Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih Soruları > Genel Tekrar Çıkmış 81 Soru

Soru 1
Gök-Türk sosyal yapısında "urug" kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
Asya Hun İmparatorluğu ile ilgili bilgi veriniz?
Soru 3
Ak Hun Devleti’nin 557 yılında yıkılması sonucunda topraklarının büyük bir kısmı ile İpek Yolu’nun kontrolü aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir?
Soru 4
II.Gök-Türk Devleti’nde Kapgan Kağan’ın tahtta kaldığı yirmi dört yıl içinde izlediği temel politikanın esasları nelerdir?
Soru 5
821 yılında Ordu Balık’ı ziyaret eden Arap seyyahı Tamim İbn Bahr’e göre Uygur şehirli halkının bağlı olduğu iki din nelerdir?
Soru 6
Maniheizmi kendi halkına kabul ettirmek için çaba gösteren ilk ve tek Uygur hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
Şine-Usu Yazıtı ile ilgili bilgi veriniz?
Soru 8
X. yüzyıl başlarında Oğuzların Yeni-kent merkezli kurdukları devletlerinde hükümdarın taşıdığı unvan nedir?
Soru 9
VI. yüzyılın ortalarında Gök-Türklerin büyük bir hızla yükseldiği sırada Orta Asya’da onlara bağlı yaşayan dağınık Türk boylarının genel adı nedir?
Soru 10
Asparuh tarafından kurulan 681 den itibaren Besarebya ve Dobrucadan başka bütün Kuzey Bulgaristan’a, doğuda Karadeniz’e, güneyde Balkanların geçitlerine, batıda İsker nehrine kadar yayılan Bizans tarafından tanındıktan sonra Orta Avrupa’da faal bir rol oynamaya başlayan devlet kimdir?
Soru 11
Almanların meşhur Nibelungen Destanı’nda babacan, iyiliksever ve yüksek vasıflı bir hükümdar olarak tanımlanan Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Doğu Avrupa’da ilk defa muntazam devlet kuran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
626 yılında Sasaniler ile anlaşmalı olarak İstanbul’u kuşatan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
Bir devletin mutlak yetkilerle donatılmış hükümdar eliyle yönetilmesine ne ad verilir?
Soru 15
‘’Hükümet Üzerine İki Deneme’’ isimli eseri ile Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ne ilham kaynağı olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
1688 yılında İngiltere’de yayımlanan "Bill of Rights" adlı belge aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?
Soru 17
II. Abdülhamid ‘muhyi-i devlet’ sıfatını aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi için kullanmıştır?
Soru 18
II. Abdülhamid’in 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na sokmakla suçladığı devlet adamları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Soru 19
Eski nazır veya sadrazamların ‘mecalis-i aliyye memuriyeti’ adı altında “sandalyesiz nazır” olarak hükümette görev alma uygulamasına son veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
İslâm dünyasında ilk kez kadınların maaşlı kamu personeli olmasına zemin hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 21
Redif sistemi hangi savaş sonrasında verimli çalışmadığı gerekçesiyle kaldırılmıştır?
Soru 22
Günümüz ordularında kara, deniz ve hava kuvvetlerinin müşterek komuta ve koordinasyon merkezi konumundaki genelkurmay başkanlıkları, modern askerî tarihte karşımıza ilk kez hangi ülkenin ordusuyla çıkmıştır?
Soru 23
Dünya hava harp tarihinin ilk bombardımanı hangi savaşta gerçekleşmiştir?
Soru 24
1860’lı yıllarda açtığı ıslahhaneler ile ülke sanayisine teknik eleman yetiştirme yolundaki ilk önemli adımı atan Osmanlı devlet adamı kimdir?
Soru 25
1794'te bugünkü anlamda dünyanın ilk öğretmen okulu olan "Ecole Normale de Superior"un kurulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 26
Türkiye’nin sekülerleşmesinde en önemli rollerden birini oynayan Hukuk Mekteb-i Âlîsi Osmanlı padişahlarından hangisinin devrinde açılmıştır?
Soru 27
Toprağını üç yıl üst üste boş bırakan köylünün ödediği vergi (tazminat) aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 28
Siyâsetnâme" adlı eserinde elçilerin özellikleri ve görevleri hakkında önemli tespitlerde bulunan Selçuklu veziri aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 29
Kalemiye sınıfından yetişen nişancılar protokolde aşağıdaki makamlardan hangisine eşittir?
Soru 30
Batılıların Feneryot, Osmanlıların ‘Fener Beyleri’ olarak adlandırdıkları görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 31
1793 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk daimî ikâmet elçisinin gönderildiği Avrupa başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 32
Reisülküttabın yabancı elçiliklerle yaptığı görüşmeden sonra mükâleme mazbata taslağı hangi kalem tarafından temize çekilirdi?
Soru 33
Hükümdarın emriyle bazı devlet, zümre ve kişilere özel haklar tanımak üzere düzenlenen hukukî belge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 34
Osmanlı Devleti’nin Eğri seferi sırasında silah ve mühimmat satın aldığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 35
Osmanlı padişahları hangi antlaşmayla Avusturya İmparatoru’nun ‘Kayzer/Çasar’ unvanını kullanmasını ilk defa kabul etmişlerdir?
Soru 36
Buçaş Antlaşması’nda (1672) Leh heyetinin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
Soru 37
I. Murad’ın oğlu Bayezid ile kızını evlendirmesi karşılığında Osmanlıların Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı’yı çeyiz olarak aldığı beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 38
XVII. yüzyılda diplomasi alanındaki başlıca görevleri dışarıya gönderilecek namelerin hazırlanması, gelen namelerin tercüme ettirilmesi ve kendisine bağlı kalemde saklanan ahidnâmelere ihtiyaç duyuldukça bunlarla ilgili sorulara cevap vermek olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 39
Slovenler, Hırvatlar, Bulgarlar, Sırp ve Karadağlılar Rusların Balkanlar’da takip ettiği panislavist politikaların etkisiyle ayrı ayrı taleplerde bulunmalarından öncelikle etkilenen iki devlet aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Soru 40
Bulgar Dehşeti ve Doğu Sorunu başlıklı Osmanlı aleyhtarı propaganda broşürü aşağıdaki devlet adamlarından hangisine aittir?
Soru 41
Kanun-i Esasının hazırlıkları sırasında pek çok taslak hazırlanmıştır. Kanun-i Cedid isimli taslak aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 42
31 Mart hadiseleri ardından kurulan Meclis-i Millî tarafından tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 43
15 Mayıs 1877’de aşağıdaki yerlerden hangisinin Rus işgalinden kurtarılması üzerine, Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi’nin fetvasıyla, II.Abdülhamid’e “gazilik” unvanı verilmiştir?
Soru 44
Pelevnede, verilen kahramanca mücadele neticesinde II. Abdülhamid tarafından “Gazilik” unvanı verilen kişi kimdir?
Soru 45
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda Tuna-Balkan cephesinde gösterdiği başarılardan dolayı “Şıpka Kahramanı” olarak anılan komutan kimdir?
Soru 46
II. Abdülhamid'in, imparatorluğun kötü durumdan kurtulabilmesi için rapor hazırlamasını istediği İngiliz elçisi kimdir?
Soru 47
Ayestefanos müzakerelerinde Osmanlı Devleti’ni temsil eden kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Soru 48
Kuzey Arnavutluk bölgesinde yaşayan Katolik Arnavutlara Osmanlı döneminde ne ad verilmiştir?
Soru 49
11 Haziran 1882 tarihinde İngiltere’nin Mısır’ı işgaline zemin hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 50
Sudan’daki Mehdi hareketinin kurduğu savaş birliklerine ne ad verilmiştir?
Soru 51
Doğu Roma İmparatoru ile Orhan Bey’in doğrudan doğruya karşı karşıya geldikleri ilk muharebe aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 52
Batı Anadolu’da İlhanlı hâkimiyetini zayıflatarak Osman Bey’in 1299-1301 yıllarında Bizans’a karşı daha rahat gazaya çıkmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 53
1325 yılında seyahate çıkarak dünyanın pek çok yerini dolaşan ve kaleme aldığı seyahatnamesi özellikle Anadolu beylikleri hakkında çok değerli bilgiler veren Arap seyyah kimdir?
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisi I. Kosova Savaşı’nda hayatını kaybeden hükümdarlardan biridir?
Soru 55
Orhan Bey’in deniz gücünden istifade etmek amacıyla 1352 yılında antlaşma yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 56
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin kendi dini inanç ve adetlerini belirli kısıtlamalar dışında yapabilmelerini sağlayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 57
Buçuktepe olayını (1446) tertip ederek II. Mehmed’in iktidarını zayıflatan Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 58
I.Bayezid’ın, 1397 yılında Konya merkezli Karaman topraklarını Osmanlı egemenliğine aşağıdaki savaşlardan hangisiyle katmıştır?
Soru 59
II. Mehmed’in, 1456 yılında dünya haritası çizdirdiği Trabzonlu meşhur âlim kimdir?
Soru 60
II. Mehmed’in 1458’te Hicaz suyollarının bakımsızlığını ileri sürerek hacıların yol boyunca rahatlığını sağlamak amacıyla bölgeye ustalar yollamasını siyasi bir müdahale ve kışkırtma olarak algılayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 61
Yeniçeri ağaları ve kumandanlarının sekbanlar arasından seçilmeye başlaması Osmanlı padişahlarından hangisinin zamanında gerçekleşmiştir?
Soru 62
Mehmed’e yazdığı mektubuyla İstanbul Kuşatması’nın sürdürülmesinde önemli payı olan kişi kimdir?
Soru 63
Osmanlı Devleti’nde yaya ve müsellem teşkilatı hangi hükümdar zamanında kurulmuştur?
Soru 64
İdam edilenlerin veya belirli kusurları yüzünden başka şekillerde cezalandırılanların mallarına devlet tarafından el konmasına ne ad verilir?
Soru 65
Türk İslam devletlerindeki müstevfî’ye Osmanlı Devleti'nde ne ad verilmiştir?
Soru 66
III. Mehmetin hocası olan Haçova Savaşının kazaılmasını sağlayan Tacüt Tevarih adlı eserin yazarı kimdir?
Soru 67
Sahn-ı Semân Medresesi’ni yaptıran padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 68
Osmanlı Devleti’nde kadıaskerlikten sonra gelinebilecek tek makam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 69
Serhad kulu da denen kuvvetler aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 70
Yeniçeri ocağı hangi padişah devrinde kurulmuştur?
Soru 71
Osmanlı Devleti’nde ilk tersane aşağıdaki yerlerden hangisinde kurulmuştur?
Soru 72
Padişah tarafından verilen mülk belgesine ne ad verilir?
Soru 73
Sipahi adayına verilen timarı tasarruf etmeye hak kazandığını belirten belgeye ne ad verilir?
Soru 74
Kılıç, zırh, at ve ateşli silahların getirdiği teknik üstünlükle 1521’de Aztek Devleti’ni İspanya adına işgal eden denizci kimdir?
Soru 75
Kristof Kolomb, aşağıdaki ülkelerden hangisinin desteğiyle çıktığı (1485) yolculuk sonunda Amerika’ya ulaşmıştır?
Soru 76
Portekiz Sömürge İmparatorluğu’nun dağılma sürecini hızlandırıp, Gine, Angola, Mozambik gibi ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmaların yol açan 1973 yılındaki önemli dönüm noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 77
Hollanda'nın Yeni Hollanda kolonisini İngilizlere bıraktığı 1667 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 78
Aşağıdakilerden hangisi 1918 yılında, Volksraad adını taşıyan Halk Meclislerinin kurulduğu Hollanda sömürgesidir?
Soru 79
İngiltere tarafından sahip olduğu stratejik öneme binaen Osmanlı Devleti'nden ''kira'' adı altında 1878 yılında ele geçirilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 80
Hindistan toprakları üzerinde 1526 yılından itibaren güçlü bir şekilde hüküm süren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 81
İngiltere, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma siyaseti çerçevesinde bizzat hangi savaşa dâhil olmuştur?
Soru 82
Kapital adlı eserin yazarları kimler?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

t 26 Haziran 2018 tarihinde saat 16:49'da demiş ki;

şıklar gözükmüyor

4-1

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim