Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Diğer Denemeler > Aday Öğretmenlik Deneme-01

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet memurları kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?

Soru 2
657 sayılı Devlet memurları aşağıdakilerden hangisi için mal bildirimi vermez ?
Soru 4
Aşağıdaki hangisi 657 sayılı devlet memurları kanunu’nda memurun ödev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
Soru 5
657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının genel hakları arasında değildir?
Soru 6
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre memuriyetten kendi isteğiyle en fazla kaç defa çekilerek tekrar memurluğa dönebilir?
Soru 7
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre belirlenen durum ve sürelerde mal bildirimde bulunmayanlara ne ceza verilir?
Soru 8

”Devlet memurlarına,yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde,sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamaktır”

Yukarıda tanımı verilen 657 Sayılı Devlet Memuru temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

657 Devlet Memurları Kanununa göre, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olan ve bir önceki yıl hiç yıllık izin kullanmayan Devlet memurunun, bulunduğu yıl içerisinde kullanabileceği yıllık izin süresi en fazla kaç gündür?

Soru 11
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; kınama cezası alan Devlet Memuru bu cezasının özlük dosyasından silinmesi için kaç yıl sonra yetkili makamlara başvurabilir?
Soru 12
657 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir?
I- Sendika kurma
II- Hediye alma
III- Ticarette bulunma
IV-Toplu olarak müracaat ve şikayet etme
Soru 13
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili mahkemedir?
Soru 14
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin esaslar aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir?
Soru 15
4483 sayılı kanuna göre ön inceleme raporunun teslim edilme süreci kaç gündür?
Soru 16
4483 Sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre “Büyükşehir belediye başkanları ,il ve ilçe belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleri hakkında “ soruşturmaya izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi 4483 sayılı memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun’da belirtilen soruşturmaya izin vermeye yetkili mercilerden değildir?
Soru 18
4483 sayılı kanuna göre merkez ilçede görev yapan kamu görevlisi hakkında işlediği suçtan dolayı soruşturma izni vermeye yetkili merci hangisidir?
Soru 19
4483 sayılı kanuna göre soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin itirazı yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?
Soru 20
4483 sayılı kanuna göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlililerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar?
Soru 21
1739 sayılı kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yüksek öğretim kurumu değildir ?
Soru 22
1739 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi türk milli eğitiminin temel ilkelerinden değildir?
Soru 23
1739 sayılı kanununa göre ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere meb bütçesine ödenek kaydetmeye hangisi yetkilidir?
Soru 24
3071 sayılı kanuna göre dilekçede hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
Soru 25
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden biri değildir?
Soru 26
I-Bağımsız ana okulları
II-İlköğretim okuluna bağlı anasınıflar
III-İlgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları
Yukarıda yer alan okul ve sınıflar hangi eğitim kurumlarına dahildir?
Soru 27
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre uzman ve usta öğreticiler aşağıdakilerin hangisinde geçici veya sürekli olarak görevlendirilemez?
Soru 29
MEB ortaöğretim yönetmeliğine göre toplamda kaç günü aşan devamsızlıkta başarısız sayılır?
Soru 32
222 sayılı kanuna göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunması gereken uygulama bahçesi en fazla kaç dekar olabilir?
Soru 33

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak “bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak”

Yukarıda açıklaması yapılan görev Milli Eğitim Bakanlığının hangi biriminin görevidir?

Soru 34
Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ne zaman yapılır?
Soru 35
652 sayılı kanuna göre bakanlıkta ,özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere kaç bakanlık müşaviri atanabilir?
Soru 36
MEB ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi öğrenci klubu temel ilkelerinden biri değildir?
Soru 37

4982 sayılı kanuna göre  kararın tebliğinden itibaren yapılan itirazı kurul kaç gün içinde sonuçlandırır ?

Soru 38
MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre fen lisesinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı kaçtır?
Soru 41
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Okul idareleri ve mülkî amirliklerce usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara kaç TL idarî para cezası verilir?
Soru 42
652 sayılı kanuna göre müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
Soru 43
MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre sorumluluk sınavları ne zaman yapılır?
Soru 44
222 sayılı kanunu’na göre şehir ve kasabada öğretmen ve müdürler için yapılmış olan konutların kira bedelleri hangisi tarafından kararlaştırılır?
Soru 45
Seçmeli dersler en az kaç öğrencinin talebi dOğrultusunda açılır?
Soru 46
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kurumlar,öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde kaçından az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler?
Soru 47
MEB okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre sınavların zamanını en az ne kadar süre önceden öğrencilere duyurulur?
Soru 48
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu hangi aylarda ve yılda en az kaç kez toplanır?
Soru 49
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Rehberlik ve araştırma merkezleri kaç bölümden oluşur ?
Soru 50
Aşağıdaki izinlerden hangisi memurlar için öngörülen izin türlerinden biri değildir?
Soru 51
Bir öğretmen, mesleki yeterliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, öğrenmenin nasıl oluştuğunu ve öğrenmeyi etkileyen faktörleri incelemeye başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu öğretmenin amacına ulaşmasında en çok faydalanacağı alandır?
Soru 52
Öğretmen “Karadeniz Bölgesi” konusunu anlatırken, öğrencilerine fındık dağıtmış, çay toplanması ve diğer aşamaları ile ilgili film izletmiş, Karadeniz folklor ekibinin gösterisini bir grup öğrenciye yaptırmıştır.” Bu öğretmen, hangi öğretim yaklaşımını uygulamıştır?
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi sınıfın fiziksel ortamına ilişkin değişkenlerden biridir?
Soru 54
Yaşantı konisi kim tarafından geliştirilmiştir?
Soru 55
Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği yaşantı konisinde kendi kendine edinilmiş yaşantıdır?
Soru 58
Eğitimin amacı okulda öğrenilenlerin aktarılmasıdır.öğrenci aktif olarak katıldığı kendi deneyimleriyle bilgiler edindiği ve paylaştığı yaklaşım hangisidir?
Soru 59
Bir dersin öğretim yönteminin seçilmesine yön veren en temel öğe hangisidir?
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin yaratıcılığının gelişmesine engel olur?
Soru 62
Niçin öğretilecek sorusuna cevap arayan eğitim programı öğesi hangisidir?
Soru 64
Yapılandırmacı öğrenme kuramına göre düzenlenen uygulamalardan hangisinin etkisi daha azdır?
Soru 65
Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım öğelerinden biri değildir?
Soru 66
Bir görseli meydana getiren ögelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan öğeler arasındaki ilişkiye ne denir?
Soru 67
Dersin hangi bölümünün başlıca amacı öğrencilerin dikkatini ele alınacak konu üzerinde toplamaktır?
Soru 69
Dereceli puanlama anahtarı en çok hangisinin iyileşmesinde etkili olur?
Soru 70
Öğretmenin öğretme sürecinde doğru ve etkili karar verebilmesi için öncelikle hangisini dikkate alması gerekir?
Soru 71
Öğretmen öğretim etkinliklerini planlarken öncelikle hangisini dikkate alması gerekir?
Soru 72
Aşağıdaki sınıf yönetimi yaklaşımlardan hangisi öğretmenin bir bütün olarak sınıftan çok bireye dönük olmasını sınıf düzen ve disiplini sağlamak için temelde ödül ceza yöntemini kullanmasını öngörür?
Soru 73
Sınıf ortamındaki fiziksel koşulların iyileştirilmesi konusu hangisi ile ilgilidir?
Soru 74
-Bir dağılımdaki puanların en küçüğü ile en büyüğü arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 78

www.guncelakademi.com
Birinci ve ikinci dönem birlikte değerlendirildiğinde hangi derste öğrenciler arası farklılaşma daha azdır?
Soru 79
Yaratıcı düşünmenin kullanıldığı kısa süreli tartışma gruplarına ne ad verilir?
Soru 80
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öğrenci merkezli değildir?
Soru 81
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi el becerisini geliştirmek gerekli bilgiyi elde etmek düşünme gücünü ve gözlem becerisini geliştirmek amacıyla kullanılır?
Soru 82
Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kim tarafından geliştirilmiştir?
Soru 83
Kavram yanılgılarının tespitinde hangi teknik kullanılabilir?
Soru 84
Dersinde beyin fırtınasını uygulayacak öğretmen aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınması gerekir?
Soru 85
Aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme süreçlerinde kullanılan ödevlerin kullanım amaçlarından biri değildir?
Soru 86
Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacılığın temel ilkelerinden değildir?
Soru 87
Bir taksi şöförü aracına taktığı jantın çapını küçülterek tekerleklerin daha fazla dönmesini sağlamış,böylelikle gidilen mesafeyi arttırarak taksimetre daha fazla yazmıştır.
Buna göre taksimetrenin yaptığı hata türü hangisidir?
Soru 88
İki panel gruptan oluşur.gruplardan biri uzmanlar diğerini öğrenciler oluşturur.
Yukarıdaki özellikleri açısından açıklanan teknik hangisidir?
Soru 89
Öğrencilerin yaratıcılık,işbirliği,iletişim, bir işe katkıda bulunma gibi becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen hangi yöntem/tekniği kullanmalıdır?
Soru 90
Yapılan bir değerlendirme işleminde ölçme birimi cm iken kullanılan ölçüt inç cinsinden belirtilmiştir.
Böyle bir durumun meydana getireceği en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 91
I.Bilginin nesnelliğini değil öznelliğini savunur.
II.Öğrenme ürünü kadar öğrenme sürecini de önemser.
III.Bireyleri düşünmeye ve kendi öğrenmelerini oluşturmaya sevk eder.
Yukarıda verilen model hangisidir?
Soru 92
Öze dönük zeka özellikleri gelişmiş bir bireyin seçimi hangi zeka türüne uygun meslek olacaktır?
Soru 93
Hakan öğretmen hazırlamış olduğu Türkçe testini ölçülmek istenen özellik açısından farklı iki gruba uygulamıştır.Bu uygulamada iki grup arasında önemli farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir.
Hakan öğretmen bir ölçme aracında bulunması gereken hangi özelliği belirlemeye çalıştığı söylenebilir?
Soru 95
Nükleer santrallerin kurulmasıyla ilgili farklı görüşler vardır.
Öğrencilerin bu görüşlerini ortaya çıkarmada kullanılacak en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 97
Bir banka elaman eksikliği sebebiyle Apersonel alacaktır.Başvuru sayısı fazla olduğu için değişik sınavlar yapmaya karar verilir.Öncelikle adayların heyecan durumu incelemeye alınır.Bunun için adaya örnek bir olay verilir ve bu olay karşısında davranışları incelenir.Adaylardan heyecan durumu uygun olan 50 kişi bir sonraki aşamaya alınır.
Yapılan sınav hangi ölçme türüne örnek oluşturur.
Soru 98
Aşağıdakilerden hangisi öğretim araç gereçlerinin öncelikli olarak kullanılma nedenlerinden biridir?
Soru 99
Aşağıdakilerden hangisi görsel-işitsel öğretim araçlarından biridir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

aaaa 19 Mart 2017 tarihinde saat 01:42'de demiş ki;

elınıze sağlık, sınav oncesı guzel oldu

4-1
mirza 13 Mart 2017 tarihinde saat 07:23'de demiş ki;

tsk cok faydalandım

9-4
aysel tekingür 13 Aralık 2016 tarihinde saat 19:08'de demiş ki;

neden sonucu göremiyorum.

16-12
aysel tekingür 13 Aralık 2016 tarihinde saat 19:06'da demiş ki;

beğendim

10-4
Ayşe 12 Aralık 2016 tarihinde saat 22:17'de demiş ki;

Ben çok beğendim emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum:))

9-2
Daha Fazla Mesaj

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim