Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık devresi içinde veya sonunda ilişkileri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl geçmeden devlet memurluğuna alınmazlar?
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre açıktan vekil olarak atanan memura bir yılda yirmi günü geçmemek üzere her ay için kaç gün izin verilir?
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdaki kurum veya kuruluşlardan hangisi, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak belirleyebilir?
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar süre daha izin verilir?
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre;öğrenim durumu nedeniyle yükselebileceği kadroların son kademesinde bulunan bir Devlet memurunun, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
Soru 9
I.Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
II.Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
III. Ticaret yapmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; yukarıdaki fiillerden hangisi - hangileri kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir?
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre;memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya,memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami kaç ay çinde bu kurulca, karara bağlanır?
Soru 13
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre;aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına verilen genel haklardan biri değildir?
Soru 14
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri için soruşturma açılmasına izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını normal şartlar altında, suçun öğrenilmesinden itibaren en geç kaç gün içinde verir?
Soru 16

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi örgün eğitim kurumlarından biri değildir?

Soru 18
“Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.” İfadesi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk Milli Eğitimi'nin Temel İlkelerinden hangisinin kapsamındadır?
Soru 19
MEB Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre “Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.” Bakanlığın hangi hizmet biriminin görev alanındadır?
Soru 20
“Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak” Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre hangisinin görev ve sorumluluklarındandır?
Soru 22
I. Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere,llerde valilere devredebilir.
II. Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır.
III. Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak valinin teklifi üzerine Bakanlık tarafından atanır.

Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıda  verilen  öncüllerden hangileri doğrudur?

Soru 23
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kaç defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir?
Soru 24

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre; Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerde, dilekçeyi gönderen kişiye ait, aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekli değildir?

Soru 26

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre aşağıdaki lerden hangisinin “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nda” üye bulundurma hakkı yoktur?

Soru 27

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdaki ilköğretim kurumlarından hangisinde zorunluluk (mecburi Eğitim-Öğretim) yoktur?

Soru 28
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre;köy okulları için tahsis, satın alma veya kamulaştırma yolu ile sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, tapuya hangi kurum yada birim adına tahsis edilir?
Soru 29
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre:Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılır. Uygulama bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçlar kim tarafından karşılanır?
Soru 31
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre; Bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir bütün, tek başına öğretilebilir/öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi alanındaki diğer program birimleriyle bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde bir sertifikayla belgelendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran program birimi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 35

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre;Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden çocuklar ile üstün yetenekli çocuklara ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortam olarak tanımlanan eğitim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre; Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin kaç iş gününden az olmaması esastır?
Soru 38
Millî ve İlköğretim Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, hamile öğretmenlere ne zamandan sonra nöbet görevi verilemez?
Soru 40
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden ortaokul seviyesinde olanlar 15 yaşını, ortaöğretim seviyesinde olanlar kaç yaşını tamamlamamış olmak kaydıyla sosyal etkinlik çalışmalarına katılabilirler?
Soru 41
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nde yer alan geziler başlığı ile ilgili okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için en az kaç Sorumlu öğretmen belirlenir?
Soru 45

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu yılda en az kaç defa toplanır?

Soru 46

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi “ Üniversitelerin çocuk gelişimi veya çocuk sağlığı ve eğitimi alanlarında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere çocukların her türlü gelişim durumlarına ilişkin sorunların çözümünde gerekli önlemlerin alınmasında ve gelişimlerinin izlenmesinde yardım sağlayan ” bu ifadede tanımlanan personeldir ?

Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda yer alan İttifak Devletleri’nden biridir?
Soru 48
Parçalanmış hâlde bulunan milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Dernekeri” adı altında birleştirilmesi hangi önemli olay sırasında gerçekleştirilmiştir?
Soru 49
12 Ağustos 1930’da Ali Fethi Okyar tarafından kurulan parti ya da fırka , aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 50
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Gümrü Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?
Soru 51
Devlet yönetiminde milli egemenliği esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 53
Bir matematik öğretmeni ilk kez anlatacağı konuyla ilgili planlama yaparken öncelikle dikkat etmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 54
.“Öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma plânıdır.”
Yukarıdaki paragrafta tanımlanan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 57
Bir öğretmenin sınıfta ders anlatırken, öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerine toplamaya çalışması ders planının hangi bölümünün başlıca özelliğidir?
Soru 61
Ünitelendirilmiş yıllık plan, eğitim öğretim yılı ders başından itibaren kaç gün içinde okul müdürüne onaylatılmalıdır?
Soru 62
Carl Rogers etkili öğrenme ortamının sağlanmasında öğretmenlerin; saygı gösterme, empati kurma ve samimiyet olgularını kişilik olarak kazanması gerektiğini belirtmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kişilik özelliklerinden biri olan empati kurmaya bir örnek olarak verilebilir?
Soru 63
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamını hazırlarken “İşbirlikli Öğrenme” metodunu kullanan bir öğretmenin temel amaçlarından biri değildir?
Soru 64
Sınıfın öğrenme ortamını “Yapılandırmacı Öğrenme Modeline” göre düzenleyen bir öğretmenin, aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisini kullanması beklenmez?
Soru 65
“Teknoloji Tasarım öğretmeni Ali Bey, öğrencilerinin istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yaralı olan araç ve davranışları türlü imkanlar arasından seçme ve kullanmalarını istemektedir.”Ali Öğretmenin bu hedefine ulaşmasını sağlayacak en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 66
“Bu yöntem ile oluşturulacak öğrenme ortamı, çocuğu zihinsel olarak geliştirdiği gibi onları eğitip, demokratik yaşama da hazırlar. Bir yaşama biçimi olan demokrasi anlayışı, öğrenci sıralarında verilmek suretiyle onları hayat hazırlar. Bu yöntem, bilişsel öğrenme alanında bilgi düzeyinin üzerine öğrencileri çıkarıp, bilginin ikinci ve üçüncü basamağı olan kavrama ve uygulama düzeyinde bilgilerin aktarılmasını hedefler.Öğrenciler bu yöntem ile farklı görüşler ileri sürerek konunun en doğru çözümünü bulmayı öğrenirler. Bu beceri hoşgörüye dayalı bir toplum için gerekli bir beceridir.”
Yukarıda açıklaması yapılan öğrenme ortamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 69
“Öğrenme yaşantıları düzenlenirken öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesine dikkat ederek eylemsel, imgesel ve sembolik seviyeye doğru düzenlenmesi gerekir.” Diyen bir öğretmen hangi teknik veya yöntemden faydalanmak istemiştir.
Soru 70
I. Öğretmenin derste sürekli kendi ararlında konuşan öğrencileri azarlaması.
II. Öğretmenin derse başlamadan önce güvenlik gerekçesi araştırma yapacağı kütüphaneyi kontrol etmesi
III. Öğrencilerin gelişim seviyesine uygun planlamalar yapılması
Yukarıdaki örneklerin sınıf yönetim modellerine göre doğru şekilde sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Soru 71
Öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla karşılaşan bir öğretmeninin aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapması daha uygun olur?
Soru 72
Derslerine iyi çalışmıyorsun. Senin bu sorumsuz davranışlarından bıktım.” Diyen bir öğretmen aşağıdaki iletişim türlerinden hangisini kullanmıştır?
Soru 73
Rudolf Dreikurs'un Sosyal Disiplin Modeli'ne göre; otoriter, aşırı hoşgörülü ve demokratik olmak üzere üç tip öğretmen modeli vardır.Aşağıdakilerden hangisi Rudolf'un tanımadığı demokratik öğretmenin özelliklerinden biri değildir?
Soru 75
Sınıf yönetiminde, zamana ve ortaya çıkan duruma göre farklı yöntemlerin kullanılması sınıf yönetim modellerinden hangisiyle açıklanır?
Soru 76
“Klasik sınıf düzenidir. Öğretmen merkezlidir. Katılım ve iletişim tek yönlüdür. Dinleme ve not alma için uygundur. Sosyallik azdır. Kalabalık sınıflar için uygundur. Sınıf yönetimi kolaydır.”Yukarıda tanımı yapılan sınıf içi oturma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 77
Sınıfta birçok olay meydana gelmekte ve bu olaylar tüm sınıfı etkilemektedir. Ayrıca, sınıf içinde gerçekleşen bir olayın çoklu sonuçları ortaya çıkabilmektedir. Bu durum sınıf yapısının hangi özelliği ile açıklanır?
Soru 78
Bir sınıftaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun derse aktif olarak katılması aşağıdakilerden hangisinin sağlanmasında en az etkilidir?
Soru 80
Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimini etkileyen değişkenlerden biri değildir?
Soru 83
Öğrencilerin düşünce ve önerilerini belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Yöntemde öğrenciye ait düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan semboller vardır. Öğrencilerden sembollerin rengi değiştikçe, rengin simgelediği düşüncelerin belirli bir düzen içinde sırasıyla aktarılması beklenir.Sıralanan bu süreç aşağıdaki verilen hangi yöntem ve teknikle bağlantılıdır?
Soru 84
Sunuş yolu ile öğrenmenin temel özellikleri olarak;
I. Sunumu öğrenci merkezli gerçekleştirmek, öğrenmeleri öğrencilere bırakmak.
II. Yeni konunun bütün ayrıntılarını adım adım ve ayırt etmelerle öğrenciye sunmak.
III. Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde öğrenme sağlamak.
IV. Ön düzenleyici kullanarak öğrenciyi öğrenmeye hazır konuma getirmek
Yukarıda verilen bilgilerden hangi leri doğrudur?
Soru 85
“Sıralamada birkaç çeşit çözüm yolu olmalıdır. Belirlenen çözüm yollarının problemin çözümünü ne derecede gerçekleştirdiği tek tek denenir. Buna denemeler safhası da denilebilir. Bu basamakta öğretmen, öğrencileri önerdikleri çözüm yollarını denemelerine ve önerilen çözüm yollarının geçerli olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olur.”
Yukarıda açıklaması yapılan “Problem Çözme Yönteminin Basamağı” aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 87
Aşağıdaki okul türlerinden veya kademelerinden hangisinde “İşbirlikli Öğrenme” yönteminin kullanılması diğerlerine göre daha zordur?
Soru 88
Bir okul müdürünün görev yaptığı okula ziyarette bulunan il milli eğitim müdürüne okulundaki durumu kısa ve öz bilgilerle, tutulan raporları,grafiksel veriler ve araç gereçler kullanarak anlatmıştır.Bu okul müdürünün kullandığı anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 89
Fen Bilgisi dersi öğretiminde, öğrenciler açısından en kalıcı öğrenmeyi sağlayacak yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 90
- Öğrenciler gerçek hayata hazırlamak
- Analiz ve değerlendirme yapma becerisi
- Sorunlara çözüm önerileri üretme
- Gerçek yada hayali olayları tartışma.
Bu becerileri kazanmaya olanak sağlayan yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 91
Ali Öğretmen sınıfta seçmiş olduğu bir filmi öğrenciler ile birlikte izlemeye başlar. Öğrenciler filmi dikkatli bir şekilde izlerken Ali Öğretmen önceden belirlediği bir noktada filmi durdurur. Daha sonra öğrencilerin bu filmin devamında neler olabileceği konusunda fikir yürütmelerini ster. Öğrencilere belli bir süre verilerek bireysel olarak filmin devamı hakkında düşünmelerini sağlar. Süre bitiminde öğrencilerin görüşleri veya ahminleri alınarak tahtaya yazılır. Tüm görüşlein alınmasının ardından film izlenmeye devam edilir. Filmin tamamı izlendikten sonra tahtaya yazılan öğrencilerin tahminleri ile karşılaştırılır. Etkinliğin sonunda ise öğrenci tahminleri ve düşünceleri hakkında yorumlar yapılır.
Ali Öğretmenin dersinde kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 92
I. Sami'nin boyu 152 cm dir.
II. Nermin tıp fakültesine 18. sırada girdi.
III. Sınavda 65'in altında puan alan öğrenciler dersi tekrar ederler.
IV. Sınıfta 30 öğrenci vardır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinde ölçme işlemi yapılmıştır?
Soru 93
Adaylık Kaldırma sınavında Ali öğretmen 90, Berke Öğretmen 45 puan almıştır. Ali öğretmenin öğretmenlik bilgisi Berke öğretmenin 2 katı olduğunu öne süren bir uzman, bu ölçme sonuçlarının aşağıdaki ölçek türlerinin hangisiyle elde edildiğini kabul etmektedir?
Soru 94
“İngilizce kursuna giden Ali öğretmen yeterlik belgesi almaya hak kazanmak için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekiyordu. Ali Öğretmen 90 puan aldı ve yeterlik belgesini kazandı.”Ölçmenin temel kavramlarına göre “50 puan” neyi gösterir?
Soru 95
Mehmet öğretmen coğrafya dersinde “ Yer şekilleri ve iklim” ünitesinin sonunda öğrencilerin kavram yanılgılarını ve öğrenme eksiklerini belirlemek için öğrencilere ünite testi uygulamıştır.Yukarıda verilen duruma göre Mehmet öğretmen aşağıdaki ölçme ve değerlendirme türlerinden hangisini sırasıyla kullanmıştır?
Soru 96
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde mikrodenetleyiciler dersine giren Rıdvan hoca vize ve final sonuçlarına göre sınıfın çoğunun ders tekrarı yapacağını görmüştür. Öğrencilerinde sürekli yanına gelerek not talebinde bulunmasına dayanamayan Rıdvan hoca bazı öğrencilere +20 puan eklemiştir.
Yukarıda verilen paragrafa göre ölçmede yapılan hata türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 98
Bir akademisyen öğrencilerin Üniversite yerleştirme puanına bakarak öğrencilerin lisans başarı düzeylerini kestirmeye çalışmaktadır. Öğretmenin yaptığı bu çalışma aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Soru 99
10 maddelik bir testten 10 öğrencinin almış olduğu puanlar şöyledir: 2, 2, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 10, 10 Bu puan dağılımının aritmetik ortalaması kaçtır ?
Soru 101
Ölçek uygulanmasından elde edilen puanlara bakıldığında erkek öğrencilerin daha yüksek puanlara sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durumun,erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre iddete daha eğilimli oldukları bilgisiyle uyum içinde olduğu belirlenmiştir.Yapılan bu işlem, ölçme aracının hangi özelliği hakkında bilgi verir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Ayşe 14 Aralık 2016 tarihinde saat 21:08'de demiş ki;

Çok teşekkür ler

00
dayza 13 Aralık 2016 tarihinde saat 00:25'de demiş ki;

sorular için teşekkürler

00
heval72 8 Aralık 2016 tarihinde saat 15:37'de demiş ki;

ALLAH razı olsun sizden

20
İdris 7 Aralık 2016 tarihinde saat 21:04'de demiş ki;

Çok iyi teşekkür ediyorum

30

Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim