Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


657 4. Kısım 7. Bölüm - Disiplin Cezaları

22 Ağustos 2019

DİSİPLİN CEZALARI

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:


✎ UYARMA : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
✎ KINAMA : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
✎ AYLIKTANKESME : Memurun, brüt aylığından 1/30- 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. (brüt aylığı, çalışanın bordrosunda görünen, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu değer.)
✎ KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin1- 3 yıl durdurulmasıdır.
✎ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA:  Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Bilinmesi gereken Notlar !

   Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrürün de bir derece ağır ceza uygulanır. 

☞  Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fil veya haller nedeniyle verilen disiplicezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. 

 Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

 Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

☞ Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının,  kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si  kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

☞ Disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, filin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

 

❃  UYARMA CEZASI

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
 

➥ Verilen emir ve görevlerintam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

➥ Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,

➥  Kurumca belirlenentasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

➥  Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

➥ Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

➥ Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek ve ya  ilgisiz kalmak,

➥  Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

➥  Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

      ☛☛  Dilek işe geç gelir müdürü görür ama görmezden gelir amire kayıtsız kalır Müdür "Dilek Hanım yanıma gelir misiniz?" der. Dilek duymazdan gelir emre kayıtsız kalır. Koridorların ışığını yakarak odasına gider tasarruf tedbirini uygulamaz. Arkadaşları işbirliği içinde çalışırken bu kendini beğenmiş tek başına çalışır. İşbirliği yapmaz Aynada kendine bakar, mini etek giydim diye havalanır kılık kıyafete aykırı davranır sakız çiğner yılışıklık yapar. Memura yakışmayan aykırı davranış yapar üstelik bir de üstlerini hiçe sayarak Milli Eğitimi arar usulsüz müracaat ve şikayette bulunur.
 

❃  KINAMA CEZASI 

✎ KINAMA : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

➥ Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, bildirmemek,

➥ Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

➥ Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

➥ Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

➥ Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

➥ İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

➥ İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

➥ Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlar da bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

➥ Verilen emirlere itiraz etmek,

➥ Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

➥ Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.

➥ Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

 

  ☛☛  Ahmet öğretmen okulun minibüsüyle evine gider.(devlet malini özel işinde kullanır). Bankadan kredi çeker ama ödemez (borcunu ödememe) Bu parayla çalışmayan eşine dükkan açar ama kurumuna bildirmez ( yakınının ticari faaliyetini bildirmeme). Edepsiz fıkralar anlatır, ona buna sataşır, hizmetliye kötü davranır. Müdürün önünde ceket iliklemez saygısızlık yapar. Yüzsüzdür bir de: illa ben idareci olacağım der İTİRAZ eder Yerel TV'de çıkıp bununla ilgili DEMEÇ verir.

 

❃  AYLIKTAN KESME CEZASI

✎ AYLIKTAN KESME  : Memurun, brüt aylığından 1/30- 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. (Brüt aylık, çalışan bir kişinin, çalışmakta olduğu kurumdan aylık olarak elde ettiği maaştır. Kesintilerin yapılmadığı ham haldir.)

➥ Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.

➥ Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.

➥  Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak

➥ Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

➥ Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

➥ Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı,tören  ve  benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

➥ Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

  ☛☛ Tarık devlette kadrolu çaycıdır. Diğer memurlar cay isteyince kasıtlı olarak götürmez kasıtlı olarak emirleri yapmaz. Üstelik çay makinesini hor kullanır durmadan bardak kırar. 1, 2 gün özürsüz olarak işe gelmez. Müdür kızınca da "Bu adam da kendini bir şey sanıyor der amirine sözle saygısızlık eder Bu Tarık’a bir de fotokopi çekme görevi vermişlerdir ama çıkarcı Tarık, 2 kat pahalı çeker paranın yarısını cebine atar. Yani devletin araç gerecini MENFAAT sağlamak için  kullanır. Sonra yanına yeni bir çaycı atanır, fotokopi işi ona geçer. Yeni gelene fotokopiyi öğretirken, hep yanlış bilgi verir  Yalan beyanda bulunur Fotokopi işi yeni gelene geçince buna da toplantı odasının sorumluluğunu verirler. Ama Tarık odanın anahtarını her isteyene verir. Toplantı vb yerlerin izinsiz kullanılmasına yardımcı olur Neticede Tarık da bir hizmetlidir. Hizmet içinde iktidarsızlık cümlesi böylelerine yakışır. Tarık 30 yasındadır, 8 yaşında da çocuğu var 1/30 1/8 arasında kesinti yapılır.

❃  KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI

✎ Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1- 3 yıl durdurulmasıdır.

➥ Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek

➥ Özürsüz ve kesintisiz 3- 9 gün göreve gelmemek,

➥ Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak

➥  Amirine veya mahiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

➥  Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

➥ Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

➥ Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

➥  Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak

➥ Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

➥ Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

➥ Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

➥  Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurtdışında,haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

➥ Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

➥ Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak

 ☛☛   Kadim devlet bankasında veznedardır 3,9 gün ise gelmez gelince sarhoş gelir Halil Sezai’nin isyanım şarkısını söylediği gün sarhoş olduğunu anlarlar. Ayık geldiği günler EMİRLERİ Kasten yapmaz kendini paraya şartlandırmıştır vakit kaybı olmasın diye emirleri hiç yapmaz. Müşterilerden pul vergisi, dosya masrafı diye para alır CIKAR sağlar bunları bir de raporlu, belgeli yapar. Pul vergisi belgesi, kalem parası raporu gibi gerçeğe aykırı rapor, belge yapar paraya o kadar tapar ki bu Kadim, iş dışında da akşamları boza satar ticaret yapar Kadim Bankada mal bildirimini de zamanında yapmamıştır. Kimse malin bilmez ama bilirler ki yurt dışına gittiğinde çok borç yapmış ödenmiştir, yurt diş borcu ile devlet İtibarını zedelemiş Ayınca Kadim bankadaki tüm kapıları açan sıfır anahtar yaptırmıştır. Bu sayede herhangi bir yeri izinsiz kullanabilir  Genelde içki içmek için kullanır ve aynı zamanda zenci veznedara irk, din, dil ayrımı yapar. Bir de x partisini tutar, parti yararına faaliyet yapar partiye üye değildir ama üyeden daha çok faydası dokunur yasak bilgileri de paylaşır muhasebe kayıtlarını paylaşır. Amir kızınca Kes sesini “öldürürüm seni" diye hem tehdit, hem hakaret eder.

 

❃  DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA

✎ Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

➥  İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

➥ Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

➥ Siyasi partiye girmek,

➥ Özürsüz olarak  bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

➥ Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

➥ Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

➥  Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici areketlerde bulunmak,

➥ Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

➥ Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

➥ Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

➥ 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

➥Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.

 ☛☛  Tarık Serhat tam bir zibidi. Parti üyesidir20 gün işe gelmez Çünkü boykot, grev işgal gibi eylemlere katılır üstüne bir de bildiri, afiş, yasak yayınları çoğaltır, dağıtır. Bu da yetmez gibi GİZLİ bilgileri açıklar Atatürk'e de karsıdır Yurt dışında bile suçlara karışmış. Yurt dışında da itibarımızı zedelemiştir Suç işlemezse de ortakçılığı iyi yapar, mesela polis tarafından arananları gizlemek saklamak gibi yandaşlık yapar. Ülkede savaş, ohal olunca emre karşı gelir Bu suçlar yetmez gibi bir de fiili tecavüzde bulunmuştur. Bu Serhat memurluktan atılmasın da ne yapılsın. 


Bu not 383 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim