Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih Denemeleri > Tarih Deneme 06

Soru 1

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde,
I. Su değirmenlerinin
II. Fresklerin
III.Tahıl saklama kaplarının
Bulunması yerleşik hayata geçtiklerinin kanıtıdır?

Soru 2
I. Utbi : Tarihi Yemin
II. Firdevsi : Şehname
III.El Birunî: Asar-ı Bakiye
Yukarıda verilen eserlerden hangisi Gazneliler döneminde meydana getirilmişlerdir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine aldığı ilk İslâm eseridir?

Soru 4
Osmanlı Beyliği, 1243 Kösedağ savaşı sonrası Anadolu beyliklerinin birbirleriyle olan çekişmelerinden uzak durarak yönünü Batıya (Bizans'a) çevirerek farklı bir strateji benimsemiştir.
Osmanlı Beyliği uyguladığı bu strateji ile ;
I. Gaziyan-ı Rum
II. Ahiyan-ı Rum
III.Tekfur
Unsurlarından hangilerinin yardımını almıştır?
Soru 5
Fatih Sultan Mehmet devrinin meşhur doktor ve cerrahlarındandır.
- Amasya Darüşşifa'sında Burhaneddin Ahmed'den tıp dersleri aldı.
- Cerrahiyet al-Haniye, Mücerrebname adlı eserlere sahiptir.
Yukarıda özellikleri verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
Osmanlı devletinde XVII. yy da Eyalet sayısının artış göstermesi;
I. Beylerbeyi sayısının artması
II. İltizam usulünün sona erdirilmesi
III. Kafes usulüne geçilmesi
durumlarından hangilerinin kanıtıdır?
Soru 7
  • Osmanlı Devleti'nin merkezi karar organı Divan-ı Hümayun'dan çıkan ferman, berat ve hükümlerin tarih sırasına göre işlendiği kayıt defterleridir
  • Osmanlı bürokrasi sisteminin en önemli malzemesidir.
  • Nişancıya bağlı Beylikçi kalemi tarafından kaydı tutulur.

Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı Devletine ait olan defterin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

-Kapıkulu askerlerinin silah yapım, bakım ve onarımından sorumlu askeri sınıf
-Kale kuşatmalarında, tünel kazmada ve köprü inşasından sorumlu askeri sınıf
-Mermi, el bombası ve havan topu yapımından sorumlu askeri sınıf
-Savaş hattı gerisinde su dağıtımından mensup askeri sınıf

Osmanlı devletinde ordu teşkilatıyla ilgili aşağıda verilen sınıflardan hangisinin açıklaması yukarıda bulunmamaktadır?

Soru 9
II. Mahmut döneminde Dahiliye Nazırı aşağıdaki görevlilerden hangisi ile adlandırılmaya başlanmıştır?
Soru 10

Osmanlı Devleti'nin Tanzimat dönemi padişahları arasında yer alan Abdülmecit döneminde;
I. Boğazların uluslararası statü kazanması.
II. Arazi Nizamnamesinin yayınlanması.
III. İstanbul'da ilk Belediye Örgütü kuruldu.
IV. Bank-ı Osman-i Şahane (Osmanlı Bankası)kuruldu.
V. Darülmuallimat” adıyla ilk kız öğretmen okulu açılmıştır.
Gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?

Soru 11

Osmanlı Devleti'nde görülen;
I. Sened-i İttifak
II. Islahat Fermanı
III.Kanun-i esasi
Gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinde Avrupa etkisi söz konusudur?

Soru 12

I. Dünya Savaşı sonrasında yapılan Paris Barış Konferansında;
I. Versay
II. Sevr
III.Nöyyi
Barış antlaşmalarından hangilerinin esasları belirlenmiştir?

Soru 13

Türk siyaset arenasında İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf, Ahrar fırkaları gibi siyasi oluşumların meydana gelmesiyle ilk kez çok partili hayata geçiş dönemi başlamıştır.

İlk kez çok partili yaşama geçiş aşağıdakilerden hangi dönemde meydana gelmiştir?

Soru 14

I. Afyon
II. Pozantı
III.Erzurum
IV.Edirne
V. Balıkesir
Yukarıda Kurtuluş savaşı örgütlenme döneminde meydana gelen kongrelerden hangilerine Mustafa Kemal katılmıştır?

Soru 15

Şeyh Recep olayı Milli mücadele döneminde M. Kemal ve arkadaşlarının elini zayıflatmaya yönelik bir harekettir.

Bu olay hangi dönemde yaşanmıştır?

Soru 16

I. Boğazlar
II. Etabli
III.Güney sınırı
Konularından hangileri Lozan antlaşmasından sonra tekrar gündeme gelerek sorun teşkil etmiştir?

Soru 18

İstiklal Mahkemeleri;
I. Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanması
II. Şeyh Sait isyanının bastırılması
III.Menemen İsyanının bastırılması
Olaylarından hangilerinde görev yapmıştır?

Soru 19

Türkiye'de “Saltanat” ve “Milli Devlet” yanlılarınca yaşanan tartışmaların en yoğun olduğu dönem aşağıdaki hangi yılları kapsamaktadır?

Soru 20

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Türk kadınına,
I. Milletvekili seçme ve seçilme
II. Belediye meclislerine üye seçme ve seçilme
III.Mirastan eşit pay alma hakları tanınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi ilgili kazanımların tanınma sırasını gösterir?

Soru 22

Cumhuriyetin kurulmasından sonra oluşturulan Milli Eğitim uygulamalarından bazıları şunlardır;

I. Okur - Yazar olmayan vatandaşımız kalmasın diye eğitim yatırımlarının artırılması.

II.Halkın kendi kendini yönetmesinin önemli bir erdem olduğu fikrinin eğitim ile yaygınlaştırılması

III.Daha medeni ve daha Batılılaşmış bir toplum ülküsü

Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle olan ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 23

Mustafa Kemal 1935 senesinde bir konuşmasında:
“ Savaşın ağırlığını göz önüne almayan bazı samimiyetten yoksun liderler, saldırının araçları olmuşlardır.Uhdeleri altındaki milletlere milliyetçiliği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmışlardır” İfadelerini kullanmıştır.

Atatürk bu sözleriyle aşağıdaki hangi devletlerin politikasını eleştirmektedir?

Soru 24

Aşağıdaki sorunların hangisinin çözümünde Milletler Cemiyeti'nin rolü ve katkısı yoktur?

Soru 25
I. Almanya - Hayat sahası
II. Bizim deniz - İtalya
III.Yeni Düzen - ABD
Yukarıda II. Dünya savaşı'nın oluşumunda önemli ol oynayan politikalar ve bu politikaları benimsen devletler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Soru 26
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bağımsızlığı silahlı bir direniş hareketi sonucunda gerçekleşmemiştir?
Soru 27
I. Ortadoğu Teknik Üniversitesi
II. Ankara Üniversitesi
III.İstanbul Üniversitesi
IV.Erzurum Atatürk üniversitesi
Yukarıdakileri Üniversitelerden hangileri Demokrat Parti iktidarı Dönemi'nde kurulmuştur?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Denemeleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

ihg13 21 Ocak 2016 tarihinde saat 21:36'da demiş ki;

18.sorunun cevabı 1 ve 2 olmalı c şıkkıdır. Menemende askeri mahkeme kurulmuştur.

6-5
BULUT 20 Ocak 2016 tarihinde saat 11:08'de demiş ki;

17. SORUNUN CEVABI YANLIŞŞŞŞŞ

11-8
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim