Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

19 Kasım 2015

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (4982)
• Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

• Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası,oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içerendile kçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.

• Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri ollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

• Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

• Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15( onbeş) iş günü içinde sağlarlar.

• İstenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 30 (otuz) iş günü içinde sağlanır.


• Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle 15 (onbeş) iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi 15 (onbeş) iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

• Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler.

• Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 (otuz) iş günü içinde verir.

• Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi 15 (onbeş) iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.

• Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur. 1.Yargıtay 2. Danıştay 3.Ceza Hukuku Profosörü veya Doçenti 4.İdare Hukuku Profosörü veya Doçenti 5. Anayasa Hukuku Profosörü veya Doçenti 6.Türkiye Barolar Birliği Üyesi 7 ve 8.Genel Müdür 9.Hakim

• Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.
• Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere; Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını, olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri, Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,
Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler.

BİLGİ EDİNME KAPSAMI DIŞINDAKİLER
a. Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
b. Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
c. Özel hayatın gizliliği (Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.)
d. Haberleşmenin gizliliği
e. Ticarî sır
f. Tavsiye ve mütalaa talepleri
g. İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
(Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise,istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.)
h. İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
i. Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
j. Kurum içi düzenlemeler
(söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.)

BİLGİ EDİNME KAPSAMI İÇİNDEKİLER

a. Yargı denetimi dışında kalan işlemler Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dâhildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz.

b. Fikir ve sanat eserleri Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.
c. Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.
d. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.
e. Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir.

     Bilgi veya belgeye erişim süreleri

15 (onbeş) iş günü➽ Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15( onbeş) iş
günü içinde sağlarlar.

30 (otuz) iş günü ➽ İstenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim (30) otuz iş günü içinde sağlanır

15(onbeş) iş günü ➽ Sürenin  uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve 15 (onbeş) iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

15(onbeş) iş günü ➽ Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru
sahibine bildirilmesiyle 15 (onbeş) iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi 15 (onbeş) iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

 ➤ İtiraz usulü
✪Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren
15 (onbeş) gün içinde kurula itiraz edebilir
✪Kurul, bu konudaki kararını 30 (otuz) iş günü içinde verir.
✪ Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi 15 (onbeş) iş günü içinde vermekle
yükümlüdürler.
✪ Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.

   ➤ ➤ Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
9 (Dokuz) Kurul Bakanlar Kurulunca seçilecek 9(dokuz) üyeden oluşur.

2 (İki) Birer üyesi Yargıtay(1) ve Danıştay(1) genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, (Üye Sayısı 2)

3 (Üç) Birer üyesi ceza hukuku(1), idare hukuku(1) ve anayasa hukuku(1) alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, (Üye Sayısı 3)
1 (Bir) Bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, (Üye sayısı 1)

2 (İki) İki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar (Üye sayısı:2)

1 (Bir) Bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından (Üye Sayısı 1)

➠Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatleri aranır.
➠Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.
➠Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
➠Kurul üyelerinin görev süreleri 4(dört) yıldır

 ➤   Kanun Kapsamı Dışında Olanlar
❶.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.

. Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

❸ Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

❹ Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

❺ Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından
önce açıklanması hâlinde;
a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

❻ Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;
a) Suç işlenmesine yol açacak,
b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye
düşürecek,
c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,
d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek,Nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

❼ Özel hayatın gizliliği Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. (Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az
7 (yedi) gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.)

❽ Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

❾ Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile,kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

➓ Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır.

❶❶. Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır.

  ➤ ➤  Kanun Kapsamında Olanlar
❶ Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz.

❷ İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.

❸ Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

❹ Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.

❺. Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler,bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir.

❻ Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî,malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.

 


Bu not 1769 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim