanlar  Sayıştay, YSK , Yüksek Hakem Kuruludur.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

 • Adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

SAYIŞTAY

 • İdarenin mali denetimini yapar.
 • Üyelerini TBMM seçer.
 •  1 Başkan ve 4 üyeden oluşur.
 • Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri
 • Sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını
 • TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve kesin işlerini hükme bağlamak ile görevlidir.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

 • Eski adı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu iken 2017 Değişikliği ile Hakimler ve Savcılar kurulu olmuştur.
 • HSK’nın başkanı Adalet Bakanıdır.
 • Adalet Bakanı yardımcısı kurulun doğal üyesidir.
 • HSK 13 üyeden oluşur.
 • Üyeleri 4 yıl için seçilir ve süresi biten üye tekrar seçilebilir.
 • Üyelerin 7 sini TBMM 4 ünü Cumhurbaşkanı seçer.

HSK’nın Görevleri

 • Adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme
 • Atama ve nakletme
 • Geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma kadro dağıtma
 • Meslekte kalmaları uygun görülmeyeler hakkında karar verme
 • Disiplin cezası verme ve görevden uzaklaştırma.

YARGI DENETİMİNE TABİ OLMAYAN DURUMLAR

1. Yüksek Askeri Şura kararları (Terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. - 2010 Değişikliği)
2. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları (Meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar hariç)
3. Silahlı kuvvetlerde verilen her türlü disiplin cezaları
4. Milletlerarası anlaşmalar
5. İnkılap kanunları
6. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri
7. Yüksek Seçim Kurulu kararları
8. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları
9. Yüksek Hakem Kurulu kararları
10. Tahkim Kurulu kararları (2017 Değişikliği)
11. Sayıştay'ın kesin hüküm niteliğindeki kararları
Not 1: Memurlara verilen "uyarma" ve "kınama" cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır. (2010 Değişikliği)
Not 2: Cumhurbaşkanının kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. (2017 Değişikliği)
Not 3: Sıkıyönetim usulüne son verildiği için Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin bir hükmü kalmamıştır!

 

İnkılap Kanunları

 • Tehvid-i Tedrisat Kanunu
 • Şapka İktisadı Hakkında kanun
 • Tekke zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar iele birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun
 • Beynelmilel Erkamın kabulü hakkında kanun
 • Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkında kanun
 • Efendi ,bey,paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına dair kanun
 • Bazı kisvelerin giyilmeyeceğine dair kanun
 • Türk Medeni kanunun evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm ile 110 . maddesi

DİKKAT!!! 2010 Anayasa değişikliği ile memurlara verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır.


Bu not 798 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim