Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Destekleme ve yetiştirme kursları-2

3 Mart 2016

Öğrenci/kursiyer sayısı

MADDE 8- (1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir. (Ek: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

(2) Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda,millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir. (Ek: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

(3) Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokuluve ortaöğretim programı uygulananözel eğitim okullarına;mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulananözel eğitim okullarınakayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarından mezun kursiyerleriçin açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.

Kursların kapatılması

MADDE 9– (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk Kurs açılacak dersler

MADDE 10– (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarından mezun kursiyerler için belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanlıkça ilan edilen örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır.”

(2) Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler (Ek-1 Talep Formu). (3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.

Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi

MADDE 11 – (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (1)Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve bir e-kurs modülü kullanıcısından oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin iş ve işlemlerini yürütür.

(Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-kurs modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde, millî eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

Kurslarda yararlanılacak kaynaklar

MADDE 12 – (1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir. Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler

MADDE 13 – (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’nuna devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.

(2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.

(3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

Kursların yönetimi

MADDE 14– (1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir.

Kurs merkezi müdürü ve görevleri

MADDE 15– (1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür.

(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;

a)Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,

b)Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,

c)Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

ç)Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

d)Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Kurs merkezi müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 16 – (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır;

a) Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek,

b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek

Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

(2) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır. Kursların denetimi

MADDE 18- (1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır.

(2) Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları illere, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Sorumluluk

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

                                         DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Kurs giderleri

MADDE 20 – (1) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır.

(2) Bu yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz.

Tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 21- (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır: (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

b) Kurs ders defteri, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

c) Gelen ve giden yazı dosyası, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

d) Kurs ders plânları dosyası, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

e) Denetim defteri, (Mülga: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

f) Kayıt tutma ve belgelendirme

MADDE 22- (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

(1) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir. (Mülga: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı)

 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 23 – (1) 05/03/2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.1.02.4-773/22092 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Nisan 2004 tarihli ve 2559 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Ek ve Değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25– (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Bu not 2730 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim