Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 1
652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre; Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildikleri çalışma merkezinde en az kaç yıl çalışmaları esastır?
Soru 2
Başhekime elimde olmadan ( ) Bu akşam nöbet mi var ( )( ) dedim. Başhekim ( ) Bu akşam zorlu bir nöbetimiz var ya ( )( ) dedi.
Bu parçada ayraçla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
Soru 6
Fukara, tavuk yiyorsa ya kendisi hastadır ya da tavuk.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Soru 9
Sivil toplumun sesini duyurabileceği, insan haklarını gündeme getiren ve demokratik sürece bütün grupların katılımını sağlayan projeleri desteklemek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekretaryası tarafından kurulan birim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
Martin Buber “Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir.” sözü ile hangi etik sisteminden bahsetmektedir?
Soru 12
I) Güvenoyu almaması
II) Seçimlerden sonra TBMM’nin kurulamaması
III) Bütçenin reddedilmesi
IV) Başbakanın istifası
V) Cumhurbaşkanının değişmesi
Türk İdare Sistemine göre yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesi durumunda Bakanlar Kurulunun Görevi sona erer?
Soru 13
“İllerde valilerin merkeze danışmadan bazı yetkiler kullanması” aşağıdaki kavram ya da durumlardan hangisi ile ilgilidir?
Soru 14
Yönetimin temel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru 15
En az iki kişi arasında duygu, düşünce ve bilginin farklı araç ve yöntemler kullanılarak paylaşılması sürecine ne ad verilir?
Soru 16
Örgütün amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için iş görene iş verme, rehberlik etme faaliyetidir. Devamlı olarak kararlar verilmesi ve bu kararların özel ve genel emirler ve yönergeler şeklinde belirtilmesini hedefleyen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
I . Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi
II . Evlenme ve boşanmada kadınlara da söz hakkı verilmesi
III . Mahkemelerde tanıklıkta tüm yurttaşlara eşitlik sağlanması
IV. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk Medeni Kanunu ile getirilen haklardan değildir?
Soru 18
Atatürk harf inkılabının yapılacağını "Arkadaşlar güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz..." diyerek müjdelemiştir.
Bu konuşma nerede ne zaman yapılmıştır?
Soru 19
Tarih ve fıkıh alanında uzman bir kişi olan Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan, Osmanlı Devleti’nde Müslümanların aile hukukuna ait kanunların “Hanefi” mezhebine uygun olarak derlenmesi sonucunda ortaya çıkan medeni kanunun adı nedir?
Soru 20
1088 den beri faal olan ve dünyanın en eski üniversitesi olarak kabul edilen üniversite hangisidir?
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan heyelan set göllerinden biri değildir?
Soru 22
Bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlayan Avrupa Birliği hayat Boyu Öğrenme programı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 23
Türkiye de çevre kirliliğini önlemek ve iklim değişikliğine neden olan etkenlerin azaltılmasına dikkati çekmek amacıyla çocuk, yaşlı ve hamilelerin ücretsiz taşındığı bisiklet taksiler ilk olarak hangi ilimizde faaliyete girmiştir?
Soru 24
“Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç …………….. saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok …………….. içinde hâkim önüne çıkarılır.”
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre yukarıdaki metinde boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Soru 25
I) Basın hürdür, sansür edilemez. Ancak basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanabilir.
II) Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde Devlet Denetleme Kurulu’nun kararıyla toplatılabilir.
III) Yayın hakkında toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmi dört saat içinde yetkili hakime bildirir; hakim bu kararı en geç kırk sekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.
Anayasamızın, Basın ve yayımla ilgili hükümlerine göre yukarıdaki öncüllerden hangisi yada hangileri doğrudur?
Soru 28
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya iç tüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer.?
Soru 31
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre; Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenlerin yükselebileceği son derece nedir?
Soru 33
I.Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir
II.Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler
III.Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak

Yukarıdaki öncüllerde 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri açıklanmaktadır. Öncüllerde açıklanan ilkelerin doğru sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 37

Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar görülmek suretiyle, ………… …….………. tayin ve tesbit olunarak bunlar da mecburi öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar.

Yukarıda yazılı olan 222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu 49. Maddesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 38
222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu’na göre parasız okullara gelir sağlamak için seçilen topraklar en fazla kaç dekar olur?
Soru 40
“Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek.”
652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıda hizmet tanımlarından biri yapılan bakanlık hizmet birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 42
652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Millî Eğitim Şûrasının sekretarya hizmetlerini yürütme görevi hangi birimin görev ve sorumluluk alanındadır?
Soru 43
4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu 7. Maddesinde yer alan Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç kaç gün içinde verir?
Soru 44
“Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsar. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tâbidir.”
Yukarıda kapsamı açıkça yazılan kanun veya yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 46
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bütçelerin Uygulama Esaslarına göre, Genel veya kısmi seferberlik, savaş ilanı veya Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu askeri hazırlıkların yapıldığı olağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerindeki mevcut ödenekler, bu idarelerin ödenek toplamları aşılmamak şartıyla, birleştirilerek kullanılabilir. Bu durumda da mevcut ödeneklerin yeterli olmaması halinde toplam ödenek tutarının yüzde kaçına kadar ek harcama yapılabilir?
Soru 47
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Askeri ihale komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı hangi hukuki araç ile tespit edilir?
Soru 48
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre; Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle kaç defa duyurulur?
Soru 51
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre; sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespitinde hangi mercii yetkilidir?
Soru 53
I-Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması,
II- Köy adlarının değiştirilmesi,
III- Köylerin birleştirilmesi ve ayrılması,
IV- Bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri İçişleri Bakanlığının tasvibiyle yapılır?
Soru 54
I) Bakanlar, valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunabilirler.
II) Vali, keyfiyetten ilgili Bakanlığa ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verir.
III) Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme işlerinin muntazam bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve uygular.
IV) Vali, ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “Valilerin hukuki durumları, görev ve yetkileri” ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
Soru 55
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu2na göre kaymakam ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde kaç güne kadar izin verebilir?
Soru 56
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre Kamu Personeli Danışma Kurulu her yıl hangi aylarda toplanır ve birimin sekretarya hizmetlerini hangi kurum yürütür?
Soru 57
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, tüzüğün veya belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde ilgili valilik, eksikliklerin kaç gün içinde tamamlanmasını ister?
Soru 58

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kurum açma izni için hangi birime başvuru yapılması gerekir ?

Soru 59

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre, kurum açma izni verilen kurumlar kaç yıl içinde öğretime başlamaz ise izinleri iptal edilir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim