Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Sendika ve konfederasyonların zorunlu çalışma organlarından değildir?
Soru 2
I. Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak
II. Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak
III. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata ve iş alanlarına hazırlamak
Verilenler, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?
Soru 3
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurumlarından değildir?
Soru 4
I. Lisans öncesi
II. Lisans
III. Lisans üstü
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yükseköğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri yukarıdaki hangi seviye/seviyelerde yetiştirmek üzere düzenlenir?
Soru 5

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?

Soru 6
I. Öğretmen
II. Uzman öğretmen
III. Başöğretmen
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarındandır?
Soru 8
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter?
Soru 9

I. İlköğretim okulları
II. Okul öncesi eğitim kurumları
III. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıfar ve kurslar
IV. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıfar

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri mecburi olan ilköğretim kurumlarındandır?

 

Soru 11
I. Okul İdaresi
II. Maarif Müfettişleri
III. Zabıta Teşkilatı
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri araştırarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışır?
Soru 12
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, düğün, askere gitme gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?
Soru 13
MEB Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre “Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 14
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek” görevi aşağıdakilerden hangisinindir?
Soru 15
MEB Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre “Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek” görevi aşağıdakilerden hangi hizmet birimine aittir?
Soru 16
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile bilişim sistemleri (MEBBİS) ve e-okul uygulamalarını yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik çalışmaları yapmak” görevi aşağıdakilerden hangisinindir?
Soru 17
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “kamulaştırma işlemlerini yürütmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
Soru 18
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeliğine en az kaç yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar seçilebilirler?
Soru 19
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir?
Soru 20
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 21
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır?
Soru 22
I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek II. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek III. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek IV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
Soru 23
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Millî Eğitim Şûrasının sekretarya hizmetlerini yürütmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
Soru 24
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibinin dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
Soru 25
I. Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilme
II. Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilme
III. Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını inceleme ve not alabilme
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde,kurum ve kuruluşlar ilgiliye yukarıdaki imkânlardan hangisini/hangilerini sağlarlar?
Soru 26
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarını, başvuru sahibi kaç iş günü içinde ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır?
Soru 27
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren itirazını aşağıdakilerden hangisine edebilir?
Soru 28
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir?
Soru 30
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il genel idaresinin başı ve merci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 32
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir?
Soru 34
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden değildir?
Soru 35
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre idare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin ne kadarı hazır olmadıkça yapılamaz?
Soru 36
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine aşağıdakilerden hangisine ilgililer tarafından itiraz olunabilir?
Soru 37
MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre aday öğretmenlerin performans değerlendirmeleri, adaylık dönemindeki eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin iş ve işlemler aşağıdakilerden hangisi- nin koordinesinde yürütülür?
Soru 38
“Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu hâller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok - - - gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.” MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Soru 39
MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren kaç gün izin verilir?
Soru 40
MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre ilçe millî eğitim müdürlerine aylıksız izin vermekle yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 41
5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikleri derleyen ve kamu idarelerinin mali verilerini almaya yetkili kurum hangisidir?
Soru 42
5018 sayılı Kanuna göre bir yıla ait mali istatistikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangi birim tarafından değerlendirilir?
Soru 43
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin usul ve esaslara göre aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün unsurlarından değildir?
Soru 45
Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde aşağıdaki ususlardan hangisi belirtilmez?
Soru 47
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, ön inceleme yapılarak hakkında soruşturma izni verilen memur, bu karara karşı kaç gün içinde itiraz yoluna başvurabilir?
Soru 48
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar?
Soru 49
Memuriyetten çıkarma cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 50
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili mercinin, soruşturma izni konusundaki kararı, zorunlu hâllerde yasal süreye ek olarak kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim