Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Hacettepe Üniv. Eğitim ve Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

.
7 Haziran 2016 - 19:47

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim BilimleriEnstitüsü

2016-2017EğitimÖğretim Yılı GüzYarıyılı

İkinci ÖğretimTezsizYüksek Lisans Başvuruları

Başvurutarihleri:

06.06.201622.06.2016

GirişSınav tarihleri:

28.06.201601.07.2016

KONTENJANLAR

Programlar

Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim

 

TC Uyruklu

Personel

Uluslararası

Asıl

Yedek

Asil

Yedek

Asıl

Yedek

Eğitim Bilimleri

           

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

30

15

6

3

8

4

Eğitim Programları ve Öğretim

30

8

3

2

-

-

Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

20

10

5

-

-

-

İlköğretim

           

Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı

16

8

-

-

-

-

SınavTarihi ve Saatleri:

Eğitim Bilimleri

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

Statü

Sınav Türü

Sınav Yeri

Tarih

Saat

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Yazılı

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

28.06.2016

09:30-10:30

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Sözlü

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

28.06.2016

15:00-17:00

 

Eğitim Programları ve Öğretim

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Yazılı

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

28.06.2016

10:00

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Sözlü

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

30.06.2016

16:00

 

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

 

Okul Yön. ve Eğit. Den.

Yazılı

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

28.06.2016

10:00

 

İlköğretim

 

Okul Öncesi Eğitimi

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Sözlü

İlköğretim Anabilim Dalı

29.06.2016

09:00

 

Giriş sınavları,ilgiliAnabilimdallarındailanedilen tarihte vesaatlerde yapılacaktır.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Genel BaşvuruKoşulları:

1.Lisansüstü programlarabaşvuru koşulları"HacettepeÜniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"(http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html) ile heranabilimdalınınkendiyönergesihükümlerince belirlenmektedir.Adaylar birdenfazla lisansüstü programabaşvuru koşullarını yerinegetirmelerihalinde vesözlü sınavtarih ve saatlerinin birbiri ileçakışmaması durumunda başvuruyapabilirler.

2.Başvurularda herhangi birücretalınmamaktadır.

3.Önbaşvurularelektronikortamdayapılmaktaolup,adaylarbeyandabulunduklarıbilgilerin resmi belgelerininteslimini,sınava kabulişleminişahsen;şahsenbaşvuru yapamayanlar dilekçe ve/veya resmi vekalet verdikleribir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler. Bu durumda ortayaçıkabilecek olansorunlardan Enstitümüz sorumlu değildir.

4.Eksikbelgeile başvuran adayların başvurukayıtişlemleri kesinlikleyapılmayacaktır.

5.Adaylarınbaşvuruiçinbeyanettikleridiplomaveyamezuniyetbelgesiiletranskriptleriniilgili kurumlardan "aslıgibidir"yaptırmaları, yaptıramayacakdurumda olanlarınbelgelerinasılları vefotokopileri ilebirliktegelmeleri gerekmektedir.

6.Yabancı ülkelerdenalınanmezuniyet belgesi veya diplomaile mezuniyet transkriptinin noterdenonaylı tercümeedilerekteslimedilmesigerekmektedir.

7.Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacak, yanlışbeyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimdebulunulacaktır.

Başvuruda İzlenecekAdımlar:

Başvurular "çevrim-içi" ortamda doldurulacakolan Başvuru Formu ileyapılmaktadır.

Başvuruiçinöncelikle"http://enstitu.hacettepe.edu.tr/"adresindeyeralan"AdayÖğrenci" girişinden sistemeüyeolunması gerekmektedir.

İşlemler:

1."http://enstitu.hacettepe.edu.tr"adresinden AdayÖğrenciGirişi' ni tıklayınız.

2.Açılan enstitü listesindenEğitimBilimlerEnstitüsü'nün yanındakiseçbutonunu tıklayınız.

3.Başvurmayı istediğiniz anabilimdalının ilgili programını,adı ve düzeyi ileseçerek belirtiniz.

Örnek:OkulÖncesiEğitimi/II. ÖğretimTezsiz YüksekLisansProgramı

4.Buaşamadaaçılanpenceredeistenenbilgileridoldurunuz.İstenenbilgilerigirdiktensonra, ileributonunutıklayınızveaçılan"AdayKayıtveSınavaGirişKimlikBelgesi"ninçıktısını alıp,fotoğraf kutusuna vesikalıkfotoğrafınızı yapıştırınız.

5.Çevrim-içi başvuru işlemitamamlandıktan sonra,doldurulması gerekli bir diğerform da "AdayKayıtBelgesi"(Sınava GirişBelgesi)formudur. EğitimBilimleriEnstitüsünün "Belgeler/Formlar" sayfasındaki(http://ebe.hacettepe.edu.tr/belgeler.html)"Sözlü Sınav GirişKimlikBelgesi"isimlibelgeyi doldurup,çıktısınıalmanız vevesikalıkfotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.

6.Buikibelgeyi,aşağıdalistelenenbelgelerlebirlikte,ilanedilenbaşvurutarihleriarasında

EğitimBilimlerEnstitüsü ÖğrenciİşleriBirimi'neteslimediniz.

Not:Başvurularşahsen yapılmalıdır. Şahsenbaşvuruyapamayanlardilekçeveyaresmivekalet verdikleribir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler.Başvurudasunulanbelgeleriniadesi yapılmamaktadır. Eksikbelgeilebaşvuru kabul edilmemektedir.

***Aday başvuru ekranında "Başvuru Dönem Ayrıntısı" başlığı altındaki "Açıklama"

bölümünündikkatlice okunmasıbuna görebaşvurunun yapılmasıgerekmektedir.

GerekliBelgeler

1.Diplomaya da MezuniyetBelgesinin OnaylıFotokopisi(1Adet)

Adaylarınbaşvuruiçinbeyanettikleridiplomaveya mezuniyetbelgesiiletranskriptleriniilgili kurumlardan"aslıgibidir"yaptırmaları,yaptıramayacakdurumdaolanlarınbelgelerinasılları vefotokopileriilebirliktegelmelerigerekmektedir.Yabancıülkelerdenalınanmezuniyet belgesiveyadiplomaile mezuniyettranskriptininnoterden onaylıtercüme edilerekteslim edilmesigerekmektedir.Mezuniyetortalamasınınyer aldığıtrankriptteilgilikurumtarafından ortalamanın 100'lük sisteme çevrilmiş halininbulunmasıve adayların başvuru sırasında

100'lüksistemeçevrilmişnotortalamalarınıkullanmaları zorunludur.

2.Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi ve ya diploma ilemezuniyettranskriptinin noterden onaylıtercüme edilerekteslimedilmesigerekmektedir.Transkripteyeralannot ortalamasının100'lüksistemeçevrilmişhalinin bulunması gerekmektedir.

3.MezuniyetDerecesiniGösterirNotÇizelgesi(Transkript)(1 Adet)

Bütünleşik Doktora ve Yüksek Lisansbaşvurularıiçin Lisans;Doktora başvuruları içinLisansve Yüksek Lisansderecesi için alınan derslerin notlarını ve mezuniyetderecesini gösteren transkript.(Diploma eki belgeleri transkriptyerinekabul edilmemektedir.)

4.Nüfus CüzdanıFotokopisi(1Adet)

5.OkulYöneticiliği veEğitimDeneticiliği İkinciöğretim TezsizYüksek Lisansprogramına başvuracak adaylariçin Hizmetbelgesi(1adet)

6VesikalıkFotoğraf(2Adet)

7.ALES belgesi

8.YabancıDilBelgesi(Sıralama içinisteyen AnabilimDalları için gereklidir)

İKİNCİÖĞRETİMTEZSİZYÜKSEKLİSANSPROGRAMLARINABAŞVURUKOŞULLARI

Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı

HacettepeÜniversitesi LisansüstüEğitim-ÖğretimveSınavYönetmeliği'ndeöngörülenşartları yerinegetirmişolmak,

Dört yıllıkherhangi bir lisansprogramından mezun olmak,

ALESpuanıgerekliolmamaklabirliktesınavagirerekEşitAğırlıktüründenpuanalanadayların başvuruları sıralanırken dikkatealınacaktır,

Yabancıdilpuanıgerekliolmamaklabirlikte,eğerulusalyadauluslararasıdüzeydeyapılan yabancıdilsınavlardanalınmışbiryabancıdilpuanı varsa,adaylarınbaşvurularısıralanırken dikkatealınacaktır.

OkulÖncesiEğitimi,ÇocukGelişimiProgramlarındanmezunolmak.Bunlardışındadörtyıllık bir lisans programındanmezun olanlar için en az6en fazla 12 kredilik Bilimsel Hazırlık Programını tamamlamak.

Okul Yöneticiliğive Eğitim DeneticiliğiİkinciÖğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Başvurabilmekiçin en az2öğretimyılı fiilenöğretmenlik yapmakönkoşuldur.

Giriş SınavSonuçları:

§GirişSınavı,ilgili Anabilimdallarında ilan edilen tarihtevesaatlerdeyapılmaktadır.

§Giriş Sınavı aşamasında başarılısayılmakiçintam notun, en az%50'sinin, alınması gerekmektedir.

§Genel Başarı Notunun 100 üzerinden,en az 60,olmasıgerekir.

§GirişSınavSonuçlarısonucundamevcutkontenjanlardoğrultusundakesinkayıtyaptırma hakkınıeldeedenlerile varsayedek kayıt yaptırmahakkınıeldeedenlerinlistesi15.07.2016 tarihindeEnstitüweb sayfamızdan ilan edilecekolup ayrı bir bilgilendirmeyapılmayacaktır.

§Yabancı DilEşdeğerliklerive Puan dönüşümleri:


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Başvuru şartları ve kontenjanları için TIKLAYINIZ


 

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 7.6.2016 - İlan Bitiş: 28.6.2016

Bu ilan 967 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Yüksek Lisans ve Doktora

Abdullah Gül Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 630 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:32
Bozok Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Online başvuru 23 Aralık 2016 saat 17:00’da sona erecektir
Görüntülenme: 834 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:17
Adana Bilim ve Teknoloji Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer taban puan almış olmak. Başvurular, 19 Aralık 2016 – 6 Ocak 2017 tarihlerinde Üniversitemizin ONLINE ENSTİTÜ BAŞVURU internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Görüntülenme: 815 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:11
Hitit Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
BAŞVURU TARİHLERİ : 11-15 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1183 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:36
Gebze Teknik Üniversitesi Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru 11-22 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1243 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:30
Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru Tarihi 11-19 Temmuz 2016
Görüntülenme: 828 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:28
Çankırı Karatekin Üniv. Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
ALES Sonucu ÖSYM'den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son üç (3) yıl (2013 Güz yarıyılı dahil) içinde alınmış olması gerekir.
Görüntülenme: 825 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:25
Bursa Teknik Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 836 Yorum: 0 Tarih: 3 Temmuz 2016 - 19:05
Güvenlik Bilimleri Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru Tarihleri 01-12 Ağustos 2016
Görüntülenme: 897 Yorum: 0 Tarih: 27 Haziran 2016 - 19:56
Dumlupınar Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 994 Yorum: 0 Tarih: 23 Haziran 2016 - 23:00
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim