Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Not-3

3 Aralık 2015

★ Aylık Üyelik Ödenti Tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti Tutarı; 15’inci derecenin birinci (15/1) kademesinden aylık alan devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının 4/1.000 (binde dördünden) az, 1/30 (otuzda birinden) fazla olamaz.
★ Sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamaz.
★ Sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin isimlerinin sendikaca 15 (onbeş) gün içinde işverene bildirilmesi zorunludur.
★ Konfederasyonlara üyelerince ödenecek ödenti miktarı, sendikaların ödenti tutarlarının yüzde beşinden (% 5) aşağı olmamak üzere konfederasyonların genel kurullarınca belirlenir.
★ Giderler;
► Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerinin en az yüzde onunu (%10) üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadırlar.
► Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.
► Sendika şubeleri, sendika ve konfederasyonlar yardımlaşma sandıkları dışında, üyeleri, yöneticileri veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamazlar.
★ İdarî ve Malî Denetim; Sendika ve konfederasyonlar her hesap ya da bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarını ait oldukları dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına; sendikalar ayrıca bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler.
★ Toplu Sözleşmenin Kapsamı; Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak;
1) Katsayı ve göstergeler,
2) Aylık ve ücretler,
3) Her türlü zam ve tazminatlar,
4) Ek ödeme,
5) Toplu sözleşme ikramiyesi,
6) Fazla çalışma ücreti,
7) Harcırah,
8) İkramiye,
9) Doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri,
10) Cenaze giderleri,
11) Yiyecek ve giyecek yardımları,
12) Diğer mali ve sosyal hakları, kapsar.
► Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz.
►Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden 2 (iki) mali yıl için geçerlidir.
★ Toplu Sözleşmenin Tarafları ve İmza Yetkisi; Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılır.
► Kamu İşveren Heyeti;
1) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında,
2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
3) Kalkınma Bakanlığı,
4) Maliye Bakanlığı,
5) İçişleri Bakanlığı,
6) Heyet başkanınca uygun görülen bakanlık temsilcileri,
7) Hazine Müsteşarlığı,
8) Devlet Personel Başkanlığı, temsilcilerinden oluşur.

► Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti,
1) Bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci (1),
2) Her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci(11),
3) Bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci (3),olmak üzere 15 (onbeş) üyeden oluşur.
► Heyet Başkanı ve temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından 15 (onbeş) gün önce konfederasyonlar tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
► Heyet Başkanlığı sıfatını haiz konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmelerden çekilmesi halinde Heyet Başkanlığı yetkisi, en çok üyeye sahip ikinci sırada bulunan konfederasyon temsilcisi tarafından kullanılır.
► Her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek temsilcinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmelerden çekilmesi halinde aynı hizmet kolunda en fazla üyeye sahip ikinci sırada bulunan kamu görevlileri sendikası temsilcisi Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil edilir.
★ Toplu Sözleşmeyi İmzalamaya;
► Kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı,
► Kamu görevlileri adına sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümü için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı,
► Hizmet kollarına yönelik bölümleri için ilgili sendika temsilcisi yetkilidir.
★ Üye Sayılarının Tespiti;
a) Kurumlarca Yapılacak Tespit;
►Tespite ilişkin toplantıya kurumun İşveren Vekili ile Tahakkuk Memuru veya Mali Hizmetler Birimi Yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır.
► Toplantı her yıl 15 MAYIS tarihinden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.
► Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten
tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır.

 ► İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca MAYIS ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.
 ► Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 MAYIS
tarihini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kurumlardan ve Sendikalardan Gelen Müşterek İmzalı Listeler Üzerinden Yapılacak Tespit;
 ► Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 MAYIS tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder.
 ► Buna göre kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl TEMMUZ ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.
 ► Sonuçların yayımı tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının üye sayılarının yanlışlığı iddiasıyla sendika ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesine itiraz
edilebilir.
 ► Mahkeme itirazı 15 (onbeş) gün içinde karara bağlar.
★ Toplu Sözleşme Görüşmeleri;
► Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılır.
► Kamu görevlilerinin geneline yönelik toplu sözleşme teklifleri Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin konfederasyon temsilcisi üyeleri, her bir hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme teklifleri ise Heyetin ilgili
sendika temsilcisi üyesi tarafından hazırlanır ve toplu sözleşme görüşmelerinin başlama tarihinden en az bir hafta önce Kamu İşveren Heyetine sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığına verilir.
► Toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıcında Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanlığına verilen talepler esas alınmak suretiyle genel ve hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme görüşme gündemini belirler.
► Kamu İşveren Heyeti Başkanının belirleyeceği kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin toplam sayısı 15 (onbeşi)geçmemek üzere belirleyeceği temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerine teknik heyet olarak iştirak edebilirler.

► Toplu sözleşme görüşmelerine, AĞUSTOS ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir
hafta önceden bildirilen yerde başlanır.
► Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç AĞUSTOS ayının son işgünü tamamlanır.
► Hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmî tatil günlerine rastlayan günlerde toplu sözleşme görüşmelerine ara verilir.
► Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar
arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz.
► İmzalanan toplu sözleşme metinleri Resmî Gazetede yayımlanır.
► Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaması halinde, kamu görevlilerine sonraki 2 (iki) mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenir.
★ Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması;
► 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel
idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen 3 (üç) ay içerisinde sözleşme yapılabilir.
► Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.
► Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez.
► Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen 3 (üç) ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir.Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

► İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin (% 10) yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde (% 30) otuzunu, il özel idaresinde (% 25) yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz.
★ Uyuşmazlık Hali;
►Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı imzalanamaması halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına dair tespit tutanağı tutulur.
► Toplantı tutanağı imzalanmasından veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde sözleşmenin ilgili bölümlerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından imzalamaya yetkili oldukları bölümler için Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilir.
► Toplu sözleşme kapsamına girmeyen konulara ilişkin olarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.
★ Kamu Görevlileri Hakem Kurulu (11 Üye);
a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Bakanlar Kurulunca Başkan olarak seçilecek bir üye (1),
b) Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye (4),
c) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki (2), bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye (2),
d) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye (1),
e) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere
(d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam 7 (yedi) öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye (1), olmak üzere 11 (onbir) üyeden oluşur.

  ► Kamu İşveren Heyeti Başkanınca görevlendirilen üyeler, konfederasyonlarca belirlenen üyeler ile öğretim üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından 2 (iki) hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
  ► Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı ve her bir üyesi için aynı usul ve esaslar çerçevesinde birer yedek üye görevlendirilir.
  ► Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine Başkan dahil en az 8 (sekiz) üyenin katılımı ile toplanır.
  ► Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağrılır. Çalışma programı, toplantı gündemi, toplantı veya tespit tutanağının inceleme usul ve esasları ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir.
  ► Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde kararını verir.
  ► Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.
  ► Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar.
  ► Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
  ► Karara katılmayan üyeler, ayrı ayrı veya birlikte, karşı oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdırır.
  ► Kurul kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.
  ► Kurul kararları taraflara 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.
  ► Her toplantı günü için toplantıya katılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanına (5000), üyelere (4500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.
  ► Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.
  ► Toplu sözleşme görüşmeleri ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarına katılacak olanların ağırlama, konaklama, yolluk ve gündelikleri ile diğer her türlü giderleri Devlet Personel Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 


Bu not 1356 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim