Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu Notları

31 Aralık 2018

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu Notları Kısa Notlar

1 - Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.

2- Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek dokuz üyeden oluşur. (2018) 

3- Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. (2018)

4- Değerlendirme kurulu itirazları 30 iş gününde karara bağlar.

5- Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik Cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe konulur.

6- Kurum ve kuruluşların, normal şartlar altında başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlanır.

7- Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur.

8- Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman başkanın çağrısı üzerine toplanır.

9 - Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.

10- Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

11- Bilgi edinme istemi (…)(1)reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.

12 - Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyet te bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

 

BİLGİ EDİNME HAKKI 4982

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik, Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak (…) (1) yürürlüğe konulur. 

Başvuru usulü

✽  Başvuru sahibinin adı soyadı – imzası – oturma yer veya iş adresi

Başvuru sahibi tüzel kişi ise

✽ Ünvanı ve adresi

✽ Yetkili kişinin imzası

 Yetkili belgesini içeren dilekçe

✽  Yayınlanmış veya yayın broşürü ilan benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgelerle bilgi edinme başvurularına konu olamaz

✽  Açıklanması yasak veya gizlilik derecesine sahip bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur

Not: Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyalanamaz ise

✽  Yazılı veya basılı belgeler için söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesi

✽  Ses kaydı şeklinde ki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesi

 Görüntü kaydı şeklinde ki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini sağlar

 Belgeler için başvuru sahibinden erişim gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücret isteyebilir.

Bilgi ve belgeye erişim süresi

✽ 15 gün içinde

✽  Ekstra durumlarda 30 gün max

Bilgi edinme değerlendirme kurulu

✽  Başkan kurul üyeleri içinden seçilir

✽   Cumhurbaşkanınca seçilecek dokuz üyeden oluşur. 

✽  Ayda en az 1 defa toplanırlar

✽  Görev süreleri 4 yıl. Yeniden seçilebilirler.

✽ Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 

Kanun kapsamı dışında ki belgeler

✽  Devlet sırrı ve belgeler

✽  Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi ve belgeler

✽ İstihbarata ilişkin belgeler

✽  İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler

✽ Adli soruşturma ve kavuşturma ile ilgili belgeler


Bu not 395 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim