Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Millî Eğitim Temel Kanunu Özet

22 Ağustos 2019

1739 sayılı KANUN

► Türk Milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler eğitim sisteminin genel yapısı öğretmenlik mesleği okul bine ve tesisleri eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

Genel Amaçlar

► Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve anayasanın başlangıcında ki temel ilkelere dayanan demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış galine getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

► Beden zihin ahlak ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünce gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.

► İlgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi beceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılarak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

 

Özel amaçlar

► Türk eğitim ve öğretim sistemi bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

►    Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri
1.  Genellik ve eşitlik
2.  Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
3.  Yöneltme
4.  Eğitim hakkı
5.  Fırsat ve imkan eşitliği
6.  Süreklilik
7.  Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
8.  Demokrasi eğitimi
9.  Laiklik 
10.  Bilimsellik

11.  Planlılık 
12.  Karma eğitim
13.  Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği
14.  Her yerde eğitim

Genellik ve eşitlik : Eğitim kurumları dil,  ırk, cinsiyet, engellilik   ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese
açıktır.  Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Ferdin ve  toplumun  ihtiyaçları : Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının  istek ve kabiliyetleri  ile Türk  toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.  

Yöneltme: Fertler,  eğitimleri  süresince,  ilgi,  istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.   Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına,  eğitim  programlarının  hedeflerine  uygun  düşecek  şekilde  hazırlık sınıfları konulabilir. Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde  rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır. 

Eğitim hakkı :İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.  İlköğretim kurumlarından
sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.  

Fırsat ve imkan eşitliği: Eğitimde kadın, erkek herkese  fırsat ve  imkan eşitliği  sağlanır.   Maddi  imkanlardan yoksun  başarılı  öğrencilerin  en  yüksek  eğitim  kademelerine  kadar  öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekl yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek  için özel tedbirler alınır.  

Süreklilik: Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin  hayat  boyunca  devam  etmesi  esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı  olmak  üzere,  yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.  

Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği : Eğitim  sistemimizin  her  derece  ve  türü  ile  ilgili  ders  programlarının  hazırlanıp uygulanmasında  ve  her  türlü  eğitim  faaliyetlerinde  Atatürk  inkılap  ve  ilkeleri  ve 
Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup  geliştirilmesine  ve  öğretilmesine  önem  verilir. Milli  birlik  ve  bütünlüğün temel  unsurlarından  biri  olarak  Türk  dilinin,  eğitimin  her  kademesinde,  özellikleri bozulmadan  ve  aşırılığa  kaçılmadan  öğretilmesine  önem  verilir;  Çağdaş eğitim  ve 
bilim  dili  halinde  zenginleşmesine  çalışılır  ve  bu  maksatla  Atatürk  Kültür,  Dil  ve Tarih  Yüksek  Kurumu  ile  işbirliği  yapılarak  Mili  Eğitim  Bakanlığınca  gereken tedbirler alınır.  
 

Demokrasi eğitimi: Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı 
için  yurttaşların  sahip  olmaları  gereken  demokrasi  bilincinin,    Yurt  yönetimine  ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının,her  türlü  eğitim  çalışmalarında  öğrencilere  kazandırılıp  geliştirilmesine  çalışılır;Eğitim kurumlarında Anayasada  ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.  

Laiklik:  Türk milli eğitiminde  laiklik esastır.   Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.  

Bilimsellik:Her  derece  ve  türdeki  ders  programları  ve  eğitim  metotlarıyle  ders  araç  ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme  ve yenileşmenin sağlanması  bilimsel  araştırma  ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.  

Planlılık:  Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim  -  insangücü  -  istihdam  ilişkileri  dikkate  alınmak  suretiyle,  sanayileşme  ve tarımda  modernleşmede  gerekli  teknolojik  gelişmeyi  sağlayacak  mesleki  ve  teknik eğitime  ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki  örgün  ve  yaygın  mesleki  eğitim  kurumlarının  kuruluş  ve  programları  bu kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların  bu  standartlara  göre  optimal  büyüklükte  kurulması  ve  verimli  olarak
işletilmesi sağlanır.  

Karma eğitim : Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve  zorunluluklara  göre  bazı  okullar  yalnızca  kız  veya  yalnızca  erkek  öğrencilere ayrılabilir.  

Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği: 
►  Aynı alan  içinde birden  fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması  halinde  eğitim  kampüsü  kurulabilir  ve  bunların  ortak  ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilir. 
►  Eğitim  kampüsü  bünyesindeki  ortak  açık  alan,  kantin,  salon  ve  benzeri  yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, kampüsün ortak giderlerinde kullanılır.  ►  Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi  ile  bu  fıkrada  belirtilen  diğer  hususlar Maliye  Bakanlığı  ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. 
►  Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanır.  
►  Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak,  okulların  ve  maddî  imkânlardan  yoksun  öğrencilerin  zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir,  
►  Maddî  katkı  sağlamak  amacıyla  sosyal  ve  kültürel  etkinlikler  ve  kampanyalar düzenleyebilir,  okulların  bünyesinde  bulunan  kantin,  açık  alan,  salon  ve  benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.  
►  Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.  
►  Okul  -  aile  birliklerinin  kuruluş ve işleyişi,  birlik  organlarının  oluşturulması  ve seçim  şekilleri,  sosyal  ve  kültürel  etkinliklerden  sağlanan  maddî  katkılar, bağışların  kabulü,  harcanması  ve  denetlenmesi  ile  kantin,  açık  alan,  salon  ve benzeri  yerlerin  işlettirilmesi  veya  işletilmesinden  sağlanan  gelirlerin  dağıtım yerleri  ve  oranları,  harcanması  ve  denetlenmesine  dair  usul  ve  esaslar,  Millî Eğitim ve Maliye  bakanlıklarınca  müştereken  hazırlanacak  yönetmelikle düzenlenir. Okul - aile birliklerinin gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Her yerde eğitim:

►  Milli  eğitimin  amaçları  yalnız  resmi  ve  özel  eğitim  kurumlarında  değil,  aynı zamanda  evde,  çevrede,  işyerlerinde, her yerde ve her  fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.  
►  Resmi,  özel  ve  gönüllü  her  kuruluşun eğitimle  ilgili  faaliyetleri,  Milli  Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.  

❋    Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki anabölümden kurulur.  
❋    Örgün  eğitim,  a) okul  öncesi  eğitimi, b) ilköğretim,  c) ortaöğretim  ve  d) yükseköğretim kurumlarını kapsar.

❋    Yaygın  eğitim,  örgün  eğitim  yanında  veya  dışında  düzenlenen  eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

❋    a) Okul öncesi eğitimi: Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve  iyi  alışkanlıklar  kazanmasını  sağlamak; Onları  ilköğretime  hazırlamak;Şartları elverişsiz  çevrelerden  ve ailelerden gelen  çocuklar  için 
ortak bir yetişme ortamı yaratmak;  Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, 

►   Okul  öncesi  eğitim  kurumları,  bağımsız  anaokulları,  ilköğretim okuluna bağlı anasınıfları halinde veya  ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.   

►     İş Kanununa tabi  işyerlerinde  işverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer hususlar, Milli Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir. 

►    Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerekli görülen yerlerde  ilköğretim okuluna bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir. 

❋    b) İlköğretim:  Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir

►     İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında  parasızdır.   Her  Türk  çocuğuna  iyi  bir  vatandaş  olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;  Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. 

►     İlköğretimin  son  ders  yılının  ikinci  yarısında  öğrencilere,  ortaöğretimde  devam  edilebilecek  okul  ve  programların  hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.  


►    c) Orta öğretim:  Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,Öğrencileri,  çeşitli  program  ve  okullarla  ilgi,  istidat  ve  kabiliyetleri ölçüsünde  ve  doğrultusunda  yüksek  öğretime  veya  hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, ortaöğretimin, genel, mesleki ve  teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilir.Hangi  yükseköğretim  kurumlarına,  hangi  programları  bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

    d) Yükseköğretim:  Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az  iki yıllık  yüksek  öğrenim  veren  eğitim  kurumlarının  tümünü  kapsar.Öğrencileri  ilgi,  istidat  ve  kabiliyetleri ölçüsünde  ve doğrultusunda yurdumuzun  bilim  politikasına  ve  toplumun  yüksek  seviyede  ve çeşitli  kademelerdeki  insan  gücü  ihtiyaçlarına  göre  yetiştirmek;Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; Yurdumuzu  ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek  için bilimleri genişletip derinleştirecek  inceleme ve araştırmalarda bulunmak;   Yurdumuzun türlü yönde  ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek  suretiyle  öğretim  ve  araştırma  konusu  yaparak  sonuçlarını toplumun  yararlanmasına  sunmak  ve  Hükümetçe  istenecek  inceleme  ve  araştırmaları  sonuçlandırarak  düşüncelerini  bildirmek;Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak;

  ❋ Türk  toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı  bilim  verilerini  sözle,  yazı  ile  halka  yaymak  ve  yaygın  eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.  

   ❋ Yükseköğretim kurumları şunlardır: 
  1.  Üniversiteler, 
  2.  Fakülteler, 
  3.  Enstitüler, 
  4.  Yüksekokullar, 
  5.  Konservatuvarlar, 
  6.  Meslek yüksekokulları 
  7.  Uygulama ve araştırma merkezleri, 

 ❋    Yükseköğretim kurumlarının amaçları, açılış, kuruluş ve işleyişleri ile öğretim elemanlarına  ilişkin esaslar ve yükseköğretim kurumları  ile ilgili diğer hususlar, özel kanunlarında belirlenir. 

 ❋     Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödenme tarzları ile burs ve kredilerin tutarları ve bunların veriliş esasları, Maliye Bakanlığı ile birlikle hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. 

 ❋    Yaygın  Eğitim   Yaygın  eğitimin  özel  amacı,  milli  eğitimin  genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç  girmemiş  yahut,  herhangi  bir  kademesinde  bulunan  veya  bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında,  Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim  imkanları hazırlamak,   Çağımızın bilimsel,  teknolojik,iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak,  Milli kültür değerlerimizi koruyucu,geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak,  Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,  İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme 
ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 

►    Öğretmenlik Mesleği

1.  Öğretmenlik,  Devletin  eğitim,  öğretim  ve  bununla  ilgili  yönetim görevlerini üzerine alan özel bir  ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

2.  Öğretmenlik  mesleğine  hazırlık  genel  kültür,  özel  alan  eğitimi  ve pedagojik formasyon ile sağlanır. 

3.  Yukarıda  belirtilen  nitelikleri  kazanabilmeleri  için,  hangi  öğretim kademesinde  olursa  olsun,  öğretmen  adaylarının  yüksek  öğrenim görmelerinin  sağlanması  esastır.  Bu  öğrenim  lisans  öncesi,  lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde düzenlenir.

4.  Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. 

5.  Aday öğretmenliğe atanabilmek  için; 14/7/1965  tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun  48  inci maddesinde  sayılan  şartlara ek  olarak,  yönetmelikle  belirlenen  yükseköğretim  kurumlarından mezun  olma  ve  Bakanlıkça  ve/veya  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır. 

6.  Aday  öğretmenler,  en  az  bir  yıl  fiilen  çalışmak  ve  performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla,yapılacak  yazılı  veya  yazılı  ve  sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanırlar. 
Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;
a)   Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
b)   İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,
c)   Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
d)   Topluluk önünde  temsil  yeteneği  ve eğitimcilik nitelikleri,  yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir.

7.  Sınavda  başarılı  olanlar  öğretmen  olarak  atanır.  Sınavda  başarılı olamayan aday öğretmenler  il  içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.

8.  Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

9.  Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci  fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

10.  Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışan  personel  ile  öğretim  elemanları  arasından seçilir.  Bakanlık  gerekli  gördüğünde  illerde  veya merkezde  birden fazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate alınacak meslekî ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

11.  Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim ((…) (2)  lisansüstü eğitim), etkinlikler  (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100  tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının %10’unu kıdem, % 20’sini eğitim, % 10’unu etkinlikler, % 10’unu sicil (iş başarımı) ve % 50’sini de sınav puanı oluşturur.(2)

12.  Kariyer  basamaklarında  yükselecekler  değerlendirme  puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak  için sınav tam puanının en az % 60’ını almış olmak şartı aranır.

13.  Öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

►   Milli Eğitim Bakanlığına bağlı “Eğitim Yüksekokulu “ açma yetkisi    Öğretmenlik  formasyonu  veren  ve  öğretmen  yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak,  Cumhurbaşkanı  kararı ile kurulabilirler. 

►    Öğretmen adaylarında genel  kültür, özel alan eğitimi  ve pedagöjik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.

►   Öğretmenler,öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığınca seçilirler.

►    Yüksek  öğrenimleri  sırasında  pedagojik  formasyon  kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

►    Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.

►    Öğretmenlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapmak esastır.

►    Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgelerarası yer değiştirme esasları yönetmelikle düzenlenir.

►   Örgün  ve  yaygın  eğitim  kurumlarında  ve  hizmetiçi  yetiştirme kurs,seminer ve konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir.

►    Öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde  aranacak  şartlar,  görev  ve  yetkileri,  yönetmeliklerle  tespit edilir.

►    Öğretmenlerin hizmet  içi yetiştirilmesi: Öğretmenlerin daha üst öğrenim  görmelerini  sağlamak  üzere  yaz  ve  akşam  okulları  açılır  veya hizmet  içinde  yetiştirilmeleri  maksadıyle  kurslar  ve  seminerler düzenlenir.  Yaz  ve  akşam  okulları  öğretmen  yetiştiren  kurumlarca açılır; bunlara devam ederek yeterli krediyi dolduran öğretmenlere o kurumun belge veya diploması verilir.

►    Milli Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve seminerlere devam edenlerden başarı  sağlayanlara belge  verilir. Bu belgelerin, öğretmenlerin atama, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve nasıl değerlendirileceği yönetmelikle düzenlenir. 

►    Yurt  içinde  ve dışında daha üst öğrenim  yapmak  veya bilgi,  görgü ve ihtisaslarını arttırmak isteyen öğretmenlerin belli şartlarla, aylıklı veya aylıksız  izinli sayılmaları sağlanır; bu şartlar, milli eğitimin  ihtiyaçları gözönünde tutularak, hazırlanacak yönetmelikle belirtilir.

►    Askeri  maksatlarla  açılacak  okullar  hariç,  bu  kanun  hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz. 

►    Türkiye’de  ilköğretim  okulu,  lise  veya  dengi  okullar,  Milli  Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.  
►  Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar  (Askeri  liseler dahil)  ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. 

►    Askeri  eğitim  kurumlarının  dereceleri, Milli  Savunma  Bakanlığı  ile birlikte tespit edilir. 

►    Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığınca onanır. Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulüne uygun  şekilde Milli  Eğitim Bakanlığınca  iptal edilir. Buna ait esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenir. 


Bu not 333 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim