Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 1
''Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi.................................................................ile yapılır.'' şeklinde yapılır.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre parağrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 2
TBMM’de kabul edilen kanunları yayınlamakla yükümlü kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini veto edemez?
Soru 4
Bakanlar kurulu tarafından çıkarılan Danıştay’ın incelemesinden sonra Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
I. HSYK'nun Başkanı Adalet Bakanıdır.
II. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir.
III.1 asıl 1 yedek üyesi Türkiye Adalet Akademisi üyeleri arasından seçilir.
1982 T.C Anayasasına göre yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri doğrudur?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre TBMM Başkanlık Divanını oluşturan birimlerden biri değildir?
Soru 9
1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?
Soru 10

I. Mecburi öğrenim çağında olup da belirli zaman içersinde okula yazdırılmıyan çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder.
II.Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası "İlköğretim haftası" dır.
III. Birleştirilmiş sınıflar hariç olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz. Birleştirme sınıflarının öğrenci sayısını ise milli eğitim müdürlükleri tarafından sene başında belirlenmesi esas alınır.


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıda yazılı olan maddelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 13
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre ''Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli öğretmen ve müdürlerden başkasına verilemez. Bunun haricinde, okul binalarının tamamı, bir kısmı veya müştemilatı konut olarak kullanılamaz.'' bu madde uyarınca tahsis edilen her nevi konutun kira bedelleri hangi firma tarafından belirlenir?
Soru 14
657 sayılı devlet memurları kanununa göre bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları ihtiyaç duyulan kadroları devlet personel başkanlığına bildirirler. Bu kanun hükmü uyarınca aşağıdaki teşkilatlardan hangisi personel ihtiyacını devlet personel başkanlığına bildirme zorunluluğu yoktur?
Soru 15
657 sayılı Devler Memurları Kanununa göre askerlik görevini yapmak üzere silah altına alınan memur askerlik süresi bitiminde kaç gün içinde görevine başlatılmak zorundadır?
Soru 16
657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre memurluk süresi boyunca bir devlet memuru en fazla kaç defa memurluktan çekilebilir?
Soru 17

I. Normal şartlarda çekilen 6 ay geçmeden,
II. Devir teslimi beklemeden çekilen 3 yıl geçmeden,
III. Olağanüstü durumlarda olur almadan çekilen 10 yıl geçmeden,


657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre memurluktan çekilmeyle ilgili yukarıda yazılı olan maddelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 18
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çocuğu engelli olan memura 10 gün fazladan mazeret izni verilebilir. Kanunun bu maddesi uyarınca, memurun bekar olan engelli çocuğu için kullanacağı mazeret izni için çocuğunun engel oranı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru 19
I. Verilen emir ve görevi zamanında yapmama
II. İşbirliği ilkesine uygun davranmamak.
III. Görev sırasında amire sözlü saygısızlık.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıda yazılı olan fiil ve hareketleri gerçekleştiren memura verilecek cezalar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Soru 20

657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller hangi mercii tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir?

Soru 21
657 sayılı devlet Memurları Kanununa göre; özel kurumlarda çalıştıktan sonra devlet memurluğuna atanan öğretmenin, özelde çalıştığı sürenin en fazla kaç yılı kademe ve dereceden sayılır.
Soru 23

I. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
II. Fertler eğitimleri süresince kabiliyetlerine göre çeşitli programlara yöneltilebilir.
III. Fertlerin genel ve mesleki eğitimi hayat boyunca devamı esastır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununa göre yukarıdaki maddelerin tekabül ettiği temel ilkeler aşağıdaki şıklardan hangisinde sırasıyla (I - II - III ) verilmiştir?

Soru 24

I. Bağımsız anaokulları
II. İlköğretim okullarına bağlı anasınıfları
III. Uygulama anasınıfları

1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununa göre yukarıdaki eğitim kurumlarından hangisi/hangileri zorunlu değildir?

Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ilkelerden biri değildir?
Soru 26
I. Dilekçeler her ne suretle olursa olsun Türkçe yazılmak zorundadır.
II.Dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı, mesleği ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.
III. Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam dilekçeyi sahibine imzası alınmak suretiyle geri verir. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununa göre yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri doğrudur?
Soru 28
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yargılama için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru 29
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre kaymakamlar için hazırlık soruşturmasında hakim kararı alınması gerekiyor ise nereye başvurulur?
Soru 30
I. Üyesi 1000 i aşan sendikalar delegeler ile seçim yapabilir.
II. Sendika ve konfederasyonlar tüzel kişilikleri kazanmasından ardından 12 ay içinde genel kurulu yapılır.
III. Sendika ve konfederasyonların olağan genel kurulları 4 yılı aşmamak üzere yapılır.
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yukarıda yazılı olan maddelerden hangisi/hangileri doğrudur.?
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi 4688 sayılı kanununda açıkça yazılı olan, sendikaların kurulabileceği hizmet kollarından biri değildir?
Soru 32
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendika şubesi ve sendika yönetim kurullarını oluşturabilecek üye sayılarından biri değildir?
Soru 33
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre toplu görüşmeler sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
Soru 34
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını kaç iş günü içinde vermek zorundadır?
Soru 35
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre kurul üyelerine 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen görev yaptıkları her gün için (......) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Ödenen bu huzur hakkı ise aylık çalışma süresi .......günden fazlası ödenmez?

Yukarıdaki parağrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla gelecek sayılar. Hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 36
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az kaç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler?
Soru 37
“Bakanlıklarda ………. diğer kamu idarelerinde ……………….., il özel idarelerinde ………. ve belediyelerde ……………………….. üst yöneticidir.”
Yukarıda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre üst yöneticiler ile ilgili verilen ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 38
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?
Soru 39
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avans veya adına açılan kredi tutarını başka bir mutemede devredebilir?
Soru 40
I. Valiler ilde Bakanın siyasi yürütme vasıtasıdır.
II. Valiler ilde yalnızca hükümetin temsilcileridir.
III. Valiler ilde Bakanın idari yürütme vasıtasıdır.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre yukarıda sıralı bulunan maddelerden hangisi/hangileri doğrudur?
Soru 42
5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Cumhuriyet Bayramlarında il de yapılacak törene başkanlık yapmak ve ziyaretleri kabul etmek kimin görev ve sorumluluğundadır?
Soru 44
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi bakanlık hizmet birimlerinden biridir?
Soru 45
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre '' Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel eğitim kurumlarına gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek.'' Bakanlığın hangi biriminin görev ve sorumluluklarından biridir?
Soru 46
I. Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organıdır.
II.Kurul Başkan ve üyeleri 8 yıllık süreyle atanırlar.
III.Kurul 1 başkan ve 9 üyeden oluşur.
Talim ve Terbiye Kurulu hakkında yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri doğrudur?
Soru 47
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge ve alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapmaları esastır?
Soru 48
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi kararnamede bulunan maddelerden biri değildir?
Soru 49

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre milli eğitim hangi teşkilat yapılanmalarından oluşur?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim