Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği yaşantı konisinde kendi kendine edinilmiş yaşantıdır?
Soru 2
Eğitimin amacı okulda öğrenilenlerin aktarılmasıdır.öğrenci aktif olarak katıldığı kendi deneyimleriyle bilgiler edindiği ve paylaştığı yaklaşım hangisidir?
Soru 3
Bir dersin öğretim yönteminin seçilmesine yön veren en temel öğe hangisidir?
Soru 5
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öğrenci merkezli değildir?
Soru 6
Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kim tarafından geliştirilmiştir?
Soru 7
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi el becerisini geliştirmek gerekli bilgiyi elde etmek düşünme gücünü ve gözlem becerisini geliştirmek amacıyla kullanılır?
Soru 8
Bir öğretmen, mesleki yeterliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, öğrenmenin nasıl oluştuğunu ve öğrenmeyi etkileyen faktörleri incelemeye başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu öğretmenin amacına ulaşmasında en çok faydalanacağı alandır?
Soru 9
Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir öğretim etkinliği düzenleyecek bir öğretmenin gerçekleştirmesi gerekli ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
Fen bilgisi dersinde, “Cisimlerin Genleşmesi” konusunun öğretiminde buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin yapması gereken ilk etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
Aşağıdaki sınıf yönetimi yaklaşımlardan hangisi öğretmenin bir bütün olarak sınıftan çok bireye dönük olmasını sınıf düzen ve disiplini sağlamak için temelde ödül ceza yöntemini kullanmasını öngörür?
Soru 12
Sınıf ortamındaki fiziksel koşulların iyileştirilmesi konusu hangisi ile ilgilidir?
Soru 14
I. Öğrencilerin yaş seviyesine uygun aktivitelerin yapılması
II. Öğretmenin derse başlamadan önce güvenlik gerekçesi ile deney düzeneğinin kontrol edilmesi
III. Öğretmenin sınıfta yaramazlık yapan öğrencilere yüksek sesle bağırması
Yukarıda verilen sınıf yönetimi modellerine ilişkin davranışların özellikleri aşağıdaki eşleşmelerin hangisinde doğru sıra ile belirlenmiştir?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının fiziksel düzenlemesinde öğretmenin dikkate alması gereken unsurlardan biri değildir?
Soru 20
Tüm öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinde aktif olarak katıldığı bir sınıfta aşağıdakilerden hangisinin büyük ölçüde ortadan kalkmış olması gerekir?
Soru 21
Fiziksel ya da zihinsel becerilerin, önce en olgun biçimiyle usta ya da öğretmence gösterildiği, gerekli açıklamaların yapıldığı; daha sonra öğrencilerin aynı becerileri tekrarlamaları ve uygulamalarının istendiği yöntem hangisidir?
Soru 22

Bir öğretmen dersini işlerken önce bilgi düzeyindeki kavranılan sınıfa anlatıyor ve her bir kavram ile ilgili yaşamdan en az iki örnek veriyor. Tümdengelim metoduyla süreci yönetiyor.
Bu öğretmenin izlemeye çalıştığı strateji hangisidir?

Soru 23
İleri sürülen noktaların açıklığa kavuşturulması yasa savların kanıtlanması için kullanılan tanımlar, örnekler, karşılaştırmalar, istatistik ve uzman kanılar gibi sözel desteklerin kullanıldığı yöntem hangisidir?
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılan akıl yürütme yollarından değildir?

Soru 25
Genellikle dört kişiden oluşan grupların serbest ve informal olarak yaklaşık dörder dakika tartışmaları esasına dayalı bir tartışma tekniğidir. Bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 26

1960 yılında A.B.D. Stanford Üniversitesinde öğretmen eğitiminin niteliğini arttırmak için bir grup eğitimci tarafından deneysel programın bir parçası olarak geliştirilen yöntem hangisidir?

Soru 27
- Bilgilerin kalıcı olmasını sağlar.
- Hem görerek ve hem de işiterek öğrenme imkanı sağlar.
- Yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sağlar.
Yukarıda belirtilen özellikler hangi yöntemle sağlanır?
Soru 28
Öğrencilerin derse katılımlarını ve güdülenmelerini arttıran, öğrenmeyi soyutluktan kurtaran, somut ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan teknik hangisidir?
Soru 29
Türkçe dersinde öğretmen incelenen konuda öğrencilerin neler hissettiklerini ve onların günlük yaşamlarında işlenen konuyla ilgili bir anılarının olup olmadığını sorar.
Bu örnek etkinlikte uygulanan çoklu zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 30
Öğretmen adaylarının kazandıkları bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmalarına; yani kurum ile uygulama arasında köprü kurmalarına yönelik çabaları içeren yöntem hangisidir?
Soru 31
Psikolojik özellik => Ölçme aracı => Değerlendirme => Ölçüt => Ölçme sonucu Ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişki göz önüne alındığında yukarıdaki sıralamada hangi iki kavram yer değiştirirse sıralama doğru olur?
Soru 32
Bir coğrafya öğretmeni çoktan seçmeli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiş ve öğrencilerin grafiğe göre verilen seçeneklerden yanlış olanını bulmasını istemiştir. Bu durumda öğretmen hangi bilişsel düzeydeki davranışı ölçmek istemiştir?
Soru 33
Lise 12. sınıfta görev yapan bir fizik öğretmeni sınavda beş soru sorar ve birinci soruyu dört maddeye ayırır, her seçeneğe beş puan verileceğini belirler. Sınav kâğıtlarını okurken birinci soruyu üç madde üzerinden okur ve notları verir.
Öğretmenin yaptığı hata türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 34
Ortaokulda görev yapan bir öğretmen tema sonlarında öğrencilere 10 sorudan oluşan form dağıtır. Formda yer alan sorular ise öğrencilerin tema ile ilgili ne öğrendiklerini, ne düzeyde öğrendiklerini, karşılaştıkları güçlükleri, tema ile ilgili eksik oldukları yerleri belirlemeye dönüktür.
Öğretmenin yaptığı bu uygulama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Soru 36
Hangi ölçek türünde "O" yokluğu ifade eder?
Soru 38
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, aritmetik ortalamalardan sapmaların, kareleri toplamım ortalamasının kareköküdür?
Soru 39
Bir matematik öğretmeni öğrencilerini bir sınava tabi tutmuş daha sonrada öğrencilerin kağıtlarını puanlamıştır. Bu matematik öğretmeninin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 40
I. Fiziksel ölçmeler somuttur ve dolaysız olarak gözlenebilir.
II. Fiziksel ölçmelere hata karışma oranı psikolojik ölçmelere nazaran daha yüksektir.
III. Psikolojik ölçmeler doğrudan gözlenebilir.
VI. Fiziksel ölçmelerde oran ölçeği kullanılır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi program ya da planı uygularken göz önünde bulundurulacak ilkelerden değildir?
Soru 45

“Her türlü eğitim öğretim faaliyeti en az zaman, en az emek ve enerji sarf edilerek, en yüksek verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir.” Şeklindeki bir ifade plan hazırlanırken dikkat edilecek hangi eğitim ilkesine işaret etmektedir?

Soru 46
Öğretimin planlanmasında;
I. program,
II. öğretmen,
III. öğrenci,
IV. çevre
V. etkinlik sayısı
yukarıdakilerden hangisi başlıca planlama öğelerinden biri değildir?
Soru 47

"Ders yılı başında branşın zümresi(aynı derse giren öğretmenler) ya da şubede(aynı sınıfta derse giren öğretmenler) görevli öğretmenler tarafından hazırlanarak okul müdürüne okulun açıldığı ilk 15 gün içinde teslim edilir.Yapılması zorunludur."

Yukarıda açıklaması yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48
Sınıfta ders anlatırken, öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerine toplama ders planlarının hangi bölümünün başlıca amacıdır?
Soru 49
Öğretmen, öğrenme-öğretme sürecini ve ölçme değerlendirme uygulamalarını planlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim