Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili anahtar kelimeler

26 Kasım 2019

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyet; egemenliğin halkta olduğu devlet yönetimi demektir. Cumhuriyet, demokrasinin bir uygulama şekli olup, halkın kendi kendini yöneterek, yönetimde söz sahibi olduğu rejim demektir.

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili tarihi sözler

1-Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924)
2-Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. (1933)
3-Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir…. (1925)
4-Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilâtıdır ki, onun adı Cumhuriyet’tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. (1925)

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili anahtar kelimeler

  • Ulusal (milli) egemenlik * Ulusal irade * Seçim * Çok partili rejim * Seçme ve seçilme hakkı * Yönetim * İdare *Siyaset

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili yapılan inkılaplar

1-TBMM’nin açılması
2-Saltanatın kaldırılması
3-Cumhuriyetin ilanı
4-Siyasal partilerin kurulması
5-1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması
6-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
7-Ordunun siyasetten ayrılması

HALKÇILIK İLKESİ

Halkçılık ilkesi, ulusal egemenliği ön planda tutar ve demokrasiyi benimser. Devlet, vatandaşın refah ve mutluluğunu amaçlar. Halkın devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlar. Halkçılık; toplumda hiçbir kimseye, zümreye ya da herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınmamasıdır. Herkes kanun önünde eşittir.

HALKÇILIK  İLKESİ İLE  İLGİLİ TARİHİ SÖZLER

1-İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası Anayasamız ile tespit edilmiştir. (1921)
2-Halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. (1921)
3-Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. (1923)

HALKIÇILIK İLKESİ İLE  İLGİLİ ANAHTAR KELİMELER

  • Eşitlik * Ayrılıkların kaldırılması * Dayanışma * Topluma hizmet *Sosyal devlet anlayışı *Sosyal adalet

HALKIÇILIK İLKESİ İLE  İLGİLİ İNKILAPLAR

1-Cumhuriyetin İlanı

2-Aşar Vergisinin kaldırılması

3-Medeni Kanun’un kabulü

4-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

5-Yeni Türk Harfleri’nin Kabulü

6-İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi

7-Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması (Çocuk Esirgeme Kurumu’nun açılması, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılay’ın güçlendirilmesi

MİLLİYETÇİLİK İLKESİ

Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğu için çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi anlamı ifade edilmektedir. Atatürk milliyetçiliği çok büyük bir hoşgörüyü içinde barındırır.

MİLLİYETÇİLİK İLKESİ İLE  İLGİLİ TARİHİ SÖZLER

1-Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (1923)

2- Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (1930)

MİLLİYETÇİLİK İLKESİ İLE  İLGİLİ ANAHTAR KELİMELER

  • Ulusal (milli) bağımsızlık * Ulusal (milli) benlik * Ulusal (milli) bilinç,şuur * Ortak dil * Ortak kader *Ortak Tarih *Vatan *Türk *Milli Eğitim ve Milli Kültür ile ilgili tüm çalışmalar.

MİLLİYETÇİLİK İLKESİ İLE  İLGİLİ İNKILAPLAR

1-Yeni Türk Devleti’nin kurulması
2-Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
3-Türk Dil Kurumu’nun kurulması
4-İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
5-Kapitülasyonların kaldırılması
6-Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
7-Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
8-Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi
9-Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması

LAİKLİK İLKESİ

Laiklik, devletin vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması demektir. Diğer bir tanımlamayla da devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunur. Devlet düzeninin, eğitim kurumlarının ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasını amaçlar. Ayrıca, din işlerini kişinin vicdanına bırakarak bireyin din özgürlüğünü koruyabilmesini sağlar.

LAİKLİK İLKESİ İLE  İLGİLİ TARİHİ SÖZLER

1-Lâiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. (1930)
2-Lâiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir. (1930)
3-Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. (1926)

LAİKLİK İLKESİ İLE İLGİLİ ANAHTAR KELİMLER

  • Din ve devlet işlerini ayrılması * Akılcılık ve bilimsellik * Din ve vicdan özgürlüğü

LAİKLİK İLKESİ İLE İLGİLİ  İNKILAPLAR

1-Saltanatın kaldırılması
2-Halifeliğin kaldırılması
3-Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
4-Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması
5-1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması.
6-1924 Anayasası’na laiklik ilkesinin girmesi
7-Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü
8-Medreselerin kapatılması
9-Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)

DEVLETÇİLİK İLKESİ

Ülkenin genel ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği veya yetersiz kaldığı ya da ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesini öngörür. Atatürk’ün devletçilik ilkesi; Türk toplumunun ulaşmak istediği çağdaş ve modern bir düzen için gerekli olan ekonominin güçlendirilmesi ve ulusallaştırılmasıdır.

DEVLETÇİLİK İLKESİ İLE İLGİLİ TARİHİ SÖZLER

1-Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsî faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. (1936)
2-Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır. (1930)
3-Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. (1937)

Devletçilik ilkesi ile ilgili anahtar kelimeler

  • Ekonomi * Karma ekonomi modeli * Yatırım * Devlet Bankaları

Devletçilik ilkesi ile ilgili yapılan inkılaplar

1- Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması
2- Etibank’ın kurulması
3- Denizbank’ın kurulması
4- Sümerbank’ın kurulması
5- Milli Koruma Kanunu’nun çıkarılması
6- Ekonominin millileştirilmesi

İNKILAPÇILIK

Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır. Eski geçerliliğini yitirmiş faydasından çok zararı olacak işleri bir düzene sokmak demektir.EN DİNAMİK İLKEDİR.Sürekli değişimi öngörür.

Yapılan tüm yenilikleri kapsar.

İnkılapçılık ilkesi ile ilgili tarihi sözler

1-Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların, (devrimlerin) gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. (1925)
2-Biz büyük bir inkılâp yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. (1925

İnkılapçılık ilkesi ile ilgili anahtar kelimeler

  • Çağdaşlaşma * Yenilik * Devrim * İnkılâp * Değişim * Dinamik yapı (dinamizm) *Medeniyet *Muasır

İnkılapçılık ilkesi ile ilgili yapılan inkılaplar

1- Şapka Kanunu’nun çıkarılması

2- Kılık-Kıyafette yapılan değişiklikler

3- Latin Alfabesi’nin kabulü

4- Latin Rakamları’nın kabulü

5- Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi

6- Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması

7- Tevhid-i Tedrisat kanunu (Eğitim ve Öğretim Birliği Yasası)


Bu not 8412 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim