Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


İslamiyet Öncesi İlk Türk Devletleri

7 Eylül 2014

İskitler (Sakalar)

✍ Türklerin etkin olduğu ilk siyasi topluluktur.

✍ Hazar Denizi ile Karedeniz arasındaki bölgede yaşamışlardır.

✍ Yönetici kadrosu Türk, halk farklı kavimlerden oluşmuştur.

✍ Atlı-göçebe uygarlığının kurucularıdırlar. Tarihte ilk defa at koşum takımlarını, pantolon, kemer ve kemer tokasını kullandılar.

✍ Eşyalarını hayvan figürleriyle süslediklerinden, süslemelerinde hayvan üslubu hâkimdir.

✍ Alp Er Tunga önemli destanlarıdır. İran Milli destanı Şehname de adı geçer. Bu destanda İskitler ön Asya toplumlarıyla yapmış oldukları mücadeleleri anlatırlar.

✍ İskitler Falcılık, Büyücülük(hekimlik) ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdir. Altın ve Gümüş işletmeciliğinde oldukça ustaydılar. Bozkırın kuyumcuları olarak bilinirler.

✍ Firdevsi Alp Er Tunga'dan Avrasiyab olarak bahsetmiştir.

 ✍ Balbal sanatının ilk örnekleri görülür. 

✍  Tomris adında kadın hükümdarları vardır

Uyarı: İskitler tarihte önemli rol oynayan ilk Türk topluluğudur.

 

Asya Hun Devleti

✍ Türk göçlerine katılmayan ve Orta Asya’da kalan Türkler tarafından, Orhun ve Selenga Irmakları çevresinde kurulmuşlardır. Başkentleri Türklerce kutsal sayılan Ötüken’dir.

✍ Yazıyı kullanmadıklarından dolayı ilk dönemleri hakkında bilgi edinilememiştir. Hunlarla ilgili en eski yazılı belge M.Ö. 318 tarihli Çince yazılan bir antlaşmadır.

✍ Bilinen ilk hükümdarları Teoman’dır.

✍ Çinliler bu dönemde Hun saldırılarından korunmak amacıyla Çin Seddi’ni inşa etmişlerdir.

✍ En önemli hükümdarları Mete Han’dır.

✍ Mete Han, askeri ve idari alanda güçlü bir devlet kurup, Türk dünyasında birliği sağlamış, Çine seferler düzenleyip vergiye bağlamış ve İpek Yolu’nu kontrol altına almıştır.

✍ Mete Han askeri alanda Onlu sistem diye bilinen alay, bölük ve tabur uygulamasının öncüsüdür.

Uyarı: Alay, bölük, tabur uygulaması Türkler tarafından bulunmuş ancak bu sistem zamanla bozulmuş ve Osmanlı devletinin gerileme döneminde I. Mahmut zamanında Avrupa tarzı olarak Avrupalılardan geri alınmıştır.

Devletin parçalanışı:

✍ Çin politikası, Çinli prensesler ve diplomatların entrikaları

✍ Taht kavgaları (veraset sisteminin etkisi)

✍ Dış baskılar

✍ İpek Yolu hâkimiyetinin Çin’e kaptırılması

Kavimler Göçü (375)

Uyarı : Asya’nın batısında yaşayan Hunların, ekonomik sıkıntılar ve dış baskılar nedeniyle, batıya doğru hareketleri sonucunda, Karadeniz’in kuzeyindeki Ostrogot, Vizigot, Vandal, Frank, Germen, Burgont, Sakson, Sepit topluluklarının Hunlardan kaçmasıyla meydana gelen büyük göç dalgasına Kavimler Göçü adı verilmiştir.

Kavimler Göçünün Sonuçları:

✍ Avrupa’nın etnik ve siyasi yapısı şekillendi.

✍ Bugün ki Avrupa milletlerinin temeli atıldı.

✍ Merkezi krallıkların parçalanmasıyla Feodalite (Derebeylik) rejimi ortaya çıktı.

✍ Roma imparatorluğu 395’te Batı ve Doğu (Bizans) olarak ikiye ayrıldı. 476’da Batı roma yıkıldı. Böylece İlkçağ sona erdi ve Ortaçağ başladı.

✍ Avrupa’daki barbar kavimler arasında Hıristiyanlık yayıldı

✍ Avrupa’ya giren Türkler çeşitli devletler kurdular. [Avarlar, Bulgarlar, Macarlar, Peçenekler, Uzlar (Oğuzlar) ve Kıpçaklar (Kumanlar)]

 

Avrupa Hun Devleti

✍ Macaristan toprakları üzerinde yaşadılar. En önemli hükümdarları Atilla’dır.

✍ Avrupa Hunları, Bizans ve Batı Roma ile askeri ve siyasi ilişkilerde bulunmuşlardır.

✍ Atilla Bizans üzerine Balkan seferlerini düzenlemiş ve onlarla Margos ve Anatolios anlaşmalarını imzalamıştır.

✍ Atilla Batı Roma üzerine Galya ve İtalya seferlerini düzenlemiş ancak Roma’yı alamamıştır.

Uyarı:  Atilla bu anlaşmalarla Bizans’a sığınan kaçakları geri almış, Bizans ile ekonomik ilişkileri geliştirmiş ve onları yıllık  vergiye bağlamıştır.

Uyarı:  Avrupa Hun devletinin yıkılmasının en önemli nedeni Türk Göçleriyle beslenememesidir.

 

Göktürk Devleti

✍ 552 yılında Avar hâkimiyetinden kurtulup Bumin Kağan zamanında bağımsızlıklarını kazanmışlardır.

✍ Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir.

✍ Batı Türkistan’ı Türkleştirdiler.

✍ Göktürkler, Çin, Sasani, Bizans ve Akhun devletleriyle siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilere girmişlerdir.

✍ İpek Yolu hâkimiyeti için Sasani ve Bizanslılarla zaman zaman ittifaklar kurmuşlardır.

✍ Göktürklerin 38 harfli ve şekil sistemine dayanan alfabeleri vardır

✍ Çin hâkimiyetine girip yıkılmışlardır

Kutluk İsyanı:

682 yılında Çin hâkimiyetindeki Göktürkler Kutluk isyanı ile bağımsızlıklarını kazanarak II. Göktürk devletini kurmuşlardır.

II. Göktürk Devleti (Kutluk Devleti)

✍ İlteriş ve Kutluk Kağan tarafından kuruldu.

✍ Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk zamanında en parlak dönemlerini yaşadılar.

✍ Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilen Orhun yazıtları dönemin en önemli kültür mirasıdır.

✍ Göktürkler; Karluk, Basmil, Yağma, Çiğil Türkleri tarafından yıkıldı.

Uyarı: Göktürkler;

✍ Ulusal adımızı taşıyan ilk devletini kurmuş

✍ Hunlardan sonra ikinci kez Türk birliğinin sağlamış

✍ Kendilerine özgü bir alfabe kullanmış

✍ Çine karşı bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir.

Uyarı : bu durum Göktürklerin Ulusçu bir yapıya sahip olduklarının göstergesidir.

Orhun Abideleri:

✍ Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmişlerdir.

✍ Türklerin ilk yazılı kaynaklarıdır.

✍ 8. yy eserleridir

✍ Bugünkü Moğolistan sınırındadırlar

✍ Hükümdarlara ve halka öğütler içeren bir siyasetname özelliğindedirler.

✍ Yollug Tigin tarafından kaleme alınmıştır.

Uyarı: Yollug Tigin Türklerin ilk yazarı ve tarihçisidir.

 

Uygur Devleti

✍ Başkenti Karabalasagun dur. Bilge Kutluk Kağan tarafından kuruldular.

✍ Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devletidir.

✍ Orta Asya Türk devletleri içinde Orta Asya dışındaki bir dine inan ilk Türk devletidir.

✍ Manihaizm Dinini benimsemeleri savaşçılık özelliklerini kaybetmelerine fakat mimaride ve Kültürel alanda gelişme göstermelerinde etkili olmuştur.

✍ Türk tarihinde ilk defa kent ve kasaba kurdular.

✍ Kâğıt ve Matbaayı kullandılar.

✍ Siyasi alandan çok Kültürel alanda varlık göstermişlerdir.

✍ Kendilerine özgü bir alfabeleri vardır.

✍ Bir kısım Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır

✍ Uygurlar hukuk kuralları olan Töreleri yazılı hale getirmişlerdir.

✍ Duvar Resmi (Fresk-Fresko), Minyatür ilk defa Uygurlarla beraber gelişme göstermiştir.

Uyarı: Duvar Resmi, İslamiyet’te yasak olduğu için, Müslüman Türk devletlerince kullanılmamıştır. Fakat Minyatür, İslamiyet’ten sonrada varlığını devam ettirmiştir.

Uyarı: Uygurlar kabul ettikleri dinlere ait terimleri Türkçeleştirerek ulusal benliklerini korumaya çalışmışlardır.

 

Avarlar

✍ Orta Asya’da kurulup, Avrupa’da yaşayan bir topluluktur.

✍ Slavları ve Rusları etkileyerek günümüz Orta ve Doğu Avrupa’nın etnik yapısının şekillenmesinde etkili olmuşlardır.

✍ Türk tarihinde ilk defa İstanbul’u kuşattılar.(Önemli!!!)

✍ Hıristiyanlaşarak milli benliklerini kaybettiler.

 

Hazarlar

✍ Müslümanlarla mücadele ederek İslamiyet’in Kafkaslara girmesini geciktirmişlerdir.

✍ Yaşadıkları dönemde kurdukları otorite ile ticari hayatta güvenliği sağlamış ve Doğu Avrupa’da “Hazar Barış Çağı’nı” yaşatmışlardır.

✍ Museviliği benimsemişlerdir.(Önemli!!!)

✍ Hazarlar, Macar devletinin de gerçek kurucularıdır.

Uyarı: Hazarların, Musevilik yanında diğer dinleri de kabul etmeleri onların dini alanda oldukça hoşgörülü olduklarının göstergesidir.

 

Türgişler

✍ Emevilerle şiddetle savaşarak İslamiyet’in Orta Asya’ya girmesine engel olmuşlardır.

✍ Türgişler kendi adlarına para basmışlardır.

✍ Türgişlere ait yazı da bulunmaktadır.

Uyarı: Türgişlere ait bir yazının bulunması onların kullanmış olduğu bir alfabenin varlığını kanıtlar niteliktedir.

 

Karluklar

✍ Talas savaşında Araplarla işbirliği yapıp Orta Asya’nın Türk hâkimiyetinde kalmasını sağlamışlardır.

✍ İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur.(Önemli!!!)

 

Bulgarlar ve Macarlar

 ✍ Hıristiyanlaşarak milli benliklerini kaybetmişlerdir.

 

Uzlar ve Peçenekler

✍ Çeşitli devletlerin ordularında ücretli askerlik yapmışlardır

 

Kumanlar(Kıpçaklar)

✍ Ruslarla mücadeleleri İgor, Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut hikâyelerine konu olmuştur.

Uyarı: Türgişler, Kırgızlar, Karluklar, ve Akhunlar Orta Asya’dan göç etmemişlerdir.

Uyarı: Kırgızlar Moğol hakımıyetını kabul eden ılk turklerdir.

 


Bu not 6387 defa okundu. 1 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

yılmaz 18 Ekim 2014 tarihinde saat 17:55'de demiş ki;

kpss notları için detay az..örneğin iskitler--tomris sihirli geyik destanı avrupa hun dev..yok..klasik notlar bunlar

9-4

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim