Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Amasya İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

.
15 Mart 2016 - 17:49

T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

A) İl Özel İdaresi Kanununun 36' ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında tam zamanlı 9 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALI

NACAK PERSONEL UNVANLARI

ALI

NACAK PERSONEL UNVANLARI

S

I

R

A

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAK UNVAN

ARANAN

ŞARTLAR

(EĞİTİM)

ALINACAK

SAYI

HİZMET

SINIFI

1

Mühendis (İnşaat)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

2

THS

2

Mimar

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

3

Mühendis (Elektrik- Elektronik)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

4

Mühendis (Makine)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

5

Mühendis (Jeofizik)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

6

Mühendis (Harita)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

7

Tekniker (İnşaat)

Önlisans 2 Yıllık Yük.Ok.

1

THS

8

Tekniker (Ziraat)

Önlisans 2 Yıllık Yük.Ok.

1

THS

Toplam 9 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alınacaktır.

B) ADAYDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Emeklilik ve Yaşlılık aylığı alıyor olmamak,

3- Erkek adayların askerliğiyle ilişiği bulunmamak,

4- Üniversitelerin "Unvanı ile ilgili" bölümünden mezun olmak, mühendisler için mühendislik fakültesinden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

5- Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

6- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak (Sözlü sınavı kazanan adaylardan heyet sağlık raporu istenecektir.)

7- Savcılıktan alınacak ilişiği yoktur belgesiyle, taksirli suçlar veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtisas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8- İl Özel İdaresinin görevli diğer personellerin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek,

9- İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 6 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

10- Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları limitleri dahilinde, İl Özel İdaresinin belirleyeceği ücreti kabul etmek,

11- Müracaat tarihi itibariyle Amasya İli ve İlçelerinde en az son 6 ay ikamet ediyor olmak ve Nüfus Müdürlüğünden yazılı adres kayıt bildirimi almak,

C) ÖZEL ŞARTLAR

1 -İlin Coğrafi yapısını bilmek, sağlık durumunun arazide çalışmaya uygunluğunu sağlık raporuyla belgelemek,

2- Şantiye şartlarında çalışmayı ve görev yapacakları İl ve İlçe merkezinde ikamet etmeyi kabul etmek ve bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak,

3- En az orta seviyede yabancı dil bilmek,

4- Mesleki iş tecrübesine sahip olmak,

D) SINAV TAKVİMİ

1- Müracaatlar Amasya İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, ilk

müracaatta istenen belgelerle birlikte elden yapılacaktır.İstenen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır.Sınav komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir.Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlaması veya başlatılmaması İdarenin yetkisindedir. Sınava müracaat tarihinden önce ve geçmişte İdaremizde çalışmak üzere müracaatta bulunmuş olanların müracaatları geçerli değildir. 18/03/2016 tarihinden sonraki müracaatlar

değerlendirmeye alınacaktır.

2- Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır.Göreve başlatılmış olsalar dahi iş sözleşmeleri iptal edilerek yasal işlem yapılacaktır. 5237 sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanarak Amasya Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3- Başka bir resmi kurumda memur veya sözleşmeli olarak çalışanların müracaatı kabul edilmeyecektir.

4- Müracaat eden adayların evrakları iade edilmeyecektir. Ayrıca kazanan ve kazanamayan adaylar İl Özel İdaresinin web sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecek olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,

6- Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

7- Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin takdir edeceği puanlama 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

8- En az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.

9- Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.

10- En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.

11- Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;

a) Mesleğe (unvan) ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırılıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında olacaktır.

E) İLK MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

1- Diploma Fotokopisi

2- Yerleşim Yeri Beyanı,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4- İş Talep Formu Ek-1 ((Başvuru yerinden veya www.amasyaozelidare.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

5- 2 Adet vesikalık fotoğraf

1-

Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Sözlü/Mülakata girmeye hak kazananların listesi İdaremiz internet sitesinde ve ilan panosunda asılarak ilan edilecektir.

3- Sözlü/Mülakat sıralaması komisyonca belirlenecektir.

4- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği toplantı salonunda 31/03/2016 Perşembe günü saat 09:30' da yapılacak olan sözlü/mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

5- Sınav sonuçları 05/04/2016 Salı günü açıklanacaktır.Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve İdaremiz internet sitesinde ilan edilecektir.Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Sözlü sınavda her bir branş için başarı sıralaması yapılacak olup, her kadro (unvan) için 1 ' er adet yedek aday belirlenecektir. Yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl dır.

7- Kazanan adayların göreve başlamaları, İdarenin belirleyeceği 2016 takvim yılı içerisinde olacağından, başlama yazısının tebliğinden itibaren, sözleşme yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde görevine başlamayanların işe başlama onayları iptal edilecektir.

G)SINAV SONUNDA KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı Adli - Sicil Belgesi,

2- Resmi Sağlık Kurulu Raporu (Şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu),

3- Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti,

4- Erkek adaylar için askerlik ilişiği yoktur belgesi,

5- 6 Adet fotoğraf,

6- Yerleşim yeri belgesi

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

EK-I

İŞ TALEP FORMU

Kurumu:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

4.5x6 Fotoğraf

Adı:

Soyadı:

Cinsiyeti:

Erkek ? Kadın ?

Baba Adı:

Anne Adı:

Nüfusa kayıtlı olduğu İl:

İlçe:

Mahalle-Köy:

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

Cilt No:

Aile Sıra No:

Sıra No:

Verildiği Yer:

Veriliş Nedeni:

Veriliş Tarihi:

Kayıt No:

Nüfus Cüzdanı Seri No:

Askerlik hizmeti yapıldı mı? Evet ? Hayır ?

Yapıldıysa şekli:

Yd. Sb. ? Kısa Dön. ? Er ?

Yapılmadıysa sebebi:

Tecilli ? Alınmadı ?

Mecburi hizmeti var mı? Evet ? Hayır ?

Varsa yükümlü bulunulan kurum:

Sebebi ve süresi:

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alındı mı? Evet ? Hayır ?

Kredi alındıysa tutarı ve süresi:

Sabıka kaydı var mı?

Var ? Yok ?

Mahkümiyeti var mı? Var ? Yok ?

Mahkümiyeti varsa süresi (Yıl, Ay, Gün): Sonucu:

Ertelendi ? Affedildi ?

Seçenek yaptırımlara çevrildi ?

En son bitirilen öğrenimin

Türü: Okul adı:

Bölümü: Derecesi:

Süresi: Mezuniyet tarihi:

Özür Grubu

1. İşitme ve/veya Dil ve Konuşma ?

2. Görme ?

3. Ortopedik ?

4. Zihinsel ?

5. Diğer (Belirtiniz) ? (..................................................................................................... )

Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı (Özür Oranı): % ....

Refakatçi gerekip gerekmediği Evet ? Hayır ?

Tam Zamanlı Sözleşmeli Çalışmak Üzere Talep Edilen Unvan

Unvan ile İlgili Eğitim ve Nitelikler

Adres :

Telefon : E-Posta :

Formu inceleyenin Adı Soyadı : Unvanı : Tarih ve İmza :

Bu İş Talep Formunu gerçeğe uygun olarak

doldurdum....... /..../20...

İmza

AÇIKLAMALAR

1- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

2- Cevaplar seçme kutularına (X) koymak suretiyle belirtilecektir.

3- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5- İş Talep Formuna (4,5x6) ebadında bir adet fotoğraf ve özürlü sağlık kurulu raporunun fotokopisi dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.

6- İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar sınavları geçersiz sayılarak iş sözleşmeleri yapılmayacak, yapılmış olanlarınki ise iptal edilecektir.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 15.3.2016 - İlan Bitiş: 31.3.2016

Bu ilan 719 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer 4/B İlanları

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvuruların son teslim tarihi 13.01.2017 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir.
Görüntülenme: 862 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:19
Yargıtay zabıt katibi uygulamalı sınav sonuçları açıklandı
 
Sonuçlar için Tıklayın.
Görüntülenme: 860 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 21:47
Adalet Bakanlığı 810 İcra Katibi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 913 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 19:38
SGK Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 942 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:47
SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 851 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:45
Ceza ve Tevkifevleri 978 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvurular 02 Ocak 2017 günü başlayıp, 13 Ocak 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Görüntülenme: 854 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:35
Enerji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 877 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:28
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
 
Başvuru tarihleri 19/12/2016 - 06/01/2017
Görüntülenme: 1015 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:29
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 avukat alacak
 
Posta ile yapılan başvurularda, “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine (30/12/2016) kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Görüntülenme: 896 Yorum: 0 Tarih: 17 Aralık 2016 - 18:08
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim