Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 1
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar­gılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni ve­ rilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memurun itirazı yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Ka­nunu’nda tesis edilen sınıfardan biri değildir?
Soru 4
I- Uyarma
II- Kınama
III- Aylıktan kesme
IV- Devlet memurluğundan çıkarılma
657 sayılı Kanunu’na göre; yukarıdaki disiplin cezaların­dan hangileri için idari yargı yoluna başvurulabilir?
Soru 5
I. Kamu haklarından mahrum bulunmak
II. En az 18 yaşını doldurmuş olmak
III. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmaları
IV. Türk Medeni Kanununa göre kazai rüşt kararı almak
4. 657 sayılı Kanun’a göre, yukarıdakilerden hangisi/hangi­leri Devlet memurluğu için aranan şartlardan biri değil­ dir?
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında özürlü çalıştır mak zorundadır?
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulma­ sına neden olmak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
Soru 13
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirir?
Soru 15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli lerinin Yar­gılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturma sını il cumhuriyet başsavcılığı yapar?
Soru 16
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni verilen aşağıdakilerden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar?
Soru 19
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan, okul ile ailenin işbirliği ilkesinde: “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okul­ larda okul­aile birlikleri kurulur. Okul­aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve ve­ rimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi kat­kı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden yola çıkarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru 20
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görev­leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 23
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre Ku­rum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren kaç iş günü içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir?
Soru 24
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarından uzaklıkları ile ilgili esasların belirlendiği yönetmeliğin müştereken hazırlan­masında aşağıdaki hangi bakanlık yer almaz?
Soru 25
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanu­nu’na göre dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makam­ lara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiple rine en geç kaç gün içinde olarak cevap verilir?
Soru 26
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kaç üyeden oluşur?
Soru 27
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bu ka­nunda yazılı olan idarî para cezaları kimin tarafından verilir?
Soru 28
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, İlköğ­retim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişili­ğine ait arazinin, miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili merci­ lerine gönderilir. Bu makamların tasdiki ile bu arazi pa­rasız okula tahsis olunur. Okula gelir sağlamak maksa­ dıyla seçilen topraklar, kaç dekardan fazla olamaz?
Soru 29
I. Okul Müdürü
II. Bölge İlköğretim Müfettişleri
III. İlçe Milli Eğitim Müdürü
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri aşağıdakilerden hangisi tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır?
Soru 30
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre İlköğretime ait gelir kaynakları kapsamında; Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelir hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % koranında ödenek konur?
Soru 32
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönet­meliğine göre, yazılı sınavlar, sınavın yapıldığı tarihi ta­kip eden kaç gün içinde öğrencilere duyurulur?
Soru 34
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönet­meliğine göre, öğrenciler devam etmek zorunda olduk­ ları telafi programına ait, özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az ne kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar?
Soru 36
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; ilköğretim okullarına kayıt tarihi ne zaman başlar?
Soru 38
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; öğrencinin geçerli maze­ reti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafın­dan bir öğretim yılı içerisinde en çok kaç güne kadar izin verilebilir?
Soru 39
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkin­likler Yönetmeliği’ne göre, Sosyal Etkinlikler Kurulunun sekretarya işleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yü­rütülür?
Soru 40
“Okullar arası yarışmalar, …………………… bilgisi ve izni dışında düzenlenemez.”Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkin­likler Yönetmeliği’ne göre, yukarıdaki cümlede geçen noktalı yere hangisi gelmelidir?
Soru 41
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkin­likler Yönetmeliği’ne göre, birden fazla ilin katılımı ile düzenlenecek etkinlikler ile uluslararası etkinlikler için aşağıdakilerden hangisince izin verilir?
Soru 42
Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetme­liği’ne göre, “Üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit,teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personel” aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 43
MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, Rehber­lik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu hangi aylarda top­lanır?
Soru 44
“Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar alması; eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde bireyin gelişimine destek olunması amacıyla bi- reye ve ailesine sunulan hizmettir.” ifadesinde sözü edilen rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 46
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge kap­samında Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde uygulanacak Yetiştirme Programı, aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?
Soru 47
I. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar.
II. Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar.
III. Öğretmen ve öğrencilere bireysel çalışma alışkanlığı kazandırır.
IV. Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri plânlı çalışmanın ya­rarlarındandır?
Soru 49
“…….., öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıfarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma plânıdır.”Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 50
“Bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plân” olarak tanımlanan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 51
I. Dersin Adı
II. Sınıf
III. Konu
IV. Ünite No
V. Öğrenci Sayısı
Bir ders plânında yukarıdakilerden hangisi/hangileri bulunur?
Soru 52
“Dikkat Çekme” ders plânı hazırlama aşamalarının hangi basamağında yer alır?
Soru 53
“Gözden Geçirme” ders plânı hazırlama aşamalarının hangi basamağında yer alır?
Soru 54
I. İçeriği Sunma
II. Ara Özet
III. Tekrar
Yukarıda geçenler, ders plânı hazırlama aşamalarının hangi basamağında yer alır?
Soru 55
I. Psikolojik Ortam
II. Fizyolojik Ortam
III. Sosyal Ortam
IV. Biyolojik Ortam
Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri öğretim orta­mının öğelerindendir?
Soru 56
I. Kısa süre sessiz kalmak
II. Sesini yükseltmek
III. Varlığını hissettirmek
IV. Mimiklerini kullanmak
Sınıf ortamının gürültülü olması durumunda, öğretme­nin yukarıdaki davranışlarından hangisi ya da hangileri yanlış olur?
Soru 57
I. Bilgi yapılandırılır
II. Öğrenci merkezlidir
III. Öğrenme süreci daha önemlidir
IV. Katı disiplin vardır
Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri çağdaş öğren­me ortamının özelliklerindendir?
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamlarının planlanma­sında sıraların yerleşim şekillerinden değildir?
Soru 60
Nefes alma, kan basıncı ve nabzı etkilediği belirlenen renkler öğrenciyi etkilemektedir. Buna göre;
Açık Mavi : ferahlatıcı,
Kırmızı : heyecan ve gerilim uyandırıcı,
Turuncu : acıktırıcı, etkidedir
Yukarıda sayılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Soru 61
I. Masalar olmadan sadece sandalyeler kullanılarak çabuk ve kolaylıkla oluşturulabilir. 
II. Grup tartışmaları için ideal bir yerleşim şeklidir. 
III. Bir ders içinde birkaç defa kısa süreli tartışma grupları oluşturulduktan sonra eski haline kolaylıkla dönüştürülebilir.
Yukarıda bahsedilen yerleşim şekli hangisidir?
Soru 62
Sınıfa olumlu davranışları sergileyerek öğrencilerine model olan, etkileşime açık ve öğrencilerin başarı düze­ yini artıran, güvenli sınıf ortamı oluşturan bir öğretme­nin öncelikle sahip olduğu özellik aşağıdakilerden han­gisidir?
Soru 63
Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıf içindeki disiplin problemleriyle baş etmede kullanabileceği en etkili yöntemdir?
Soru 64
Sınıf içinde istenmeyen bir davranış ortaya çıktığında, öğretmen yumuşak bir üslupla öğrenciyi uyarabilir. Öğretmen öğrenciyi uyarırken nasıl bir tutum sergilerse öğrenci bundan olumsuz yönde etkilenir?
Soru 65
Öğrencilerin sınıf içinde uyması gereken kurallar belir­lenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Soru 66
Tüm öğrencilerin öğretme – öğrenme sürecine etkin ola­rak katıldığı bir sınıfa aşağıdakilerden hangisinin orta­ dan kalkmış olması beklenir?
Soru 67
Aşağıdaki sınıf düzeylerinin hangisinde, öğrenciler arasında iletişim ve iş birliğinin en fazla olması beklenir?
Soru 68
Sınıfa öğrencilerin derse etkin katılmadığını gözlemleyen bir öğretmenin, Ecrin ve Kağan isimli iki öğrencisi ile arasında şu konuşma geçer:
Öğretmen : Ecrin sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Ecrin : Bilmiyorum öğretmenim.
Öğretmen : Bilmiyorum demekle neyi kastediyorsun?
Ecrin : Bilmiyorum.
Öğretmen : Peki, Kağan senin fikrin nedir?
Kağan : Ne fikri?
Öğretmen : Konuya ilişkin fikrin.
Kağan : Bilmiyorum.
Böyle bir durumla karşılaşan öğretmenin nasıl davranması daha uygun olur?
Soru 70
Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen, tenefüste oyuna dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda durup haffçe enselerinden iteklemektedir.Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur?
Soru 71
Öğretmenin sınıf içerinde problemin yerine, zamanına ve duruma göre farklı yaklaşımları kullanması ve iste­ nilen davranışı ortaya çıkarmak için  uygun ortamları oluşturması öncelikle hangi sınıf yöntem yaklaşımı uygulamasıyla mümkündür?
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeni disiplin sorununa geliştirdiği tepki yöntemlerinden birisi değildir?
Soru 75
I. Sınıfama Ölçeği
II. Sıralama Ölçeği
III. Eşit Oranlı Ölçek
IV. Eşit Aralıklı Ölçek
Yukarıda verilen ölçek türlerinin en çok bilgi verenden en az bilgi verene doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru 76
Aşağıdakilerden hangisi süreksiz (kesikli) bir değişken­dir?
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi Bloom’a göre bilişsel alan dav­ranışlarından birisidir?
Soru 78
“İlkokul çağındaki çocuk, varlıkları, olayları ve kendisi­ne öğretilmek istenen bilgileri bilim dallarına göre sıra­ lanmış bir halde kavrayamaz. O, genel olarak varlıkları ve olayları toptan algılama durumundadır.” İlkokullar­ da toplu öğretim uygulamasının yapılmasının gerekçesi olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 79
“Öğrenci, çevredeki problemleri algılar, tanımlar, ve­rileri toplar, geçici çözüm yolları geliştirir ve bunların mümkün olup olmadığını test eder. Bu şekilde yetişen öğrenciler, gelecekte karşılaşacakları problemleri de bi­limsel zihniyet ve metotlarla çözmeyi öğrenmiş olurlar.” Örnek olay, laboratuar, problem çözme gibi metotların kullanıldığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 80
Öğrenciler öğretim materyalinin olduğu yere giderek,bu materyallerin doğal yerleşiminde çalışma imkanına sahip oldukları ve öğrencilerin akademik ,sosyal ve dav­ranışsal ufuklarının gelişiminin sağlandığı öğretim yön­temi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 81
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “öğretme öğrenme yön­temini uygulamaya koyma biçimine” verilen addır?
Soru 82
Aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisi iki yada daha fazla sayıda öğretmen ve diğer görevli kişilerin, öğretim etkinliklerini planlama, sunma ve değerlendirme anlam­lı ve sistematik bir işbirliği içinde çalışmalarını sağlayan yöntemdir?
Soru 83
- Yaparak Yaşayarak Öğrenmeyi Temel Alır
- Öğrenen Kişi İşte Ve İşyerinde Deneyim Kazanır
- İşi Bizzat Yaparak Gerektiği Biçimde Öğrenir.
Yukarıda belirtilen özellikler hangi yöntemle sağlanır?
Soru 84
Bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, olay veya problem durumu hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildi­ğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanım­lanan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 86
Öğrenciye kazandırılacak hedef – davranışların bilişsel alanın;
• uygulama
• analiz
• sentez
• değerlendirme
gibi üst düzeyde olmasını gerektiren öğrenme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 87
I. Öğrencilerin örnek vermelerinin sağlanması.
II. Verilen örneklerin öğrenciler tarafından sınıfandırılmasının sağlanması.
III. Olumlu ve olumsuz örneklerle bunların açıklığa kavuşturulması.
IV. İlgili kavram, ilke, genelleme ve olgularla, diğer kavram,ilke ve olguların ilişkilerinin kurulması.
V. İlgili kavram, olgu, ilke ve genellemelerin öğretmen tarafından açıklanması.
Yukarıdaki sunuş yoluyla öğretim stratejisinin uygulama basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi­ sidir?
Soru 88
Bu zeka alanı baskın olan kişiler, bilimsel düşünme, objektif gözlem yapma, elde edilen verilerden sonuç çıkarma, yargıya varma ve hipotez kurma, sayılarla işlem yapma, birbiri ile ilişkili kavramları anlama, düşünceler arasındaki karma-şık ilişkileri anlama yeteneklerini kuvvetli bir şekilde kullanabilirler.
Yukarıda sözü edilen çoklu zeka alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 90
Akademik çalışmalar yayımlayan hakemli bir dergi, yayımlayacakları makalelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini takipçilerine duyurmuşlar, bu kurallara uymayan eserleri yayınlamayacaklarını belirtmişlerdir.Buna göre, derginin belirtmiş olduğu kurallar hangi ölç­me ve değerlendirme kavramı ile açıklanır?
Soru 91
Müzik öğretmeni Ülkü Hanım, öğrencilerine proje görevi vermiştir. Puanlama için kullanacağı ölçütleri ise şöyle sıra- lamıştır: 1- araştırma, 2- içerik uyumu ve (3) sunum. Ancak yazısı güzel olan bir öğrencisine ek puan vermiştir. Bu ölçme işlemine karışan hata türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 92
Fen Bilgisi Dersinde öğrenciler, sütün bozulmasına sıcaklığın etkisini kontrollü deneyle gözlemlemek istemektedirler. Aynı marka, aynı miktar, aynı hava ortamı vb. değişkenler aynı tutularak, özdeş  iki kaba süt konulmuş, birinci kaptaki süt, 5 C0’de, ikinci kaptaki süt ise 30 C0’de tutulmuştur.
Yukarıda açıklanan çalışmada bağımlı değişken aşağıda­kilerden hangisidir?
Soru 93
I. Öğrencinin kişilik özelliği puanlamayı etkiler,
II. Uygulanması zaman alır,
III. Puanlama güvenirliği düşüktür.
Yukarıdaki özellikleri taşıyan sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 94
I. Öğrencilerin gelecek kurslardaki başarısını yordamak Değer biçmeye dönük değerlendirme
II. Öğretim programının hedeferine ulaşma düzeyi hakkında bir değer yargısına varmak
III. Belirlenen hedefer doğrultusunda erişilen öğrenme düzeyini belirlemek
Yukarıda amaçları verilen değerlendirme türü aşağıda­kilerden hangisidir?
Soru 95
Portfolyo, öğrencilerin öğretim süresi boyunca ortaya koymuş olduğu çalışmaların ve ürünlerin sistematik olarak bir dosyada toplanmasıdır. Öğrencinin öğrenme sürecindeki performansının ve başarısının kaydedildiği, öğrencinin yıl içerisinde yaptığı tüm ödev ve çalışmalarının örneklerinin bulunduğu böylece gelişiminin izlendiği bir değerlendirme biçimidir.
I. Bilgiyi ne şekilde yapılandırdı?
II. Hangi öğrenci çok biliyor?
III. Yeteneklerini kullanabildi mi?
IV. Karşılaştığı güçlüklere karşı ne yaptı?
Buna göre, portfolyo değerlendirme sürecinde yukarıda yöneltilen sorulardan hangisine/hangilerine cevap aran­ maz?
Soru 96
Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında, İngiltere ile yaşanan Musul Sorunu da etkilidir.
Buna göre, Şeyh Sait İsyanı’nın Menemen Olayı’ndan ayıran özellikler arasında,
I. Rejime karşıtı olması
II. Dış güçlerce desteklenmesi
III. Demokrasinin gelişimini engellemesi
Durumlarından hangileri yer alır?
Soru 97
Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili döneme geçiş dene­mesi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıy­ la başlamıştır. Bu gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. Halka siyasi hakkı sunulması
II. İktidarın denetlenebilmesi
III. Birden fazla partiyle seçim yapılması
Durumlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebi­lir?
Soru 99
Lozan Barış Görüşmelerinde gündeme gelen;
I. Irak sınırı
II. Nüfus mübadelesi
III. Patrikhane’nin durumu
Konularından hangileri doğrudan İngiltere ile Türkiye arasındaki sorunlardır?
Soru 100
Kurtuluş Savaşı sırasında, “Ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine” ilk defa nerede karar verilmiştir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim