Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Hava Kuvvetlerinden Ayrılmış Pilotlar Yeniden İstihdam Ediliyor

.
27 Aralık 2016 - 22:55

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN AYRILMIŞ PİLOTLARIN VE 1000 SAAT ÜZERİ PİLOT UÇUŞU OLAN SUBAYLARIN YENİDEN İSTİHDAMI

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda; 29 Ekim 2016 tarihinden önce herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ve ticari ya da havayolu nakliye pilotu lisansı ile en az 1000 saat pilot uçuşu olan subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot subay olarak görevlendirilebileceklerdir. Aranan niteliklere uygun olan adayların başvuruları 24 Aralık 2016 - 06 Ocak 2017 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDEN

AYRILMIŞ PİLOTLAR İLE

PİLOT LİSANSINA SAHİP DİĞER SINIF

SUBAYLARININ YENİDEN İSTİHDAMI

BAŞVURU KILAVUZU

DİKKAT!!!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

İÇİNDEKİLER

Sıra

No.

Başlık

Sayfa

No.

1.

Faaliyet Takvimi

3

2.

Başvuru Koşulları

3

3.

Giriş Koşulları

3

4.

Yasal Düzenlemeler

4

5.

Başvuru Şekli ve Tarihi

5

6.

Seçim Aşamaları

5

7.

Uyarılar

5

8.

Dilekçe Örneği

6

9.

İletişim Bilgileri

7

FAALİYET TAKVİMİ (*)

Sıra

No.

Faaliyet Adı

Yeri

Tarihi

1.

Başvuruların Yapılması

Dilekçe

24 Aralık 2016 - 06 Ocak 2017

2.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilen Adayların İlanı

Hv.K.K.lığı Telefon, e-posta

09 - 13 Ocak 2017

3.

Sağlık Muayenesi ve Fizyolojik Eğitim İşlemleri

Belirlenecek hastanelerde

16 - 27 Ocak 2017

4.

Nihai Değerlendirme

Hv.K.K.lığı

30 Ocak - 03 Şubat 2017

5.

Nasıp İşlemleri

MSB.lığı

06 - 10 Şubat 2017

6.

Atama İşlemleri

İnternet

www.hvkk.tsk.tr

Nasıp İşlemleri tamamlandıktan sonra

* Müteakip dönemlerde yapılacak başvurular, Hv.K.K.lığının ihtiyaçlarına göre bu klavuzdaki esaslara uygun olarak yeniden değerlendirilecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. BAŞVU RU KOŞU LLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Herhangi bir nedenle 29 Ekim 2016 tarihinden önce Hv.K.K.lığından ayrılmış pilotlar için 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 49 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1968 ve daha sonra doğanlar),

c. Herhangi bir nedenle 29 Ekim 2016 tarihinden önce Hv.K.K.lığından ayrılmış diğer sınıf subaylar için ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip olmak şartıyla en az toplam 1000 saat pilot uçuşuna sahip olmak,

ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

3. GİRİŞ KOŞULLARI:

a. Yapılacak "Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması" sonucunda uygun bulunmak,

b. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

c. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

d. Hv.K.K.lığı tarafından uygun görülecek hava aracı kategorilerine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan "Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili" Sağlık Kuruluşlarından alınacak, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen "Kategori-1 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir / Kategori-2 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir / Kategori-3 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir" kararlı sağlık raporlarından birine sahip olmak. Kategori-4 Uçuş şartlarını sağlayan uçucular kabul edilmeyecektir.

e. Hv.K.K.lığından ayrılmış subaylardan pilot sınıfı dışındakiler, Ticari Pilot Lisansı ya da Hava Yolu Nakliye Pilotu Lisansı ile pilot uçuş saatlerini gösteren belgelerin aslını veya noter onaylı örneğini başvuru dilekçelerine ekleyecektir.

NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

4. YASAL DÜZENLEMELER:

a. Başvuru yapacak pilotlara, Hv.K.K.lığı ve ilgili şirketler tarafından sağlanacak haklar Hv.K.K.lığı ile protokol yapan şirketler tarafından çalışanlarına duyurulacaktır.

b. Uçuş için gerekli şartları sağlayanlar, başvurularının uygun görülmesi halinde Hava Kuvvetleri Komutanının teklifi Milli Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay naspedilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilot olarak görevlendirilebilir. Bunlar 2629 sayılı Kanun kapsamında pilot kabul edilirler. Bunların dışarda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, pilot subayların dışarda geçirdikleri uçuş süreleri, belgelendirmeleri kaydıyla ayrıca uçuş hizmet süresinden sayılır.

c. Malüllük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar, naspedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamaz.

ç. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilir.

d. Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine kabul edilmez ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanır.

e. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıkların sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

f. Bu madde kapsamındakiler göreve başladıkları tarihten itibaren dört yıl süresince 41'inci maddenin 1'inci fıkrasının (c) bendinde yer alan Yüksek Askeri Şüra tarafından belirlenecek hizmet kadrosu fazlası albay miktarı kapsamında değerlendirilmezler.

g. Bunların Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve tekrar başladıklarında bir defaya mahsus olmak üzere 38'inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları aranmaksızın emsallerin bulunduğu rütbelerin terfi işlemleri derhal yapılarak nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

5. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Başvurular aşağıda belirtilen dilekçe örneğine göre doldurularak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığına gönderilecektir.

b. İlk başvurular 24 Aralık 2016 - 06 Ocak 2017 tarihleri arasında dilekçe ile yapılacaktır. Müteakip dönemde de dilekçe ile başvuru yapılabilecektir. Başvuruda bulunan adaylara, dilekçelerinde belirttikleri iletişim vasıtaları ile geri dönüş yapılacaktır. Bu nedenle telefon, e-posta vb. bilgilerin doğru, güncel ve ulaşılabilir olması önem arz etmektedir. İlave olarak ulaşılabilecek bir yakın bilgisinin verilmesi adayların faydasına olacaktır.

6. SEÇİM AŞAMALARI:

a. Seçimler, Hv.K.K.lığının uçak tiplerine göre öncelik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Son beş yıl içerisinde Hv.K.K.lığından ayrılmış pilotlar öncelikle tercih edilecektir.

b. Seçim faaliyeti aşağıdaki belirtilen aşamalardan oluşacaktır.

(1) Ön Değerlendirme : Hv.K.K.lığı tarafından oluşturulacak bir kurul tarafından; adayın yaşı, safahatı, uçuş tecrübesi, geçmişte uçtuğu uçak ve helikopter tipleri, Hv.K.K.lığının uçak tiplerine göre pilot ihtiyaçları vb. hususlar değerlendirilecektir. Uygun görülen adaylar uçucu sağlık muayenesine sevk edilecektir.

(2) Uçucu Sağlık Muayenesi : Başvurusu uygun görülenlere uçucu sağlık muayenesi (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen uçucu personelin sağlık yeteneklerine sahip olup olmadığının incelenmesi, uygunsa hangi kategoriye girdiğinin tespiti) yapılacaktır. Sağlık muayenesini geçen personele Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) Bşk.lığı tarafından ilgili uçak tiplerine göre uygulamalı fizyolojik eğitim verilecektir.

(3) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması: Adayların başvurusundan itibaren "Güvenlik soruşturması" işlemleri de başlatılacaktır. Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması büyük önem arz etmektedir. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunduğu tespit edilenler naspedilmiş olsa dahi tüm haklarını kaybederler.

(4) Nihai Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması: Adayın muvazzaf subay olarak yeniden istihdam edilmesine yönelik karar nihai değerlendirme kurulu tarafından verilir. Müteakiben nasıp onay işlemleri başlatılacaktır. Nasıp işlemi tamamlandıktan sonra uçak tipine göre atama ve eğitim faaliyetleri icra edilecektir.

c. Adayların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına katılışları yapılıncaya kadar, her türlü harcamaları kendilerine ait olup, Hv.K.K.lığını bağlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

ç. Başarılı olan adaylara dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri vasıtasıyla geri dönüş yapılacaktır.

7. UYARILAR:

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

8. DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 56'ncı Maddesi (Ek Geçici Madde 92) gereği yeniden Hava Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay olarak görev almak istiyorum.

Tarih

İMZA

Adı ve Soyadı :

Ayrıldığı Sınıfı ve Rütbesi :

Hv.K.K.lığı Sicil Numarası :

Hv.K.K.lığından Ayrıldığı Tarih :

Hv.K.K.lığından Ayrılma Sebebi :

Hv.K.K.lığındaki Uçak Tipleri ve Saatleri (Varsa) :

Hv.K.K.lığı Haricinde Uçak Tipleri ve Saatleri * :

Hangi Uçak Tipinde Görev Almak İstediği (3 Tercih) :

Talep Ettiği Atama Noktaları (3 Tercih) :

Dilekçede Belirtilmek İstenen Diğer Hususlar :

* Pilot haricindeki sınıf subayları için Ticari Pilot Lisansı ya da Hava Yolu Nakliye Pilotu Lisansı ve Hv.K.K.lığı haricinde uçuş saatlerini gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.

(Ulaşılabilecek adres, telefon ve e-posta)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İnternet adresi

: http://www.hvkk.tsk.tr

Telefon

: 0(312) 414 3137 / 3275 / 3287 (Mesai saatleri içerisinde)

Posta Adresi

: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı

Bakanlıklar/ANKARA

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 26.12.2016 - İlan Bitiş: 6.1.2017

Bu ilan 746 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Askeri İlanlar

Milli Savunma Bakanlığı 135 sivil memur alacak
 
Başvuru Tarihleri: 30 Aralık 2016-06 Şubat 2017
Görüntülenme: 1115 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:14
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başladı
 
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından en az lise mezunu uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Jandarma 2017/1 uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Başvurular 23 Aralık 2016-16 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak.Kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başladı 2017 yılı 1.dönem
Görüntülenme: 951 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:11
Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Sivil Memur Alımı
 
.
Görüntülenme: 988 Yorum: 0 Tarih: 24 Aralık 2016 - 19:43
Jandarma Genel Kom. Sivil Memur Alım İlanı
 
Başvuru Tarihi: Başvurular, 16 ARALIK 2016 tarihinde saat:09.00'da başlayarak,06 OCAK 2017 tarihinde saat:17.00'da sona erecek şekilde, sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.
Görüntülenme: 946 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:25
Jandarma Genel Komutanlığı Sıhhiyeci Sözleşmeli Uzman Erbaş Alım İlanı
 
BAŞVURU TARİHLERİ: 16 Aralık 2016-09 Ocak 2017
Görüntülenme: 784 Yorum: 0 Tarih: 17 Aralık 2016 - 18:00
Milli Savunma Bakanlığı Bilişim personeli alım ilanı
 
Başvurular, 06.12.2016-20.12.2016 tarihleri arasında www.msb.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte, en geç 20.12.2016 tarihi saat 17:00'a kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne (Yahya Galip Cad. Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek suretiyle
Görüntülenme: 1464 Yorum: 0 Tarih: 3 Aralık 2016 - 21:07
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Astsubay Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1063 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 23:19
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1380 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 23:18
Hava Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Astsubay Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1566 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 22:58
Hava Kuvvetleri Kom. Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1683 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 22:55
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim