Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu kanununda öngörülen yönetmelikler hangi merciinin kararı ile yürürlüğe koyulur?

Soru 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kanunun temel ilkelerden biridir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları kanunda yer verilen istihdam şekillerinden biri değildir?

Soru 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ''Mimar ve mühendisler'' bu kanun kapsamında tesis edilen hangi hizmet sınıfında çalışırlar?

Soru 5

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazai rüşt kararı alıp, bir meslek ve sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmaları şartı ile Devlet memurluklarına atanabilir?

Soru 6

657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre ilçede görev yapan bir öğretmen hakkında aşağıdakilerden hangisi görevden uzaklaştırma karar vermeye yetkilidir?

Soru 7

I. Kadın memura; doğumdan önce sekiz,doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir.
II. Memura, eşinin doğum yapması hâlinde,isteği üzerine on gün babalık izni verilir.
III. Memura kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine dokuz gün izin verilir.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ''mazeret izinleri'' ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 8

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurun mal bildiriminde bulunması gereken yakınlarından biridir?

Soru 9

657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre '' Asli Devlet Memurluğuna'' geçen memur kurumları aracılığıyla en geç kaç ay içinde yemin etmelidir?

Soru 10

657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre aylıktan kesme disiplin cezası memurun brüt aylığından hangi oranda kesinti yapılmasıdır?

Soru 11

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre  "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek." aşağıdaki disiplin cezalarından hangisinin verilmesine sebep oluşturur?

Soru 14

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre aşağıdaki memur ve soruşturma izni vermeye yetkili merci eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 15

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre soruşturma izni verilmesine yada verilmemesine karı İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?

Soru 16

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bu kanun metninde yazılı olan “Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden“ biri değildir?

Soru 17

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri,sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar hangi bakanlıklar tarafından hazırlanan müşterek yönetmelikle düzenlenir?

Soru 19

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre aşağıdakilerden hangisi bakanlığın hizmet birimlerinden biri değildir?

Soru 20

I. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek
II. Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek
III. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek
IV. Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri yürütmek

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre yukarıdaki maddelerden hangileri Bakanlık hizmet birimlerinden olan Teftiş Kurulu Başkanlığı görev alanı kapsamındadır?

Soru 21

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre öğretmenlerin emeklilik işlemleri hangi aylarda yapılır?

Soru 22

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir?

Soru 24

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre ilgili kurum ve kuruluşlara Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyon tarafından gönderilen dilekçelere en geç kaç gün içinde cevap verilir?

Soru 25

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre ''Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla'' hangi ilke çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar?

Soru 26

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre bilgi edinme istemi reddedilen kişi kararın kendine tebliğinden itibaren kaç gün içinde hangi birime başvuru yapılır?

Soru 27

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre ''İlköğretim Haftası'' hangi tarihlerde yapılacak etkinliklerle kutlanır?

Soru 29

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?

Soru 30

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

Soru 31

I. Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresiyle sınırlıdır.
II. İşletmelerde yapılan mesleki eğitim, yaz uygulamasıyla okul ve işletmelerde yapılan staj çalışmalarında bir ders saati süresi 60 dakikadır.
III. Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 50 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre ders süresi ve günlük çalışma saatleri ile ilgili yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur?

Soru 32

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre bir okulda okutulacak seçmeli ders en az kaç öğrencinin isteği açılabilir?

Soru 33

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülerek kimin onayı ile uygulanır?

Soru 35

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre yatılı bölge ilköğretim okullarında her gün etüt için kaç ders saati süre ayrılır?

Soru 38

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinde okul öğrenci meclisi kurulur?

Soru 40

Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği' ne göre sosyal etkinlikler kurulu, eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri hangi aydan itibaren planlamaya başlar?

Soru 42

Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği' ne göre Sosyal etkinliklerle ilgili gelir-gider iş ve işlemleri kim tarafından yürütülür ?

Soru 44

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu yılda en az kaç defa toplanır?

Soru 45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), aday öğretmenlerin atama ve yetiştirilme süreçlerinde aday öğretmenlere toplam kaç saat eğitim verilmesi uygun görülmüştür ?  

Soru 46

- Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya, savaş yapılmadan kurtarılmıştır.
- İstanbul TBMM'ye bırakılması ile Osmanlı saltanatı hukuken sona erdi
- Kurtuluş Savaşımızın Savaş dönemini bitiren antlaşmadır.

Yukarıda bazı önemli sonuçları belirtilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48

Osmanlı Devletinin savaştığı cephelerden hangisi savunma cephelerinden biri değildir?

Soru 49

M. Kemâl’in tanınması ve Millî Mücadele önderi olarak kabûl edilmesinde aşağıdakile hangisi daha çok etkili olmuştur?

Soru 50

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin Türkiye sınırlarından çıkmasıyla, Misak-ı Millî’den ilk taviz verilmiştir?

Soru 52
Bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini, içine alan şekilde hazırlanan çalışma planı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 53

Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Ramazan Bey, ders planında günün konusu olan Çanakkale Cephesini anlatmadan önce, bu cephede yaşananlar ile ilgili bir hikayeyi öğrencilerine okumuşur.

Ramazan Öğretmenin derse başlamadan önce hikaye okuması dersin hangi aşamasında olduğunu gösterir?

Soru 56
Gezi-gözlem amacıyla bazen dersler sınıf dışında işlenebilir ya da sınıfta işlenen dersin pekiştirilmesi amacıyla gezi-gözlem inceleme maksadıyla sınıf dışında etkinlikler düzenlemek gerekebilir.Bu durumda ders planı yanında gezi-gözlem planı da yapılmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi gezi planında olması gereken konulardan biri değildir?
Soru 58
Öğretmenler planın hazırlama ve uygulama aşamalarında, çevreninin, okulun ve sınıfın sürekli değişen koşullarına göre çözüm üretmeli ve hazırlanan planların uygulama aşamasında farklı yaklaşımlar geliştirmelidir.
Yukarıda anlatılan durum, öğretim planlarında aşağıdakilerden hangisini gerekli kılmaktadır?
Soru 60

I. Yıllık planla ilişkili olmalıdır.
II. İçerik yalnız ders kitabına göre hazırlanmalı
III. Genel hedefleri belirtmeli
IV. Esnek olmalıdır.

Yukarıdaki maddelerden hangileri günlük ders planında olması zorunlu özellikler arasında değildir?

Soru 62
Vygotsky; çocukların öğrenmelerini sosyal etkileşimden oluşan bir geri besleme olarak görür. Ona göre sosyal etkileşim; öğrenme ve düşünmeyi öğrenmek için ayrıca çocuğun yeni bilgiler edinip anlamasına yardımcı olur.Vygotsky'ın bu düşüncesini benimseyen bir öğretmen aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini öğrenme ortamlarında kullanabilir?
Soru 63
Tam öğrenme stratejisinde öğrenme ürünleri, öğrencilerin başarısı, öğrenme hızı ve duyuşsal özellikleridir. Tam öğrenme stratejisiyle öğrenen öğrencilerin öğrenme hızında artma beklenmektedir. Ayrıca, öğrenci, tam öğrenme yoluyla daha başarılı olacağından öğrenme ünitesine, derse, okula karşı ilgi, olumlu tutum ve akademik benlik kavramları gelişmektedir.Yukarıdaki paragrafta “Tam Öğrenme Stratejisi'nin” kısaca tanımı yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modelinin olumlu yönlerinden biri değildir?
Soru 64

I. Demokratik sınıf yönetimi
II. Öğrenci merkezli öğrenme ortamı
III. Aşırı eleştiri
IV. Bireysel farklılıkları önemseme

Öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen yukarıdaki öncüllerden hangisini veya hangilerini öğrenme ortamında kullanmalıdır?

Soru 65

İki dakika gibi kısa bir zaman için oluşturulmuş tartışma gruplarıdır. Öğrenciler oturdukları yerde gruplara bölünür. Öğretmen tarafından bir soru sorulur. Soru gruplar tarafından düşük bir ses tonu ile tartışıldıktan sonra görüşlerini yazarlar. Etkinlik sonunda öğrenme ortamına öğrenci katkıları bu yöntemle sağlanmış olur.

Yukarıda özellikleri tanımlanmış olan tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 66
Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde programlı öğretim modeline ilkelerinden biri değildir?
Soru 68

Öğretmen sınıfta sorulan “Portakal neden Antalya'da yetişir? ” sorusuna; “Ülkemizde turunçgiller Akdeniz Bölgesinde yetişir, Akdeniz Bölgesi ise sıcak iklim kuşağındadır. Öyleyse portakal gibi turunçgiller ailesine ait meyveler sıcak iklim kuşağında yetişir.” diye cevap vermiştir.

Öğretmenin öğrencisinin sorusu bu şekilde cevap vermesi problem çözme tekniklerinden hangisini kullandığını gösterir?

Soru 70

- Mutlak otorite öğretmendedir.
- Öğretmen sınıfın merkezindedir ve belirleyicidir.
- Sınıfın kuralları öğretmen tarafından oluşturulur ve esnetilmez.

Yukarıda belli başlı özellikleri verilen sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 75
Ece Öğretmen, derse başlamadan önce önceki derslerde çok konuşup, hem sınıfın hem de kendi motivasyonlarını düşüren iki öğrencinin yerini değiştirmiş. Ece Öğretmenin dersin başında aldığı bu karar hangi sınıf yönetim modelini benimsediğinin göstergesidir?
Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sınıf yönetiminde karşılaşılan, istenmeyen öğrenci davranışlarını engellemek için yapılacaklardan biri değildir?

Soru 78

“Öğrenci-öğrenci etkileşimin en yüksek olduğu oturma düzenidir. Grup, laboratuvar çalışmalarında ve kalabalık olmayan sınıflarda kullanılır. Öğrencilerin liderlik özelliklerini ve yardımlaşmayı etkiler. Bu oturma planında sosyallik fazladır.”

Yukarıda özellikleri verilen sınıf içi oturma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 79

Nazlı Öğretmen; sınıftaki tüm öğrencilere ilgi ve yeteneklerine göre görev ve sorumluluklar vererek öğrencilerini, öğrenme- öğretme sürecinde aktif olarak katmayı planlamaktadır.

Nazlı Öğretmenin bütün öğrencileri eğitim süresine katarak, sınıf yönetim sürecinde aşağıdakilerden hangisini büyük ölçüde engellemiş olur?

Soru 80
Çağdaş Sınıf yönetimi anlayışında sınıf içinde demokratik kararlar alma ve sınıf kurallarını demokratik etkileşim içinde oluşturmayı benimseyen bir öğretmen aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olduğunda öğrencilerinde demokratik İlkerlerin gelişmesine en fazla olanak sağlamış olur?
Soru 81

Ramazan Öğretmen, sınıfta: “Denizlerin kirliliğini engellemek için neler yapılabilir?” şeklinde bir soru sorarak öğrencilerinden bu konu hakkında özgün çözümler oluşturmalarını istemiştir.

Ramazan Öğretmen aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisi kullanırsa kısa zamanda değişik cevaplar almış olur?

Soru 83

Bir meslek lisesi öğretmeni, öğrencilerinden staj yaptıkları kurumlardaki çalışmalarının 10–15 dakikalık kısmını videoya kaydederek, bu kayıtlara dayalı sınıfta tartışmalarla mesleki gelişimlerini pekiştirmelerini istemiştir.

Öğretmen bu isteği ile dersinde hangi yöntem veya tekniği kullanmak istemiştir?

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli'ndeki, zamanla ilişkilendirilebilen beş temel öğesinden biri değildir?

Soru 85
Salih Öğretmen Sosyal Bilgiler dersini işlerken önce bilgi düzeyindeki kavramları sınıfına anlatıyor ve her bir kavram ile ilgili hayattan en az üç örnek veriyor. Salih Öğretmenin dersinde uygulamaya çalıştığı öğretim stratejisi veya yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 86

I. Öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenirler.
II. Öğrenciler arasındaki tartışma yerine, gruplar arasındaki tartışmalar gerçekleştirilir.
III. Öğrenmeler heterojen gruplar içinde gerçekleşir.

Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri “İşbirliğine Dayalı Öğretim Stratejisinin” özellikleri arasındadır?

Soru 87

Coğrafya Öğretmeni Burcu Hanım dersinde öğrencilerine yön bulma konusunu anlatmak için sınıfına pusula ve harita getirmiş ve öğrencilerine yön bulmayı öğretmek için pusula ve haritaların nasıl kullanıldığını gösterip anlatmıştır.

Burcu Öğretmen' in dersinde kullandığı öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 88

Bir İlköğretim Okulunda Fen Bilgisi öğretmeni olarak çalışan Sevda Hanım “Suyun buharlaşması konusunu” konusunu öğrencilerine sunuş yöntemini kullanarak sunmuştur. Konu bitiminde sorduğu sorularda sınıf başarısının düşük olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda Sevda Öğretmen, aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisini kullanarak dersini sunmuş olsaydı sınıfın başarısını daha fazla sağlamış olabilirdi?

Soru 89

Bir anaokulu, bir yıl boyunca yapılan etkinlik, projelerden elde edilen ürün ve çalışmaları tanıtmak istemektedir.

Bu anaokulunun kullanması gereken en uygun sınıf dışı öğretim yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 90

Bilimsel bir gerçeği kanıtlamak veya öğrencilere göstermek amacıyla kullanılmaktadır.Bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan yöntemdir.

Yukarıda hangi öğretim yöntem/tekniğinden bahsedilmektedir?

Soru 92
Okul ve sınıf kurallarına uyan öğrencilere daha yüksek puan vererek yapılan ölçmelerde yapılan hata türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 93

I. Sınavda en yüksek puanı alan öğrencinin belirlenmesi.
II.Termometre ile sıcaklığın belirlenmesi
III. Metre ile uzunluk ölçme işlemi.

Yukarıdakilerin hangileri sıralama ölçeğine örnek oluşturur?

Soru 94
Bir uzman bir soru maddesi hakkında istenilen davranış tutumlarını uygun biçimdeörneklediği ve uzman kanılarına uygun ifadeler kullanıldığını belirtmiştir. Yapılan bu yorum, ölçme aracının hangi özelliği hakkında bilgi verir?
Soru 97
Aşağıdaki korelasyon değerlerinden hangisi daha yüksek bir ilişkiyi gösterir?
Soru 98

-Tutmuş olduğun takımın başarısıyla ilgili bir kompozisyon yazınız?
- ... Cümlenin öznesini belirleyiniz?
- Gazlar ve sıvılar arasındaki farklar nelerdir?

Yukarıda verilen sorular, Bloom'un taksonomisine göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Soru 99
Bir ölçme işlemi için hazırlanan çoktan seçmeli bir test 20 kişilik öğrenci grubuna sorulmuş ve testin 6. Sorusunu sadece 6 kişi cevaplayabilmiştir. Buna göre 6. Sorunun madde güçlük indeksi kaçtır?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

mustafa 16 Aralık 2016 tarihinde saat 17:45'de demiş ki;

çok güzel hazırlanmış sınav öncesi katkı sağladı

3-2
semiha 6 Aralık 2016 tarihinde saat 22:56'da demiş ki;

tesekkurler

7-1
Fuat ışık 3 Aralık 2016 tarihinde saat 17:57'de demiş ki;

Süper

20
barış 3 Aralık 2016 tarihinde saat 15:59'da demiş ki;

güzel yaratıcı ve bilgileri taze tutan bir test. teşekkürler

3-1
matematikci 3 Aralık 2016 tarihinde saat 15:27'de demiş ki;

86. soru yanlış,işbirlikli ögrenmede gruplar heterojen olmalıdır.

8-2

Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim