Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Vatandaşlık > 140 soruda Vatandaşlık tekrarı - Ercan TİDİM

Soru 3
Suç işlediği tespit edilen kişilere karşı uygulanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir.
Soru 4
Sahipsiz taşınırlar üzerindeki mülkiyet hakkına ne denir.
Soru 5
Davalının borcunu özel nedenlerden dolayı yerine getirmekten kaçınmasına ne denir.
Soru 6
Başkalarına verilen zararların ödettirilmesi amacıyla uygulanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir.
Soru 7
Emredici hukuk kurallarının konulmasında hangisinin korunması amaçlanmamıştır.
Soru 8
Tük ceza kanununa göre aşağıdakilerden hangisi suç işleyen kişilere karşı uygulanan yaptırım türleri arasında yer almaz.
Soru 10
Borcunu yerine getirmeyen kişinin devlet eliyle zorla borcunun yerine getirilmesine ne denir ?
Soru 11
Taraflardan birinin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmamasına ne denir?
Soru 12
Kesinlikle uyulması gereken kurallardır. Butlan ve yokluk ile sınırlıdır. Aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
Sahibine geniş yetkiler veren ve herkese karşı savunulabilen haklara ne denir
Soru 14
Hakların kullanılmasında hangi kural geçerlidir?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerdendir?
Soru 16
Ülkede yetkili makamlarca yapılan yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ceza değildir.
Soru 18
Hem cinslerin evlenmesi hukuk sisteminde hangi yaptırıma tabiidir.
Soru 19
Bir kimsenin suçluluğu sabit oluncaya kadar suçlu sayılmaması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Soru 20
Gerçek kişiler arasında kan bağı dolayısıyla meydana gelen yakınlık ilişkisine ne ad verilir?
Soru 21
Hâkimin takdir yetkisini kullandığı boşluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi maddi yaptırımlardan biri değildir?
Soru 23
Bir kişinin kendisini ya da başkasını tehlikeden korumak için bilerek başkasının malına zarar vermesine ne denir?
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi suçun manevi unsurları arasında yer alır.
Soru 25
Eşya hukuku aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin kapsamında düzenlenmiştir.
Soru 26
Erginlik kaç yaşının tamamlanması ile kazanılır
Soru 27
Vatandaşlıktan çıkarma durumunda hangi mahkemeye itiraz yolu açıktır.
Soru 28
Türk ceza kanununa göre normal insanlar için cezalandırma yaşının alt sınırı kaçtır.
Soru 29
Türk ceza kanununa göre suçun unsurlarının bilerek ve istenerek yapılmasına ne ad verilir.
Soru 30
Hükümetin müdahalesi hemen olmayacaksa ve hakkın kaybolması söz konusu olduğunda hakkın kişinin kendi eliyle korunmasına ne ad verilir.
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi hakkın hak sahibi eliyle korunduğu hallerden biridir.
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir.
Soru 34
Vergide adaletli olmak Devletin hangi özelliğinden kaynaklıdır.
Soru 35
Kamu kurumlarının bir işin yapılmasına izin vermesi durumunda aldıkları ücrete ne denir ?
Soru 36
Hukuka aykırı yapılan bir idari işlemin mahkeme tarafından ortadan kaldırılmasına ne ad verilir.
Soru 38
Vergide adaletli olmak Devletin hangi özelliğinden kaynaklıdır.
Soru 39
Kamu kurumlarının bir işin yapılmasına izin vermesi durumunda aldıkları ücrete ne denir.
Soru 40
Hukuka aykırı yapılan bir idari işlemin mahkeme tarafından ortadan kaldırılmasına ne ad verilir.
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun alt dalarlından biridir.
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan biri değildir?
Soru 43
Kişilerin haklarını ve borçlarını kullanabilme yeteneğine ne ad verilir?
Soru 44
Her doğan insanın hiçbir ayrım gözetilmeksizin hak ehliyetine sahip olması hak ehliyeti ile ilgili hangi ilkeyi ifade eder?
Soru 46
Bir kişinin ölüm tehlikesi içinde kaybolması durumunda gaiplik başvurusu yapmak için ne kadar süre beklenir?
Soru 48
Alacaklının borçluyu borçtan kısmen ya da tamamen kurtarma tasarrufuna ne denir?
Soru 53
Başkasına ait eşyayı kullanma hakkı olarak bilinen hakka ne denir?
Soru 54
Bir devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan kişilere ne ad verilir?
Soru 55
Henüz ergin olmamış çocuklar üzerinde medeni kanun tarafından anne ve babaya tanınan hakka ne denir.
Soru 56
Bir kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne denir?
Soru 57
Fiil ehliyetinin tüm şartlarını taşıyan kişiler hangi ehliyet grubunda yer alır?
Soru 58
Medeni kanuna göre gerçek kişilik ne zaman sona erer.
Soru 61
Aşağıdakilerden hangisi Kamu hukuku alt dallarından biri değildir?
Soru 62
Bir kişinin vatandaşlığı kazanması ya da kaybetmesi hangi hukuk dalının konusudur?
Soru 63
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının temel niteliklerinden biri değildir?
Soru 66
I. Yaşlılık
II. Savurganlık
III. Yaş küçüklüğü
IV. Sarhoşluk
Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran haller arasında yer alır?
Soru 67
Aşağıdakilerden hangisi kendi rızası ile kısıtlanma nedeni değildir?
Soru 68
Bir kişinin gaipliğine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Soru 69
Bir kişinin mahkeme kararı ile evlenebilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
Soru 70
Bir uçak yolculuğu sırasında uçağın düşmesi sonucunda cesedine ulaşılamayan bir kişinin kişiliği nasıl sona erer?
Soru 71
Bir kişinin hakkını elde etmek için hakkını karşındaki kişiden istemesine ne denir?
Soru 72
Aşağıdakilerden hangisi bir kısıtlanma nedeni değildir?
Soru 74
I. Ayırt etme gücüne sahip olmak
II. Mahcur olmamak
III. Ergin olmak
Bir kişinin fiil ehliyetine sahip olması için taşıması gerekenlerden hangisi doğrudur?
Soru 75
Sağır ve dilsizler için tam ceza ehliyeti kaç yaşının tamamlanması ile kazanılır?
Soru 76
Parasal bir değeri olmayan ve başkasına devredilemeyen haklara ne denir?
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi borcun kaynakları arasında yer alır?
Soru 78
Borçlar kanununa göre zaman aşımı ne kadardır?
Soru 80
Aşağıdaki sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin yaptırımı manevi değildir?
Soru 81
Örf adet kuralının örf adet hukuku olması için gerekli olan manevi unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 83
Hukuk kuralarının kabul etmediği ve zarar verici davranış olarak kabul edilen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 84
Borçlunun borcunu ödememekte ısrar etmesi alacaklının da alacağını almaktan kaçınmakta ısrar etmesine ne denir?
Soru 85
Vesayet altındaki küçükleri ve kısıtlıları temsil etmek için vesayet makamı tarafından atanan vesayet organı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 86
Evlat edinme yoluyla meydana gelen hısımlık aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 87
Aşağıdakilerden hangisi mal topluluğu şeklinde meydana gelen bir tüzel kişiliktir?
Soru 89
Devletin kişilerden noter, tapu gibi işlemlerden dolayı aldığı paraya ne ad verilir?
Soru 90
Aşağıdakilerden hangisi birden fazla kişinin irade açıklamasını ifade eder?
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişiliği sona erdiren hallerden biri değildir?
Soru 92
Türk hukuk sisteminde bir hakkın korunması için başvurulacak yollardan olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 93
Borçlar hukukuna göre tarafların sözleşmedeki şartlara bağlı kalmasına ne ad verilir?
Soru 94
Sahibinin kullanmasıyla mevcut durumu ortadan kaldıran haklara ne ad verilir?
Soru 95
Bir kişinin taşınır taşınmaz eşya üzerindeki fiili egemenliğine ne denir?
Soru 96
Aşağıdakilerden hangisine uyulması zorunlu değildir?
Soru 97
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
Soru 98
Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklar arasında yer almaz?
Soru 99
Kullanıldığında yeni bir hukuki durumun ortaya çıkmasını sağlayan haklara ne denir?
Soru 100
Haklara ve borçlara sahip olabilen şahıslara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 101
İnsanın kendi iradesiyle meydana gelen olaylardan hukukun kendisine sonuç bağladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 102
Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu şeklindeki tüzel kişilerden değildir?
Soru 103
Haklı bir nedene dayanmayan zenginleşmeye hukuk dilinde ne denir?
Soru 104
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?
Soru 105
Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacağı işlemlerden biridir?
Soru 106
Mahkeme tarafından iflasına kara verilen kişilere ne denir?
Soru 107
Aşağıdakilerden hangisi bilinen olgulardan bilinmeyen olguların çıkarılmasıdır?
Soru 108
Bir kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarına ne denir?
Soru 109
Miras bırakan kişiye ve mirası alan kişiye sırasıyla ne denir?
Soru 110
Suç şüphesinin oluşmasından iddianamemin hazırlanmasına kadar geçen süreye ne denir?
Soru 111
İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreye ne denir?
Soru 112
Cumhuriyet başsavcısı tarafından kişinin suç işlediğine dair şüphe varsa hazırlanan belgeye ne denir?
Soru 113
Kesinleşmiş mahkeme karalarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 114
Kişilerin savunmasını yapan avukatlara ne ad verilir?
Soru 115
Kişilerin savunmasını yapan avukatlara ne ad verilir?
Soru 116
Soruşturma sırasında suç işlediği düşünülen kişiye ne ad verilir?
Soru 117
Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün verilmesine kadar suçlu görülen kişiye ne denir?
Soru 118
Aşağıdakilerden hangisi evlenme veya evlat edinme yoluyla kazanılan vatandaşlıktır?
Soru 119
Köyde oturanlar arasında dayanışmayı sağlamak için her haneye getirilen vergiye ne denir?
Soru 120
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kuralları ile ilgili olarak doğru bir bilgi değildir?
Soru 121
Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 122
Dernekler en az kaç kişinin bir araya gelmesiyle kurulur?
Soru 123
Eşya hukuku Aşağıdaki hukuk dallarının hangisi kapsamında değerlendirilir?
Soru 126
Özel hukukun en geniş dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 127
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
Soru 129
Bir borç ilişkisinde alacaklının borçludan talep ettiği borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu davranışa ne denir?
Soru 130
Karşıt menfaatlere sahip iki tarafın arasında uyuşmazlığın bulunduğu dava türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 131
Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, haklara ve borçlara sahip olabilen topluluklara ne denir?
Soru 132
Hukuk kuralları yorumlanırken kelimelerin sözlük anlamlarını, metindeki yerlerini, cümlenin kuruluş tarzını dikkate alan yorum hangisidir?
Soru 133
Kanunlara göre ölüm kaç gün içinde nüfusa bildirilmelidir.
Soru 135
I. Nafaka hakkı
II. Telif hakkı
III. Miras hakkı
Yukarıdakilerden hangisi devredilemeyen haklar arasında yer alır?
Soru 136
Bir hukuk kuralını tamamen veya kısmen ortadan kaldıran kurallara ne denir?
Soru 137
1982 anayasasına göre Ceza hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
Soru 138
Kardeş, hala, teyze hangi soy grubunda yer alır.
Soru 139
Yabancı bir kişinin Türk vatandaşlığına geçmesi için kaç yıl düzenli şekilde Türkiye’de oturuyor olması gerekir.
Soru 140
Borçlar hukukunda yer alan ‘’aybaşı’’ tabiri hukuk niteliği bakımından nasıl bir kuraldır?
Soru 141
Hâkimin hukuk yarattığı ve takdir yetkisini kullandığı boşluk türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Soru 142
Kişiliği sona erdiren nedenlerden hangisinde evliliğin de sona ermesi için ayrıca dava açılması gerekir?
Soru 143
Bir öğrencinin sınavlara girmesine keyfi olarak engel olunuyorsa bu öğrenci bu işlemi nasıl ortadan kaldırır?
Soru 144
Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü engelleyen durumlardan biri değildir?
Soru 145
Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukta geçerli olan ilkelerden değildir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim