Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,aşağıdakilerden hangisi “Tarafsızlık ve devlete bağlılık” ilkesine aykırı bir durum değildir?

Soru 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim,icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi sınıfı teşkil eder?

Soru 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kendi istekleriyle en fazla kaç defa memuriyetten çekilenler tekrar memurluğa dönebilirler?

Soru 6

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren durumlardan biri değildir?

Soru 7

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, 18 yıl hizmeti olan ve bir önceki yıl hiç yıllık izin kullanmayan Devlet Memuru, içinde bulunduğu yıl içinde kullanabileceği azami izin süresi kaç gündür?

Soru 8

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre illerde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından düzenlenir?

Soru 9

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre;“Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler…….gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.” kanun maddesinde boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Soru 11

I.  Yargı mensupları
II. Yargı kuruluşlarında çalışanlar
III. Askerler

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yukarıdakilerden hangileri başka mercilerin ön incelenmesinde görevlendirilemezler?

Soru 13

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını ön inceleme dahil  kaç gün içinde verir?

Soru 14

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, İl Sağlık Müdürü Vekili hakkında yapılacak soruşturmaya izin verme yetkisi hangi merciye aittir?

Soru 15

“İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.” Hükmü 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda geçen temel ilkelerden hangisine aittir?

Soru 19

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre " Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak" bakanlığın hangi hizmet biriminin görevleri arasındadır?

Soru 20

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre , Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22

5580 sayılı Özel Öğretim kurumları Kanunu'na göre, kurum açma izni verilen kurumlardan kaç yıl içinde öğretime başlamayanların izinleri iptal edilir?

Soru 23

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre yabancıların yazacakları dilekçeler için hangi dil veya dillerin kullanılması zorunludur?

Soru 24

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre, bilgi edinme başvurusu yapan tüzel kişiler için aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesinin zorunluluğu yoktur?

Soru 25

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre,bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik hangi merci tarafından yürürlüğe konulur?

Soru 26

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda belirtilen idari para cezaları aşağıdaki mercilerin hangisi tarafından kesilir?

Soru 27

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre veli,özrü yüzünden okula gidemeyen öğrencisinin durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?

Soru 28

“Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz. ”

Yukarıda yazılı 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 61 Maddesine göre bu madde ile ilgili esasları hangi bakanlıkların müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir?

Soru 29

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, ortaokullarda bir ders süresi kaç dakikadır?

Soru 30

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ders yılının kaç günden az olmaması esastır?

Soru 35

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre Belirli gün ve haftalar kapsamında yer alan “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” ile ilgili anma programı aşağıdaki tarihlerden hangisinde uygulanır?

Soru 36

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre eğitim kurumlarında, sosyal etkinlikler kapsamında oluşturulan her bir kulüp için en fazla kaç kontenjan kullanılır?

Soru 37

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre, bir ilçedeki ortaöğretim kurumunun, yurt dışında gerçekleştirilecek sosyal etkinliklere katılabilmesine ilişkin izin aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Soru 39

"  Rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık .... iş saatidir  "

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri/yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar ?

Soru 42

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak ne kadar devam etmesi durumunda kaydı silinir?

Soru 43

Aday öğretmenler, hizmet  içi  eğitim uygulamalarının  amaçları  doğrultusunda  seminer  faaliyetlerine  katılmaktadır. Hizmet içi eğitim uygulamalarının amaçları ;
I.
1739 sayılı kanunda belirtilen değerleri özümsemesi, 
II. Milli eğitimin temel politikalarını, güncel uygulamalarını kavraması
III. Afet eğitimi ile ilgili güncel, gerekli bilgi ve davranışlar,
IV. Kültürel çeşitliliğin eğitimdeki önemini fark etmesi,

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri hizmet içi eğitim uygulamalarının amaçları arasında gösterilebilir ?

Soru 44

"   .................  tarihinde yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, aday öğretmenlik uygulamasının çerçevesini çizer.  "

Aday Öğretmen Yetiştirme süreciyle ilgili olarak verilen  cümlede boş bırakılan yeri/yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar ?


 

Soru 45

● Çocuğu denetlemek, yönlendirmek, zorlamak yerine çocuğun bedeninin, hislerinin gelişiminin doğal ve düzgün olması gerektiğini bilmektir. 
● Çocukları eğitenlerin geliştikleri sürece saygı göstermeleri gerektiğinin mesajını vermektedir.
● Çocuk farkında olmadan doğal bir zaman çerçevesinde öğreneceğini bilmektedir. 

Yukarıda Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tavsiye kitap listesi içerisinde yer alan bir kitabın özeti verilmiştir. Buna göre yukarıda belirtilen kitap aşağıdakilerden  hangisi olabilir?

Soru 46
Sinop'ta görev yapan bir tarih öğretmeni öğrencileriyle birlikte "Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet" ünitesi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine bir gezi planı yapar. Bu gezi planını yönetici ve öğretmenlere imzalanmasının ardından planın hazırlanmasından sonra okul müdürlüğüne verilip okul müdürlüğünce tasdik edilmiştir. Okul müdürünün onayından sonra gezi için yola çıkmıştır. Bu geziye 35 öğrenci 1 yönetici ve 2 sorumlu öğretmen katılmıştır. Sadece bu etkinlikte verilen bilgilerden yola çıkarak yapılan en önemli hata aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 50
Milli Eğitim Bakanlığı yönergesine göre “Bir işin gerçekleştirilmesinde uyulması tasarlanan tertip, düzen; ilkeler bütününü” ifadesiyle tanımladıkları kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 51

Ders planı öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli, katı değişmez konu listesi şeklinde olmamalıdır.

Yukarıda ders planı ile ilgili söylenen ifade planın hangi özelliğinden bahsetmektedir?

Soru 53
Soyut işlemler döneminde olan ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin seviyelerini dikkate alarak fizik dersinde buna ilişkin örnekler veren bir öğretmen, sınıf yönetimi yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir?
Soru 54

Bir matematik öğretmenin dersin giriş aşamasında;"Bu üniteyi iyi dinlerseniz bir koli içeceğin sayısını bulabilirsiniz.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini amaçlayarak söylenmiş olabilir?

Soru 55

Programlı Öğrenme yöntemini benimseyen bir öğretmen, öğrenci olumsuz bir davranış sergilediğinde aşağıdakilerden hangisini uygularsa sorunun çözümüne yönelik değildir?

Soru 56
Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme ortamının gürültülü olması durumunda öğretmenin başvurmaması gereken bir davranıştır?
Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde öğrenme ortamı öğelerinden değildir?

Soru 61
Sınıfın küçük gruplara bölünerek oluşturulan düzen aşağıdaki öğrenme ortamlarından hangisine uygun bir yaklaşımdır?
Soru 63

“Sınıf Yönetimi algılarını bütünleştiren bu modelde, sınıf yönetimine öncelik verme, gruba olduğu kadar bireye de yönelme, isten davranışa ulaşabilmek için, istenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma bu sistemin özelliğidir.”

Yukarıda bahsedilen sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 64

I. Bir etkinlik ya da bir konudan diğerine geçerken ara özet verilir.
II. Öğrencilerin konu ile ilgili ön bilgileri hatırlatılarak, konuya hazır hale getirilir.
III. Öğrencilerin öğrenme eksikleri belirlenir.

Dersin işleniş aşamalarının uygun sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 66
“Sınıfta gizlilik olmaz. Sınıfta yaşananlar tüm öğrencilerin önünde meydana gelir. Sınıf olaylar sınıftaki tüm öğrencilerin denetimine açıktır. Öğrencilerin gelişiminde ya da sınıf iklimini oluşturmada her bir olayın etkisi vardır.” Yukarıda sınıf özelliklerinden hangisinden bahsedilmiştir?
Soru 68

“Öğrencilerin sınıf içindeki oturma biçimi, sıra ve masaların yerleşim durumu, sınıf içindeki öğretmen-öğrenci etkileşimini etkileyen en önemli faktördür. Öğretmen oturma düzenine göre öğrenciyle iletişim kurar.” Buna göre kalabalık birleştirilmiş bir sınıfa en uygun oturma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 69
Aşağıdaki sınıf düzenlerinin hangisinde öğrenciler arası işbirliğinin en fazla olması beklenir?
Soru 71
“Etkili bir öğretim lideri olarak öğretmenin bu çalışmaları istenen düzeyde gerçekleştirebilmesi, sınıf yönetimi etkinlikleri konusunda bilgi sahibi olması ve bildiklerini doğru biçimde uygulayabilmesine bağlıdır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi ile ilgili etkinliklerden değildir?
Soru 72

“Öğrencilerin olumsuz davranışlarının düzeltilmesinde öğretmen önemli rol oynar. Öğretmen olumsuz davranışlarının düzeltilmesinde öğrenciye yol gösterici olur. Sınıf ortamında istenmeyen davranışta bulunan öğrencilerin sorununu anlamaya çalışır, onlara kendilerini daha iyi anlamaları, yetişkinlerle işbirliği yapmaları ve daha üretici olmaları için yardımcı olurlar.”

Yukarıda sınıf yönetimindeki yaklaşımlardan hangisinden bahsedilmiştir?

Soru 73

“Şube öğretmenler kurulu toplantısında sınıf yönetimi yaklaşımlarını konuşan öğretmenler çeşitli görüşlerini belirtmişlerdir. Aysun Öğretmen öğrencilerin doğru davranışlarının ödüllendirilmesini, yanlış davranışlarının da cezalandırılmasını istemiştir. Ramazan Öğretmen önceden gerekli tedbirlerin alınmasıyla istenilmeyen davranışların önlenebileceğini yada azalacağını söylemiştir.” Aysun ve Ramazan öğretmenlerin söylediği sınıf yönetimi yaklaşımları aşağıdakilerde hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir ?

Soru 74
Ali öğretmen, etkinliklerini belirlerken her öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak etkinliklerini yapmıştır. Buna göre Ali Öğretmen hangi öğretim ilkesini kullanmıştır?
Soru 75

.“İşitirim ve unuturum,Görürüm ve hatırlarım,Yaparım ve öğrenirim.” (Çin Atasözü)

Yukarıdaki atasözü hangi öğretim ilkesinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 76

Coğrafya dersinde öğretmen sınıfa küresel ısınmanın zararlı etkilerini nasıl azaltabiliriz diye bir soru sorarak derse başlıyor.
Soru – Cevap yöntemini kullan öğretmen hangi tipte soru ile derse başlamıştır?

Soru 77
Teknoloji ve tasarım dersinde öğretmen öğrencilerden kartondan geometrik şekilleri yapmasını istemektedir. Öğrencilerin istenilen şekilleri yapmakta zorlandığını fark eden öğretmen gerekli malzemeleri kullanarak istediği şekilleri nasıl yapılacağını kendisi yaparak örneklendiriyor. Yukarıda hangi öğretim yöntemine örnek verilmiştir?
Soru 78

Skinner'in programlı öğrenme modeline uygun olarak kullanılabilecek olan öğretim programıdır. Öğrenmede dile getirilen bireysel farklılıkların dikkate alınmasını, çeşitli zihinsel becerilerin geliştirilmesini ve sınırsız tekrar olanağını sağlar.Yukarıdaki paragrafta anlatılan öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 80

“Öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlayan drama türüdür.”

Yukarıda hangi drama çeşidinin tanımı yapılmıştır?

Soru 81

“Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Fuat Bey; Doğal Felaketlerden “Deprem” konusuyla ilgili açıklamada bulunması için sınıfa bir jeoloji mühendisi davet etmiş ve profesyonel depremler hakkında bilgi vermesini istemiştir.” Fuat Öğretmen bu davranışıyla anlatım yöntem teknikleri inde bulunan hangi tekniği dersinde uygulamıştır?

Soru 82

Fen bilgisi öğretmeni maddenin hallerini ve özelliklerini işleyeceği derste önceden görevlendirdiği üç öğrenciye, üzerlerinde maddenin hallerinin ve özelliklerinin yazılı olduğu kağıtlar ile tahtaya çıkartır. Önündeki kağıtta sıvı yazan öğrenci “Ben Sıvıyım, içinde bulunduğum kapların şeklini alırım, akışkanımdır” diyerek etkinliği başlatır, sırasıyla diğer öğrenciler de kendilerini ayrıntılı şekilde tanıtırlar. Öğretmen bu derste hangi yöntem veya tekniği kullanmıştır?

Soru 83

Bilimsel bir gerçeği kanıtlamak veya öğrencilere göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan yöntemdir.

Yukarıda hangi öğretim yöntem/tekniğinden bahsedilmektedir?

Soru 84

Dersinde “Çevre Kirliliğini” işleyen bir coğrafya öğretmeni, öğrencilerinden bu konu hakkında araştırma yapmalarını istemiş. Öğrencilere gerekli kaynakları gösterdikten sonra öğrencileri bu konu hakkında gerekli araştırmaları yapıp sorunun çözüm yollarını aramışlardır. Öğretmenin “Çevre Kirliliği” konusunu hangi öğretim stratejisini kullandığı söylenir?

Soru 85

Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi doğrudan ölçmeye örnek oluşturmaz?

Soru 86

I. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır.
II. Yazılı sınava, performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan adaylar başvuru yapar.
III.Sınavda 60'ın altında puan alan öğrenciler dersi tekrar ederler.

Yukarıdakilerden hangileri değerlendirme ölçütüne örnek oluşturur ?

Soru 89
Yazılı sınav sonuçlarını okurken TV izleyen, müzik dinleyen ve bazen de yorgun olmasına rağmen sınav kağıtlarını okumaya devem eden Ahmet öğretmenin sınav sonuçlarına hangi hata türünün karışması beklenir?
Soru 91
Bir öğrencinin biyoloji dersinde öğrendiği bitkinin Türkçe ismini latinceye çevirebilmesi aşağıdaki hedef alanlarından hangisine örnek olarak gösterilebilir?
Soru 92
Bir kimya öğretmeni kullandığı 4 seçenekli sorularını seçenek sayısını artırarak 5 seçeneğe çıkarmıştır. Bu öğretmen aşağıdakilerden hangisini ilk olarak gerçekleştirmek istemiştir ?
Soru 93

Ön deneme uygulaması için yapılan çoktan seçmeli bir matematik testinde kullanılan soruların madde güçlüğü (doğru cevap yüzdesi) değerleri,
1.Madde:0,45
2.Madde:0,65
3.Madde:0,85
4.Madde:0,25
5.Madde:0,70
şeklinde verilmiştir. Buna göre, hangi madde esas uygulama için öncelikle alınırsa geçerliliği ve güvenirliği yüksek bir test oluşturulmuş olur?

Soru 94

"Aday öğretmenlerin yetiştirilme süreciyle ilgili yapılan bir araştırmada nitel araştırmalarda sıkça kullanılan bir veri toplama biçimi olan açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda bulunan sorular pilot uygulama için hazırlanmadan önce nitel araştırma teknikleri konusunda bilgi sahibi, Milli Eğitim bünyesinde çalışan ve aday öğretmenlere danışmanlık yapan bir öğretmen tarafından incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. " 

Yukarıda yapılandırılmış görüşme formunun, bir  danışman öğretmen  tarafından incelenmesini isteyen araştırmacının gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

 

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılamaz?

Soru 97

Mondros’tan sonra, Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şu kararları almıştır:
I. Hiçbir şekilde göç edilmeyecek,
II. Bilim, iktisat ve din alanlarında örgütlenilecek,
III.Doğu vilayetleri gerektiğinde savunulacak.

Bu kararların başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 98
Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgâllerine karşı bir tepki olarak oluşmuştur?
Soru 99
M. Kemâl’in tanınması ve Millî Mücadele’nin önderi olarak kabûl edilmesinde aşağıdakilerden hangi durumun daha fazla etkisi vardır?
Soru 100
I.Dünya Savaşı’nın uzamasına aşağıdakilerden hangisinin sebep olduğu söylenebilir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Bulut 16 Aralık 2016 tarihinde saat 21:50'de demiş ki;

Oldukça yararlı bir test oldu.

1-1
İsimsiz 16 Aralık 2016 tarihinde saat 17:02'de demiş ki;

Teşekürler ,çok faydalı buldum.

1-1
İsimsiz 16 Aralık 2016 tarihinde saat 13:13'de demiş ki;

Faydali

10
Hande 16 Aralık 2016 tarihinde saat 12:24'de demiş ki;

Teşekkürler

0-1
mehmet çalışkan 15 Aralık 2016 tarihinde saat 23:40'da demiş ki;

sağolun

1-1
Daha Fazla Mesaj

Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim