Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


99 Önemli Vatandaşlık Uyarısı

5 Ocak 2016

UYARI 1: Hukuk kuralları; cebridir, süreklidir, kişilik dışıdır, değişkendir, geneldir, yaptırıma dayalıdır ve soyuttur.

UYARI 2: 1982 Anayasası’nda devletin temel ilkeleri; insan haklarına saygılı devlet, atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet, demokratik devlet, laik devlet, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleridir.

UYARI 3: Hukukun YARDIMCI KAYNAKLARI; bilimsel görüşler ve yargısal kararlardır. (Mecburi kaynak değildir.)

UYARI 4: Herkese karşı ileri sürülebilen haklara MUTLAK HAKLAR denir. Belli kişi ve kişilere karşı ileri sürülebilen haklara NİSBİ HAKLAR denir.

UYARI 5: Mülkiyet hakkı, telif hakkı, velayet hakkı, vesayet hakkı, intifa hakkı ve ayni haklar MUTLAK HAKLAR arasında yer alır.

UYARI 6: Hakların kazanılmasındaki iyiniyet SUBJEKTİF İYİNİYET, hakların kullanılmasındaki iyiniyet OBJEKTİF İYİNİYET (dürüstlük) kuralları geçerlidir.

UYARI 7: Dürüstlük kurallarının uygulandığı yerler; hakların kullanılmasında, borçların ödenmesinde, sözleşmelerin yorumlanmasında, sözleşmedeki boşlukların doldurulmasında, sözleşme öncesi müzakere yapılmasında ve sözleşmelerin değişen kurallara uyarlanmasında uygulanır.

UYARI 8: Normal erginlik yaşı 18, evlenme erginliği 17, olağanüstü evlenme erginliği 16, ergin kılınma 15 yaşının doldurulmasıdır.

UYARI 9: Ayırtetme gücünü ortadan kaldıran sebepler; akıl hastalığı, akıl zayıflığı, yaş küçüklüğü ve sarhoşluktur.

UYARI 10: Kardeşler: 2. Dereceden yansoy hısımlığı

UYARI 11: Yeğenler, amca, hala, dayı ve teyze: 3. Dereceden yansoy

UYARI 12: Kuzenler: 4. Dereceden yansoy hısımlığı

UYARI 13: Borçlar Hukukuna hakim ilkeler; nispilik, irade özerkliği, dürüstlük, kusurlu sorumluluk, 3. kişi aleyhine borç kurulamaması, sözleşmede karşılık, borçlunun yerleşim yerinde ödeme ilkesi.

UYARI 14: Borcu sona erdiren nedenler; ifa, ibra, yenileme, kusursuz imkânsızlık, alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi, takas ve zamanaşımıdır.

UYARI 15: Medeni Kanunumuz; çocuğun sağ doğmak koşulu ile ana rahmine düştüğü andan itibaren HAK sahibi sayar.

UYARI 16: Gerçek kişilik, çocuğun sağ olarak tamamen doğduğu anda başlar.

UYARI 17: Mahkemede görülmekte olan bir dava ile ilgili YAZILI kaynaklarda hükmün olmaması durumuna KANUN BOŞLUĞU denir.

UYARI 18: Mahkemede görülmekte olan bir dava ile ilgili YAZILI ve YAZISIZ kaynaklarda hükmün olmaması durumuna HUKUK BOŞLUĞU denir. (Hâkim HUKUK YARATIR.)

UYARI 19: Hâkimin takdir yetkisini kullandığı boşluk KURAL İÇİ BOŞLUKTUR.

UYARI 20: 1921 Anayasası yumuşak ve çerçeve anayasadır.

UYARI 21: 1924 – 1961 ve 1982 Anayasaları sert ve kazuistiktir.

UYARI 22: 1921 Anayasası’nın en devrimci ilkesi MİLLİ EGEMENLİK İLKESİDİR.

UYARI 23: Değiştirilemeyecek hükümlerin ilk kez anayasa girdiği ve başkentin Ankara olduğu anayasamız 1924 Anayasasıdır.

UYARI 24: Hükümet sistemler: 1921-MECLİS HÜKÜMETİ, 1924-KARMA, 1961 ve 1982-PARLAMENTER SİSTEM.

UYARI 25: Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası ile kuruldu.

UYARI 26: Vatandaşlıktan çıkarma teklifini İÇİŞLERİ BAKANI sunar, kararı BAKANLAR KURULU verir.

UYARI 27: Sosyal Devletin Araçları; vergi adalet, sosyal haklar, fırsat eşitliği sağlamak, kamulaştırma, devletleştirme ve herkese insan haysiyetine yakışır asgari bir yaşam düzeyi sağlamaktır.

UYARI 28: 1982 Anayasası’nda 2007 değişikliğine göre TBMM seçim dönemi; 4 yılda bir yapılır.

UYARI 29: SAVAŞ sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse TBMM, seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

UYARI 30: Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz.

UYARI 31: Genel seçimlerden 30 ay geçmeden ara seçim yapılamaz. İstisnası; TBMM üyeliklerinde %5 boşalma olması halinde ve bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’nde üyesi kalmazsa seçimin üzerinden henüz 30 ay geçmemiş olsa dahi ara seçim zorunludur.

UYARI 32: Seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. İstisnası; bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’nde üyesi kalmazsa seçime 1 yıl kalmış olsa dahi ara seçim zorunludur. (boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü seçim yapılır.)

UYARI 33: Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur.

UYARI 34: TBMM; 1 Temmuz’da tatile çıkar, 1 Ekim’de toplanır ve en çok 3 ay tatil, en fazla 15 gün ara verebilir.

UYARI 34: TBMM’ni olağanüstü hallerde CUMHURBAŞKANI ve TBMM BAŞKANI toplantıya çağırabilir.

UYARI 35: TBMM’nin toplandığı günden itibaren 5 gün içinde TBMM Başkan adayları Başkanlık Divanına bildirilir. Başkan seçimi ise, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, 5 gün içinde tamamlanır.

UYARI 36: TBMM Başkanlığı için bir yasama döneminde 2 seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2 yıl ve ikinci seçilenlerin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar sürer.

UYARI 37: TBMM Başkanlık Divanı; TBMM Başkanı, Başkan vekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinden oluşur.

UYARI 38: RTÜK üyeleri, TBMM Başkanını, Sayıştay üyelerini, Kamu Baş Denetçisini ve Anayasa Mahkemesine 3 üyeyi; TBMM seçer. (Parlamento Kararıdır.)

UYARI 39: TBMM kararı ile milletvekilliği düşürülen bir milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir. Anayasa Mahkemesi 15 gün içinde karara bağlar.

UYARI 40: Milletvekilliğinin düşmediği haller; yasama dokunulmazlığının kaldırılması, partisinden istifa etmesi, başbakan olması, TBMM başkanı olması, bakan olması ve beyan ve eylemleri ile partisinin kapatılmasına sebep olması.

UYARI 41: Bakanlar Kurulu tarafından yapılan tekliflere KANUN TASARISI, Milletvekilleri tarafından yapılan tekliflere KANUN TEKLİFİ denir.

UYARI 42: Kanun tasarı ve teklifleri TBMM tarafından reddedilirse, 1 yıl geçmedikçe yeniden verilemez.

UYARI 43: Yayımlanmış olan bir kanun, metninde ne zaman yürürlüğe gireceği gösterilmemiş ise, Resmi Gazete’de yayımını izleyen günden başlamak üzere 45 gün sonra yürürlüğe girer.

UYARI 44: TBMM’nde kabul edilen Kanunlar 15 gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanır.

UYARI 45: TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları; Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Gensoru, Meclis Soruşturmasıdır.

UYARI 46: Gensoru ile, hükümetin veya bir bakanın siyasal sorumluluğuna yol açabilir. Bakanların veya Bakanlar Kurulu’nun düşürülmesine yol açar. (SALTÇOĞUNLUK)

UYARI 47: Anayasaya göre, Başbakan veya Bakanlar hakkında TBMM üye tamsayısının en az 1/10’unun (55 milletvekili) vereceği önerge ile meclis soruşturması açılması istenebilir.

UYARI 48: Cumhurbaşkanını HALK+5 YIL için seçer. TBMM içinden veya dışından aday gösterebilmek için en az 20 milletvekilinin yazılı önerisi gerekir. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.

UYARI 49: Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önce 60 gün, makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde seçim tamamlanır.

UYARI 50: Ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar TBMM BAŞKANI Cumhurbaşkanlığına vekillik eder, Cumhurbaşkanı’na ait yetkileri kullanır.

UYARI 51: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilatı, çalışma esasları ve personel atama işlemleri CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ile düzenlenir. (Yargı yolu kapalıdır.)

UYARI 52: Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan itibaren en geç 1 hafta içinde Başbakan veya bir Bakan tarafından TBMM’nde okunur ve güvenoyuna başvurulur.

UYARI 53: Başkomutanlık; CUMHURBAŞKANI tarafından temsil olunur. (Savaş halinde Genelkurmay Başkanıdır.)

UYARI 54: Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, TBMM’ne karşı BAKANLAR KURULU sorumludur.

UYARI 55: Genelkurmay Başkanı, BAKANLAR KURULUNUN teklifi üzerine CUMHURBAŞKANI tarafından atanır ve görev ve yetkilerinden dolayı BAŞBAKANA karşı sorumludur.

UYARI 56: MGK genel sekreterinin 2003’ten itibaren asker olma şartı kaldırılmıştır.

UYARI 57: 2001 değişikliği ile birlikte MGK’na Başbakan yardımcıları ve Adalet Bakanı dahil olmuştur.

UYARI 58: Milli Güvenlik Kurulu 2 ayda bir toplanır.

UYARI 59: Olağanüstü hal ve sıkıyönetim Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından 6 ay için ilan edilir.

UYARI 60: Olağanüstü hal ve sıkıyönetim süresini TBMM 4 ay için uzatabilir.

UYARI 61: Tüzükleri; BAKANLAR KURULU çıkarır.

UYARI 62: Yönetmelikleri; BAŞBAKANLIK, BAKANLIKLAR ve KAMU TÜZEL KİŞİLERİ çıkarır.

UYARI 63: Tüzüklerin yargısal denetimini DANIŞTAY yapar.

UYARI 64: Kanun, KHK ve TBMM İçtüzüğünün yargısal denetimini ANAYASA MAHKEMESİ yapar.

UYARI 65: Yüksek mahkemeler; ANAYASA MAHKEMESİ, YARGITAY, DANIŞTAY, ASKERİ YARGITAY, AYİM ve UYUŞMAZLIK MAHKEMESİDİR.

UYARI 66: Yargıtay üyelerini; HSYK seçer.

UYARI 67: Danıştay üyelerinin 1/4'ünü CUMHURBAŞKANI, 3/4'ünü HSYK seçer.

UYARI 68: Askeri Yargıtay ve AYİM üyelerini CUMHURBAŞKANI seçer.

UYARI 69: Uyuşmazlık mahkemesi başkanını ANAYASA MAHKEMESİ seçer.

UYARI 70: Uyuşmazlık mahkemesi 12 asıl ve 12 yedek üyeden oluşur.

UYARI 71: ADLİ+İDARİ+ASKERİ yargı arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ çözer.

UYARI 73: Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşur. (3 üyeyi TBMM, 14 üyeyi CUMHURBAŞKANI seçer.)

UYARI 73: Anayasa mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıl, başkan ve başkan vekillerinin görev süreleri 4 yıldır.

UYARI 74: İptal davası resmi gazete’de yayımından sonra; Anayasa değişiklikleri için ŞEKİL bakımından 10 gün; Kanunlar ŞEKİL bakımından 10 gün; Kanunlar ESAS bakımından 60 gün; KHK ve TBMM İçtüzüğü ESAS+ŞEKİL bakımından 60 gün.

UYARI 75: Anayasa Mahkemesi itiraz davalarında RED kararı verirse aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı 10 YIL boyunca bir daha ileri sürülemez.

UYARI 76: Sayıştay kararları hakkında ilgililer bir defaya mahsus 15 GÜN içinde karar düzeltmesi isteminde bulunabilirler.

UYARI 77: HSYK 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşur; 3 daire hâlinde çalışır.

UYARI 78: Kurulun başkanı Adalet Bakanıdır. Kurulun tabii üyesi Adalet Bakanlığı müsteşarıdır.

UYARI 79: Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. (2010 değişikliği)

UYARI 80: Özel mülkiyette bulunan TAŞINMAZ mallara sahibinin rızasına bakılmadan el atılmasına KAMUŞLAŞTIRMA denir.

UYARI 81: OLAĞANÜSTÜ HALLERDE özel mülkiyetteki TAŞINIR MALLARIN idareye geçmesine İSTİMVAL denir.

UYARI 82: Özel mülkiyetteki ÖZEL TEŞEBBÜSLERE zorla el konulmasına DEVLETLEŞTİRME denir.

UYARI 83: Bir BAYINDIRLIK işinin görülmesi sırasında özel mülkiyette bulunan taşınmaza idarece el atılmasına GEÇİCİ İŞGAL denir.

UYARI 84: Kamulaştırmada kural olarak bedel PEŞİN ödenir. İstisnai olarak TAKSİTLENDİRME yapılır ancak taksit süresi 5 YILI geçemez.

UYARI 85: Genel idari kolluk makamları; BAKANLAR KURULU, İÇİŞLERİ BAKANI, VALİ, KAYMAKAM ve BUCAK MÜDÜRLERİDİR.

UYARI 86: Taşra teşkilatı; İL GENEL İDARESİ, İLÇE İDARESİ, BUCAK İDARESİ ve BÖLGESEL ÖRGÜTLERDİR.

UYARI 87: Yerel yönetimler; İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYE İDARESİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İDARE ve KÖY İDARESİDİR.

UYARI 88: Hiyerarşik amirler; merkezi idarede BAKAN, ilde VALİ, ilçede KAYMAKAM, belediyede BELEDİYE BAŞKANI, köyde MUHTAR.

UYARI 89: İl Genel İdaresinin Organları; VALİ, İL İDARE KURULU, İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI

UYARI 90: İlçe İdaresinin Organları; KAYMAKAM, İLÇE İDARE KURULU, İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI

UYARI 91: Bucak İdaresinin Organları; BUCAK MÜDÜRÜ, BUCAK MECLİSİ, BUCAK KOMİSYONU

UYARI 92: İl Özel İdaresinin Organları; VALİ, İL GENEL MECLİSİ, İL DAİMİ ENCÜMENİ

UYARI 93: Belediye İdaresinin Organları; BELEDİYE BAŞKANI, BELEDİYE MECLİSİ, BELEDİYE ENCÜMENİ

UYARI 94: Köy İdaresinin Organları; MUHTAR, İHTİYAR HEYETİ, KÖY DERNEĞİ

UYARI 95: Belediye Başkanının görevden düşmesine DANIŞTAY karar verir.

UYARI 96: Belediye Başkanının geçici olarak görevden alınması İÇİŞLERİ BAKANLIĞI tarafından yapılır.

UYARI 97: Vatandaşların, devlet memurluğuna girmelerinde ve memurlukta ilerlemelerinde BİLGİ ve YETENEĞİN esas alınmasına LİYAKAT İLKESİ adı verilir.

UYARI 98: Devlet memurlarının, sınıfları içinde EN YÜKSEK DERECELERE kadar ilerleme olanağına KARİYER İLKESİ adı verilir.

UYARI 99: Bir kimsenin devlet memuru olması için askerliğini yapmış olması değil, ASKERLİKLE İLİŞKİSİNİN BULUNMAMASI YETERLİDİR.


Bu not 7186 defa okundu. 1 yorum yapıldı.
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim