Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi 657. sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen temel ilkelerden değildir?
Soru 2
Kendisine asli ve sürekli bir kamu hizmeti tevdi edilen genel idare esaslarına göre görev yapan kimse aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre erkek memura, eşinin doğum yapması sebebiyle kaç gün babalık izni verilir?
Soru 4
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde ...... saat, ikinci altı ayda günde ...... saat süt izni verilir.
657 sayılı Devlet Kanununa göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru 5

Hizmeti bir yıldan on yıla kadar(on yıl dahil) olan devlet memurları için yıllık izin süresi ...... gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ....... gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenir.

657 sayılı devlet memurları Kanunu’na göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

Soru 6
Kadın memura doğumdan önce ve doğumdan sonra olmak üzere toplam kaç hafta süre ile aylıklı izin verilir?
Soru 7

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar?

Soru 8
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği taktirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?
Soru 9
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun kaç günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır?
Soru 10
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?
Soru 11
Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi ...... yıldan az ....... yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Soru 12
Adaylık devresi içinde ilişkileri kesilenler kaç yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar?
Soru 13
Son ....... yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Soru 14
657 DMK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilen haklardandır?
Soru 15
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararn ilgili memur tarafından ................................................... ödenmesi esastır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Soru 16

I.  Yargı mensupları
II. Yargı kuruluşlarında çalışanlar
III. Askerler

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yukarıdakilerden hangileri başka mercilerin ön incelenmesinde görevlendirilemezler?

Soru 17
4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, yetkili mercinin soruşturma izni konusundaki kararını 30 gün içinde verir. Bu süre zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir?
Soru 18

4483 sayılı kanuna göre Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında hakkında ilçelerde soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 20

4483 sayılı kanuna göre ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?

Soru 22

1739 sayılı kanunda geçen "Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz." ifadesi, Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıklanmasıdır?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz?

Soru 26
652 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre öğretmenlerin emeklilik işlemleri hangi aylar içinde yapılır?
Soru 27
652 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere kaç tane bakanlık müşaviri atanabilir?
Soru 28

5580 sayılı özel öğretim kanununa göre, bir okulda alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz?

Soru 29

5580 sayılı özel öğretim kanununa göre, hangi tarihten sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir?

Soru 30

5580 sayılı özel öğretim kanununa göre; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzakta bulunması zorunludur?

Soru 31
. Bilgi edinme hakkı kanununa göre, kurum ve kuruluşlar hazırlayacakları raporları bilgi edinme değerlendirme kuruluna her yıl hangi ayın sonuna kadar göndermek zorundadırlar?
Soru 32
4982 sayılı bilgi edinme kanununa göre gerçek kişiler için yapılan bilgi edinme başvuru dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
Soru 33

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre, TBMM’ye gönderilen dilekçelerin, dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç gün içinde sonuçlandırılır?

Soru 34

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre aşağıdakilerden hangisi dilekçede bulunması gereken zorunlu şartlardan değildir?

Soru 35
222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan çocukların yaşlarının tespiti amacıyla aşağıdakilerden hangisi tarafından görülmesinden sonra okula kaydı yapılır?
Soru 36
222 sayılı kanuna göre, birleştirilmiş sınıflarda dâhil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaçtır?
Soru 37
222 sayılı kanuna göre; öğrenci velisi, özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?
Soru 40

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre yazılı sınavlar, sınavın yapıldığı tarihi takip eden kaç iş günü içinde öğrencilere duyurulur?

Soru 44

MEB ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre öğrenciler, ilköğretim 6. 7. 8. Sınıflarda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar?

Soru 45
MEB ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili gezi planları, en az kaç gün önce okul müdürlüğüne verilir?
Soru 50
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 dağılımının çeyrek kayması kaçtır?
Soru 51
“Bir dizi ölçüm içersinde en büyük değer ile en düşük değer arasındaki farktır.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 52
Öğrencilere verilen not aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
Soru 55
Bir öğrenciye sorulan soruya verdiği cevaba artı puan vermek ne tür bir işlemdir?
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçme ile ölçülür?
Soru 58
30 soruluk bir sınavda en az 15 doğru yapmak gerekir ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Soru 59
Öğrencinin dersten tekrara kaldığını söylemek aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Soru 60
Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının güvenirliğinin düşük olmasının en önemli sebebi nedir?
Soru 61
Aşağıdaki testlerden hangisinin temel amacı, derslerdeki öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesine imkân sağlar?
Soru 63
Bireyin mesleklerini, memur, işçi ve serbest meslek olarak ayıran bir araştırmacı ne tür ölçek kullanmaktadır?
Soru 64
Aşağıdaki öğrenme-öğretme yaklaşımlarından hangisi karşısında belirtilen becerinin kazandırılması için etkili bir yöntem değildir?
Soru 65
Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisi karşısında belirtilen hedef alanının kazandırılması için etkili bir yöntem değildir?
Soru 66
Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisinin öğrencilere psikomotor(devinimsel) hedef alanlarını kazandırmadaki etkisi bulunmaz?
Soru 67

•  Tüm bilgilerin okulda öğretilebileceği temeline dayanma
•  Gerekli zaman ve uygun öğretim hizmeti verildiğinde her öğrenci öğrenebilir temel sayıtlısıdır.
•  Tam öğrenme modeline kaynak olan bir yaklaşımdır.

Yukarıda özellikleri verilen öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 68
Aşağıdakilerden hangisinde eğitim durumlarının (öğrenme – öpetme süreci) değişkenler tam ve doğru verilmiştir?
Soru 69
Aşağıda verilen öğrenme-öğretme yaklaşımı/kurucusu eşleştirmesi doğru olarak verilmiştir?
Soru 70
Bir öğretmen dersin öğrenci kazanımlarına ulaşmak için belirlemiş olduğu yaklaşım düzenlenmesinde, kullanacağı yöntem-teknik, zaman-süre ve araç-gereçleri düzenlemektedir.
Öğretmenin yaptığı bu çalışma aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Soru 71
Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde bilgiler düzenlidir ve çoğunlukla öğretmenin etkin olduğu bir süreç izlenir.
Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında, dersini monotonluktan uzak tutmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?
Soru 73
Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili bir biçimde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak göz önünde bulundurur?
Soru 74
Öğrenciler tarafından öğretmenin rehberliğinde konuyla ilgili örneklerin açıklanmasını, karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini, özelliklerini, ilişkilerin ve ilkelerin vurgulanmasını ve benzer etkinliklerde yeni örneklerin geliştirilmesini içeren öğretim yaklaşımına ne denir?
Soru 75
“Bilişsel güdülenme yaklaşımı” aşağıdakilerden hangisini temel almaktadır?
Soru 76
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde öz değerlendirme ve grubun kendini değerlendirmesi yoluyla süreç hakkında bilgi toplama eğilimi, diğerlerine göre daha az tercih edilir
Soru 77
Öğretme – Öğrenme sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırılmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları vb. istenmektedir?
Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 78
Kavram haritalarında en çok aşağıdaki kuramlardan hangisine bağlı olarak yürütülen öğrenme yaklaşımında kullanılır?
Soru 79
Sınıf ortamında alınan kararlarda sınıfın bazı özelliklerinin dikkate alınması gerekir. Sınıfta meydana gelen olayların genelde birçok nedeni vardır. Sınıfta aynı anda birçok olay meydana gelmektedir. Bunun için gösterilen tepkiler birçok olayla ilgili olduğu gibi bu tepkilerin de birçok sonucu olmaktadır.
Bu açıklamaya göre sınıf ile ilgili özelliklerin hangisi açıklanmıştır?
Soru 80
Öğretmenin, öğrencilerin sınıfta istenmeyen davranışları karşısında aşağıdaki davranışlardan hangisini ilk önce yapması en uygun olur?
Soru 81
I. Öğrencilerin yaş seviyesine uygun aktivitelerin yapılması
II. Öğretmenin derse başlamadan önce güvenlik gerekçesi ile deney düzeneğinin kontrol edilmesi
III. Öğretmenin sınıfta yaramazlık yapan öğrencilere yüksek sesle bağırması
Yukarıda verilen sınıf yönetimi modellerine ilişkin davranışların özellikleri aşağıdaki eşleşmelerin hangisinde doğru sıra ile belirlenmiştir?
Soru 83
Sınıf yönetiminde öğretmenin temel görevi öğrencide hedef doğrultusunda istendik davranış değişikliği meydana getirmektir.
Buna göre aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencilerin kendilerini sınıfta güvende hissetmelerine katkısı yoktur?
Soru 84
Öğretmenin sınıfta ortaya çıkabilecek istenmeyen durum ya da davranışları önceden kestirerek önlemler almasını içerir.
Yukarıdaki açıklama hangi sınıf yönetimi yöntemi yaklaşımına aittir?
Soru 85
Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetlerine ne ad verilir?
Soru 86
Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamı değişkenlerinden birisi değildir?
Soru 87
“Zaman” düzenine yönelik etkinliklerdir. Etkili öğretim, öğrenmeye ayrılan zamanın çokluğuna ve etkili kullanımına bağlıdır.
Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 88
Aşağıdakilerden hangisi sınıf dışı değişkenlerden birisi değildir ?
Soru 89
Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 93
Aşağıdakilerden hangisi öğretim ortamının öğelerinden değildir?
Soru 95
MEB ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre, zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar ilköğretimi bitiremeyenlerin ilköğretimlerini tamamlamak üzere velilerin de istemeleri halinde en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına imkân verilir?
Soru 96
MEB ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre sınavların zamanı, öğrencilere ne zaman duyurulur?
Soru 97
MEB sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre, ilköğretim 8. Sınıfların da kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar?
Soru 98
Sınıfta gerçek yaşamın bir kesitini sunan gruplar aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 99
İlköğretim 8. Sınıf matematik öğretmeni, öğretim yılının başında öğrencilerin bu derse hazır oluş düzeylerini belirlemek istemektedir. Öğretmenin bu amaçla hazırlayacağı ölçme aracı, aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

AYKUT 8 Aralık 2016 tarihinde saat 10:50'de demiş ki;

GAYET FAYDALI TEŞEKKÜR EDERİM %77 BAŞARI YÜZDESİ ELDE ETTİM :)

11-6
Gülsen 7 Kasım 2016 tarihinde saat 11:06'da demiş ki;

Beğendim,faydalı ve kapsamlı olmuş..

17-7
ewe 17 Ocak 2016 tarihinde saat 21:33'de demiş ki;

wewew

9-9

Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim