Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -de , -da ekinin ya da bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
Soru 8

“Okul liderliği kesin bir biçimde geliştirilmesi gereken özel ileri yetenekler gerektirir. Liderliğin geliştirilmesi ayrıca değişik kariyer aşamalarına da katkı sağlamalıdır, bu nedenle politikalar liderlik için hazırlama ve yeterli hizmet için imkanların bu kapsamda uyarlanması gerekmektedir. Bu kariyer hedefi ayrıca cazibesini de artıracaktır.”

Bu paragraf, liderliğin aşağıdaki hangi özelliği ile daha çok ilgilidir?

Soru 9

“İdeal bir okul müdürü, okul çalışanlarını, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri, birbiri ile uyumlu olabilmeleri için anahtar bir role sahiptir. Tıpkı bir orkestra şefi gibi bu büyük koroyu yönetmesi gerekir. Belli bir amaç doğrultusunda, farklı konum ve becerilerdeki insanların tek bir elden iyi yönetilmesi; orkestrada ki farklı enstrümanların birleşerek aynı müziği çaldıklarında ortaya çıkan müziğe benzetilebilir.”

Okul müdürünün aşağıdakilerden hangisini yapması, paragrafta belirtilen sonuca ulaşmasını engeller?

Soru 11
Her bireyin öğrenme ve eğitim alma hakkı olduğu, aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir?
Soru 13
Belediyenin hem karar hem yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin üyeleri meclis tarafından atanır?
Soru 15
Resmi araçlarda, makam sahibi resmi araçta olmadan, makam sahibinin eşi araca binerse nereye oturması gerekir?
Soru 16
‘Kuvayı Milliye’ yi amil ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. ’
Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır?
Soru 17
"Milli egemenlik, tek meclis, meclis üstünlüğü ve Güçler Birliği gibi prensipleri korumuş ve geliştirmiştir. İki dereceli bir seçim sistemi getirmiştir." Bahsedilen kanunlar hangi yıl hayata geçirilmiştir?
Soru 18
Mart 2018'de kaybettiğimiz bilim adamı Stephen Hawking aşağıdaki alanların hangisinde çalışmıştır?
Soru 19
İnsanlık tarihinde; tarıma geçiş, avcı toplayıcılık ve din üçgeninde, şu ana kadar bildiklerimizi değiştiren tarih öncesi buluntulara aşağıda verilen yerlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
Soru 20

2015 Yılında Nobel Kimya ödülünü alan Aziz SANCAR, hangi alanda yaptığı çalışmalar ile bu ödüle layık görülmüştür?

Soru 21
Popüler bilim dergisi olarak TÜBİTAK tarafından hazırlanan "Bilim ve Teknik Dergisi", hangi yıl yayın hayatına başlamıştır?
Soru 22
Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı nerede bulunmaktadır?
Soru 23

Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğu, anayasanın kaçıncı maddesinde belirtilmiştir?

Soru 24
Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi ilk olarak kime aittir?
Soru 26
Cumhurbaşkanlığı bakanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kaç gün içinde yeni Cumhurbaşkanı seçilir ve bu sürede Cumhurbaşkanlığı makamına kim vekalet eder?
Soru 27
Cumhurbaşkanı anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi durumunda olağanüstü hal ilan edemez?
Soru 28
Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur?
Soru 29
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
Soru 30
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler hangi kadro derecesi ile memurluğa başlalar?
Soru 32
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler.
Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun ne kadarı verilir?
Soru 34
Türkiye'de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar kimin izni ile açılabilir?
Soru 35

Aday öğretmenler, en az ......... fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Soru 36
"Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında ............ dekardan az ve .......... dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur."
Yukarıda bırakılan boşlukları sırası ile hangi sayılar gelmelidir?
Soru 37
Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında, çocukların okula devam edebilmesi için nasıl bir yol izlenir?
Soru 38
Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri okulun korunması ve işlerin aksamaması için kim tarafından ayarlanır?
Soru 39
"Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek. Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek. Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak."
Yukarıda görev tanımlaması yapılan birim aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 40
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre bir bakanlıkta bir müsteşar için kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
Soru 41

"Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek." Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre hangisinin görev ve sorumluluklarındandır?

Soru 43
652 Sayılı KHK'ya göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı üyelerinin görev süresi her defasında kaç yıl uzatılabilir?
Soru 45

4483 Sayılı Kanun'a göre zorunlu hallerde dahil olmak üzere soruşturma açılma izni, yetkili merci tarafından kaç gün içerisinde verilmelidir?

Soru 46

"Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir."
Yukarıda 5018 Sayılı Kanun da verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Soru 47
Maliye Bakanlığı, mali istatistikleri derlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin görüşünü almak zorunda değildir?
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı kanuna göre ihale usullerinden biri değildir?
Soru 51
4734 Sayılı Kamu ihale kanuna göre kurumu görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisine bağlı hareket eder?
Soru 52

4734 Sayılı Kamu İhale Kurumu kanuna göre başkan ve üyelerinin aylık alacakları ücret kim tarafından belirlenir?

Soru 53

4982 Sayılı Bilgi edinme hakkı kanuna göre; Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin aşağıdakilerden hangisini yapmasına izin veremezler?

Soru 54
5442 Sayılı Kanun'a göre fen ve ihtisaslarından faydalanmak üzere bucak meclislerinin karar ve isteği üzerine gönderilecek özel idare memurlarının her türlü masrafları kim tarafından ödenir?
Soru 55
5442 Sayılı Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi bucak meclisinin tabi üyelerinden biri değildir?
Soru 56
5442 Sayılı Kanun' a göre Kaymakam kendisine bağlı bulunan köylerin, bir yılda en az ne kadarını teftiş eder?
Soru 57
4688 Sayılı kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organlarından biri değildir?
Soru 59

5580 Sayılı kanun'a göre özel eğitim kurumlarının su, doğal gaz ve elektrik ücretlendirmesi nasıl yapılır?

Soru 60

5580 Sayılı kanun'a göre özel eğitim kurumlarında görev yapan; yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, kaç defa olumsuz teftiş raporu alırlarsa, çalışma izinleri iptal edilir?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim